Müslümanlıkta Müslüman olmayanlarla evlenme var mı?

İlgili Kur’an ayetleri

Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır.” Maide 5

“Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından – müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de – çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın. İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten – o hoşunuza gitse de – çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır. Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler.” Bakara 221

Ey iman sahipleri! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir ya! Eğer onların mümin hanımlar olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere döndürmeyin. Ne bu mümin kadınlar o kâfirlere helaldir ne de o kâfirler bunlara helaldir. Bu kadınlar için harcadıklarını o kâfirlere geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde, bu kadınları nikâhlamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Kâfirlerin iffet ve nikâhlarına yapışmayın. Kâfirlere gitmeyi yeğleyen kadınlar için harcadıklarınızı onlardan geri isteyin; onlar da size gelen mümin kadınlar için harcadıklarını geri istesinler. Bu, Allah’ın hepinize buyruğudur. Aranızda hüküm veriyor. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.Mümtehine 10

İlahiyatçı Prof. Süleyman Ateş’in görüşleri

Soru: Müslüman bir bayanın, gayrimüslim bir erkekle evlenmesi caiz midir? Sanırım bu konuda erkekler ve kadınlara farklı muamele yapılmış dinimizde. Müslüman kadına bu iznin verilmeyip erkeğe kitap ehli bir bayanla evlenme izni verilmesi herhalde ataerkil aile yapısından kaynaklanmaktadır. Çünkü ailede erkek daha dominant olacak ve karısıyla doğacak çocukları etkileyecektir. Fakat günümüzde bu durum tamamiyle modern ve kadın erkek eşitliğine dayanan bir evlilikte caiz sayılamaz mı? (B. B.)
Cevap: Bu soruya vaktiyle verdiğim cevabı yineliyorum: “Maide Suresi’nin 5. ayeti, Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenmeyi helal kılmaktadır. Ayette “kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir’ dendikten sonra, “kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar -zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde (evlenmek üzere) mehillerini verdiğiniz takdirde- size helaldir’ buyurulmaktadır. Bu ayette Müslüman erkeğin, kitap ehli kadınla evlenebileceği belirtilmekte fakat Müslüman kadının kitap ehli erkekle evlenip evlenemeyeceği hususunda bir açıklık getirilmemektedir.

Kitap ehli müşrik değildir

Ayette bu konuda açık bir ifade bulunmadığından Müslüman bilginlerin çoğunluğuna göre Müslüman kadının, Müslüman olmayan erkekle evlenmesi caiz görülmez. Ancak bu tür evlenmenin caiz olduğu kanısında bulunanlar da vardır. Aslında Kur’ân’ da yasaklanan, müşriklerle evlenmektir. Bu konuda kadınla erkek arasında fark yoktur. Ne Müslüman erkek müşrik bir kadınla evlenebilir, ne de Müslüman kadın müşrik bir erkekle evlenebilir. Fakat kitap ehli, müşrik değildir. Onları müşrikler kategorisine sokmak Kur’ân’ın açık hükmüne aykırıdır.

Bizim kanımıza göre uluslararası ilişkiler, bugün çok yoğun bir hale gelmiştir. Avrupa’da yaşayan kızlanmız, kadınlarımız okullarda, iş yerlerinde arkadaşlık kurdukları Hristiyan veya Yahudi erkeklerle evliliğe kadar gitmektedirler. Bunların çocukları da olmaktadır. Bu evlilikleri yok sayamayız. Kur’ân-ı Kerîm’de Müslüman kadınlar, kitap ehli erkeklerle evlenebilir denmiyor ama evlenemez de denmiyor. Siz, bu insanın tevhit ehli bir kişi olduğuna inanıyorsanız onunla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Ancak çocuklarınızı İslâm ahlakına göre yetiştirmeye özen gösteriniz.

