16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar

Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT`nin bastırdığı bir takvimle Türklerin şimdiye kadar 16 büyük devlet kurduğunu, bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız bulunduğu iddiaları öne sürüldü.

Her şeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir. Türk tarihi nerden başlayıp hangi gidişi takip eder, kimler Türk`tür? Bunlar henüz belli değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı büyük şahsiyetlerin Türk olup olmadığı üzerinde bile tarihçilerimiz arasında birlik yoktur. Durum bu merkezde iken, şimdiye kadar 16 büyük Türk devletinin kurulduğu ve Türkiye`nin bunların vârisi olduğu hakkındaki iddia, şüphesiz, çok su götürür bir iddiadır.

Şimdiye kadar 16 büyük Türk devleti kurulduğu hakkındaki kararı kimin verdiği belli değildir. Tarih bilginlerinin konusu olan bu konu için ciddi bir kurultayın toplanması gerekirdi. Böyle bir kurultay toplanmış değildir. Ayrıca bu kadar büyük ve tesirli bir fikir için yalnız tarih bilginlerinin toplanması da yeterli sayılmaz. Bu tarih mirasından söz edilirken işe milli kültür ve ülkünün taşıyıcıları olan kimselerin karışması da tarihî bir zarurettir .

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın 16 büyük Türk devletini temsil ettiği hakkında şimdiye kadar benim hiçbir bilgim yoktu. Bu gibi konularla ilgilenen birisi olarak ben bu sembolü bilmedikten sonra acaba bunu kimler biliyordu? Yoksa bu da bir millî sırdı da ancak şimdi mi açığa vurulması uygun görüldü?

16 Türk devleti efsanesini, sayın Tekin Ererin Ocak 1969`da kendi sütununda yazdığı “Türklüğün 16 Avizesi” başlıklı makaleden öğrendim. Bu makalede sayılan 16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir .

Bundan başka 16 devlet telâkkisi bizim millî ülkümüze, büyüklük düşüncemize, süreklilik vetîremize aynı zamanda tarihî gerçeklere de şiddetle aykırı düşmektedir.

16 büyük devlet… Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır. 50 devlet kurmayı bir başarı saymak, ilk bakışta mümkün gürünebilir. Fakat madalyonun ters tarafına dönünce iş tamamiyle değişir. Adama sorarlar: “Elli devlet kurdun da neden hiçbirini yaşatamadın? Neden kala kala orta çapta bir Türkiye Cumhuriyetine kaldın?”. Zoraki tarih bilginleri tabii bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Çünkü tarihî gerçek hiç de öyle değildir. 16 veya 50 devlet kurulmuş değildir. Gerçekte anayurtta bir, nihayet iki devlet kurulmuş, anayurt dışında da buna üç beş devlet daha eklenmiştir. O kadar. Bizi asıl ilgilendiren anayurdumuzdaki devlet olduğuna göre de konu bir veya iki devletin tarihinden ibaret kalmaktadır. Bu iki devlet Türkistan ve onun uzantıları olan doğu Avrupada kurulan devletle bugün Türkiye dediğimiz devletin kurulduğu Önasya bölgesindeki devletten ibarettir ve ikincisi birkaç defa birincisine tâbi olmak suretiyle tarihteki Tek Türk Devleti prensibini devam ettirmiştir. Tek Devlet düşüncesi sembolik de olsa son zamanlara kadar devam etmiş, meselâ Sultan Aziz zamanında Doğu Türkistan’dan Çinlileri atan Atalık Gazi Yakub Han, Türkiye Devletini kendisine metbû tanımıştır.

Herşeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir dedik. Bu yüzden okullarda çocuklarımıza millî tarih terbiyesi verilememektedir. Tarihlerde hâlâ Sümerler’in veya Hititler’in Türk olduğu hakkındaki hezeyan tekrarlanmakta, bunu inanmadan öğrenen çocukta millî tarih sevgisi diye bir şey kalmamaktadır.

Türk tarihi bir bütündür. Devlet denilen nesneler ayrı hükümdarlar, hanedanlardır. Böyle olunca 16 Türk devleti masalı kendiliğinden yıkılır ve birbirinin devamı olan hanedanlarla Türk tarihindeki birlik karşımızda parıldar.