SORU: Amerika’da bir üniversitede hocalık yapıyorum. İki yıldır Amerikalı bir Hıristiyan’la nişanlıyım. Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Bu kişi son derece anlayışlı, dini inancı olan ama tam anlamıyla Hıristiyanlığa inanmayan biri. Benimle birlikte Ramazan ayında oruç tutar, kurban kestirir, zekât verir. Onunla Müslümanlık inancına göre dini nikâh yapmam mümkün mü? Yoksa bu kişinin önce Müslüman olması mı gerekiyor? (S. K.)
CEVAP: Bu kişi sizinle beraber oruç tutuyor, kurban kesiyorsa eylemiyle Müslüman’dır. Sizin dininize saygılı ise Hz. Muhammed’in de peygamber olduğunu ve İslâm’ı Hak din kabul ediyorsa o insan resmen Müslüman olmasa da gerçekte Müslüman sayılır. İslâm’a saygılı olan Hristiyan bir erkekle evlenmenizde bence bir sakınca yoktur. Ama İslâm bilginlerinin büyük çoğunluğu, Müslüman bir kızın Hristiyan veya Yahudi bir erkekle evlenmesini caiz görmezler.
Fakat bu görüş dinin ruhundan kaynaklanmaz. Çünkü Kur’ân, Maide Suresi’nin 5’inci ayetinde kitap sahiplerinin kadınlarıyla evlenmenin helal olduğunu belirtir ama Müslüman kadınların, kitap ehli erkeklerle evlenip evlenemeyecekleri hususunda bir hüküm belirtmez. Fakat sözgeliminden anlaşılıyor ki, Kur’ân böyle bir yasak getirmemiştir. Benim kanaatime göre evleneceğiniz kişi, gerçekte İslâm’a saygılı ise onunla evlenebilirsiniz.

İlahiyatçı Prof. Yaşar Nuri Öztürk’ün görüşleri

 1. Kur’ân’da ehl-i kitap erkekle evlenme yasağı konusunda açık bir hüküm yoktur. Klasik İslâm alimleri ayetleri genellemiştir. Bu Kur’ân’a yapılan bir dayatmadır.

 2. Siyasal ve sosyolojik olarak böyle olması istense de bu hüküm Kur’ân’a dayatılamaz.

 3. İslam hukukçuları olayı kendi yaşadıkları döneme göre değerlendiriyorlardı. Onlara göre bir bayan ehl-i kitap bir ailenin içine giderse orada asimile olurdu. Onların bu düşüncesi bayanları tam insan saymadıklarından ileri geliyordu. Halbuki hayat onları yalancı çıkarmıştır. Ehl-i kitap bayanla evlenen erkekler kaybolup giderken, ehl-i kitap erkeklerle evlenen bayanlar, hem kendilerini korumakta, hem de doğacak çocukların İslam’a ısındırılmasında birinci derecede rol oynamaktadırlar.

 4. Benliğini yitirme ve doğacak çocuklara etki edip etmeme, bir cinsiyet meselesi değil, bir iman-kültür kişilik meselesidir. Ne var ki, gelenekçi fakihler, kadınlara bakışlarındaki acımasızlık ve şaşılık yüzünden bunu görememişlerdir.

SORU: Başka dine mensup biriyle dini nikah yapılabilir mi, resmi nikah yeterli midir?
CEVAP: Dini nikah diye bir şey yoktur. Nikah, hukuk kurumu tarafından tescilden ibarettir. Nikah bir ibadet değil, bir akittir.

SORU: Müslüman olmayan bir erkekle evlenmek günah mıdır?
CEVAP: Kur’an müşrik kadın ve erkeklerle evlenmeyi kesin yasaklamıştır. Hıristiyan ve Musevi erkeklerle evlenmeyi yasaklayan bir Kur’an ayeti yoktur.

SORU: Dinimiz müşriklerle evliliği yasaklıyor; Hıristiyanlarla evlenilebileceğini söylüyorsunuz. Ancak onlarda da 3′lü inanış olduğu için müşrik olmuyorlar mı?
CEVAP: Üçlü inanışı onlar mecaz olarak yorumluyorlar. Gerçek olarak inanıyorlarsa, şirktir.

SORU: Neden bir müslüman erkek müslüman olmayan bir kadınla evlendiğinde günah olmuyor da, müslüman bir kadın müslüman olmayan bir erkekle evlendiğinde günah oluyor?
CEVAP: Müslüman’ın kadın olsun erkek olsun putperestlerle evlenmesi kesinlikle yasaktır. Musevi ve Hıristiyanlarla evlenmek ise kadın olsun erkek olsun Müslümanlara haram değildir.

SORU: Eşim Katolik ve yurt dışında oturuyoruz. Çocuğumuz olunca dini ne olmalıdır?
CEVAP: Bulûğ çağına kadar çocuğa din açısından baskı yapılmaz. Bulûğ çağında hangi dini seçeceğine kendisi karar verir.

Türk, İslâm felsefesi profesörü, teolog Hüseyin Atay’ın görüşleri

1. Gayr-i müslim ülkelerdeki Müslüman erkeklerin, Müslüman kızlarla evlenmek yerine, ehl-i kitap bayanlarla evleniyor olmaları, Müslüman bayanın ömür boyu Müslüman bir erkekle evlenme şansını kaybetmesine neden olmaktadır. Bekarlık çok işkenceli bir durum olup, İslâm dini insanlara işkence çektirmek için gelmemiştir. Bu gerekçe ile Müslüman bayan, Müslüman bir erkekle evlenme ihtimalinin az olduğu/ olmadığı yerlere eh-i kitap bir erkekle evlenme izni verilebilir.
2. Ehl-i kitap erkekle evlenecek bayan, eğere dinini biliyor ve onun şuurunda ise, onu, çocuklarına, etrafına hatta kocasına aşılayabilir.
3. İslam’ın diğer dinlerin ve milletlerin nikahlarını ve bu nikaha bağlı neseplerin sübutunu kabul eder. Nikah akdinin sağlığı ve sıhhati hususunda sıhhat şartı yoktur. Din ancak sosyal açıdan bir ön şarttır. Yabancılarla evlenme bir insan kaybedip kaybetmeme sorunundan ayrı olarak, bir insan gücü kazanıp kazanmama yönünden de düşünülmelidir.

Bizim görüşlerimiz

Yukarıdaki Kur’an ayetleri Müslümanların müşrik ve kafirlerle evlenmemelerini öğütlemektedir. Müslümanların, ehl-i kitabın müşrik olmayanları ile evlenmelerine engel bir hüküm Kur’an’da yoktur.

Müşrik kimdir?

Müşrik’in kelime anlamı Allah’a eş koşandır.  İslam dünyası namazlı niyazlı maskeli müşriklerle doludur. Müşrikler Kabe’ye, tavafa, hacca, umreye, oruca sahip çıkarlar ama Allah ile aralarına şefaatçi, aracı, yaklaştırıcı putlar  da koyar, yedek ilahlar kabul ederler. Efendilerine “bunlar bizim şefaatçılarımızdır” derler. Bugün tarikatların neredeyse tamamının yaptığı bundan başka bir şey değildir. Böyle tarikatçılar müşriktir. Bu yüzden Müslümanlar, şeyhlerine biat eden tarikatçılarla evlenemezler.

Bütün ehl-i kitap kafir midir?

Bazı hoca takımı gayrı müslimlerin kafir olduklarını ileri sürmüşlerdir. Bazıları da Maide suresi 5. ayetinde Müslüman erkeğin, kitap ehli kadınla evlenebileceğine icaze verilmiş olmasına karşın Müslüman kadının kitap ehli erkekle evlenip evlenemeyeceğinin belirtilmemiş olmasını müslüman kadının hıristiyan ve yahudi erkekle evlenmesine icaze verilmemiş olarak yorumlamışlardır. Bu saptırma zamanla yaygın inanç haline gelmiştir.

İslam dünyasında Ehl-i kitap içinde de müşrik olanı vardır olmayanı da. Kur’an da bütün ehl-i kitabı aynı kefeye koymaz.

“Şu bir gerçektir ki, iman edenler, Yahudiler,  Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.” (Maide 69)

Bu Kur’an hükmüne göre de erkek olsun, kadın olsun müslümanlar Allah’a ve ahiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapan erkek ve kadınlarla evlenebilirler.

Kaynaklar:

03.02.2006 http://haber.gazetevatan.com/0/70159/4/yazarlar

23.04.2011 http://haber.gazetevatan.com/hristiyan-erkekle-musluman-bir-kadinin-evliligi/372817/4/yazarlar

 https://bpakman.wordpress.com/dininanc/islam-dini-sorular-yanitlar/

Bülent Pakman. Ocak 2014. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

  Facebook Widgets

OLYMPUS DIGITAL CAMERABülent Pakman kimdir?

 

 

13 Responses to Müslümanlıkta Müslüman olmayanlarla evlenme var mı?

 1. hakan dedi ki:

  He he, mutlu son 🙂

 2. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Selamünaleyküm.
  Kitap ehli Hıristiyanlar, üçleme yapmayan, Hz. İsayı peygamber olarak tanıyan ve ahirete inanarak iyi işler yapmaya çalışan gnostikler ve Katharlardır.Bunlar az da olsa günümüzde vardır.Tevratın bozulmuş hükümlerine inanmayan bir Yahudi ile de evlenilebilir.

 3. Çağlar dedi ki:

  Merhaba,peki müslüman bir kadın Gök Tanrıya inanan bir erkeklede evlenemez o zaman,ama Gök Tanrıya inanan erkek çok iyi birisi olsa ve kadının müslümanlığını etkileyecek şeylerde yapmıyorsa yani kadın baskınsa,evlenmek neden günah?(Çocuk yapmakta istemiyorlar)

 4. Nur dedi ki:

  Merhaba bir kadın müşrik bir erkekle evlenemiyor. Peki müslüman bir kadın dinsiz bir erkekler evlenebilir mi?

  • bpakman dedi ki:

   Erkek Tanrıyı inkar etmiyor, Tanrıya eş koşmuyor, ahireti inkar etmiyor olabilir… yukarıda açıklandığı gibi böyle bir durumda Kur’an hüküm belirtmemiş.
   Gayr-ı Müslim erkeklerle evlenen Müslüman kadınlar büyük çoğunlulukla yurt dışında ya da yurt içinde kozmopolit çevrelerde yaşıyorlar.

 5. yasemin dedi ki:

  hocam benim sevdiğim birisi var kendisi eskiden müslüman birisiymiş daha sonra bazı olaylar nedeni ile deist olmuş kendisi yaratıcıya inanıyor öbür taraf var yok da demiyor. hatta benim islam konusunda çok hassas olduğumu da biliyor mesela müslümanlık ile ilgili konuşuyorum bir şey demiyor geçen gün islam hakkında konuştum böyle olumlu tepkiler veriyor namaz kıracağım diyorum yine kötü yaklaşmıyor hatta bana bazen senin için dua edeceğim bile diyor bu kişi ile birlikte olmam günah mıdır ?

  • bpakman dedi ki:

   • Yasemin dedi ki:

    Hocam benim hâlâ kafam çok karışık deist olduğu için herkes müşrik o ve her yerde yasak-haram denmiş ne yapacağımı bilmiyorum kafam Allah bulak bu konuyu çok araştırıyorum ama cevap bulamıyorum

   • Zehra dedi ki:

    Benim sevdiğim biri var lakin müslüman değil daha önce 1 evlilik yapmış 7 yaşında bir oğlu var ama karısı ölmüş ~ benimle ciddi düşünüyor ~ ONA benim müslüman olduğumu ve benim sadece müslüman bir erkekle evlenebileceğimi söyledim ~ ve eğer gelecekte ilişkimiz gerçekten ciddileşirse müslüman olurmusun dedim ~o da kabul etti ~ (benim merak ettiğim baska dinden biri musluman olabilmek için sadece Şahadet getirmesi yeterlimi yoksa sünnette olmalı mi?

   • bpakman dedi ki:

    Sünnet adı üstünde farz değildir. İsrailiyattır, yani Yahudilikten geçmiş bir ADETtir. İslama örf olarak yerleşmiştir. Özellikle yaşı büyük gayrımüslimlerin din değiştirmelerinde tamamen kendi ve müstakbel eşinin isteğine bağlıdır.

 6. nazlı dedi ki:

  Ben istanbul gayrimüslimlerinden hristiyan bir erkekle nişanlandım. Bizim dinimiz ve kültürümüzü de gayet iyi biliyor zaten içimizden biri olduğu için kültürel farklılığımız hemen hemen hiç yok. İkimizde kendi inancımızı yaşıyoruz. Ahirete ve yaratıcıya inanıyor. Camiye de gidiyor arada aklına esince kiliseye de:) Yani tam bir sentez. Sorum şu ki doğacak çocuğu sünnet ettirmeyip ileride kendi kararına bırakmanın benim açımdan günahı var mıdır?

  • bpakman dedi ki:

   Yazılarımda var. Sünnet adı üzerinde sünnettir yani farz değildir. Yahudilikten geçme İslami örfdür. Dolayısıyla örfe uymamanın günahı olamaz. Çocuğunuzun sünnetsiz olması halinde ileride psikolojik, sosyal sorun yaşar mı? Onu göz önüne almalısınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.