Türk tarihinin devletler adı altında parçalara bölünmesinin millî psikoloji üzerindeki yıkıcı tesirini kimse düşünmüyor. Mazideki millî devamlılığa inanmayan kimsenin bugünkü millî devamlılıktan da ümitsiz olacağı hesaba katılmıyor. Halbuki biraz mantık ve anlayış sahibi olanlar Türk tarihinin aralıksız bir bütün olduğunu kendiliğinden kavrayabilir.

Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu`nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti’nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır. İlhanlı Devleti Anadoludaki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadoludaki Selçuklu devleti ile Batı Türkistan ve İrandaki Harzemşahlar devleti Büyük Selçuklu Devletinin devamıdır. Büyük Selçuklu devleti Karahanlıların, Karahanlılar Uygurlar`ın, Uygurlar Gök Türkler`in, Gök Türkler Aparların, Aparlar Siyenpelerin, Siyenpiler Kunların devamıdır.

Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz.

Bazen aynı zamanda birkaç hanedanın birden bulunup Türkeli’nin ayrı bölgelerinde hakimiyet kurması ve hatta bunların birbiriyle çarpışması bu kaidenin bozulduğunu göstermez. Bu durum Türk siyasî hakimiyet nazariyesinin, merkeziyetçi olmayan devlet telâkkisinin icabından başka bir şey değildir. Çünkü, hiç olmazsa nazarî halde bile, bu hanedanlardan bir tanesi ötekiler üzerinde hâkimiyete maliktir.

Buna rağmen bazen Türk tarihinde siyasî bütünlüğün parçalandığı olmamış değildir. Bunlar her milletin tarihinde görülen fetret zamanlarıdır. Bizim tarihimizin son zamanlarında Istanbul’da ve Ankara`da iki ayrı hükûmetin bulunması bunun tipik bir örneğidir. Tarihî gerçek budur. İlkokuldan üniversiteye kadar tarihin böyle okutulması, böyle gösterilmesi lâzımdır. Türkler’in kafasında bir tarih birliği, tek devlet şuuru bulunmalıdır. Fakat bu şuurun yerleşmesi için önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda, onun Talim ve Terbiye Kurulu’nda bu şuurun bulunması icap eder.

Son haftalarda TRT tarafından yayınlanan bir takvim aynı 16 devlet masalını tekrarlamak, üstelik 16 devlete 16 uydurma bayrak yakıştırmak bakımından dikkati çekmiştir. TRT umumiyetle sol eğilimli bir müessese olarak tanındığı için onun böyle Turancı bir takvim yayınlaması cidden şaşılacak bir davranıştır. Fakat 16 devletin her biri hakkında verilen bilgi ile Türk büyüklerine isnad olunan sözler yanlış veya uydurmadır. Meselâ: Büyük Kun İmparatorluğu’nun kuruluş yılı milâttan önce 204 olarak gösterilmiştir. 220 olacaktır. Kurucusu da Mete değil, Mete’nin babası Tuman Yabgu’dur. Mete’nin sözleriymiş gibi gösterilen Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim; fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem sözleri böyle değildir. Mete Doğu komşuları olan Tung-huların kıymetli bir at ile zevcelerinden birini istemelerini, devletin o andaki zayıflığı dolayısıyla kabul etmiş, fakat toprak isteklerini reddederek Tung-huları yenmiştir. At ve kadın verildikten sonra çorak bir toprak parçasının ne değeri olur diyen beğlere karşı da at ve kadın şahsıma aitti, verdim. Fakat toprak milletindir cevabını vermişti. Bu iki şekil arasında büyük fark vardır. Keyfî olarak değiştirilemez.

Takvimin yaprakları altında Türk büyüklerine isnad olunan sözlerde de gelişigüzel tasarruflar olmuştur. Son zamanlarda sık sık görülen, Bilge Kağan`a ait Türk milleti titre ve kendine dön sözü de uydurmadır. Bu söz sadece Türk milleti! Düşün şeklindedir ve Bilge Kağan`ın ağzından söylenmiş olmakla beraber Yulığ Tegin tarafından yazılmıştır. Hele Gök Türkler”in en eski kağanlarından İstemi Kağan (yahut İstemi Bağatur Yabgu)’a isnad olunan erkekleri cesur, kadınları iffetli olan ulus egemen olur vecizesi tamamiyle uydurmadır. İstemi Kağan hakkındaki tarihî bilgi o kadar azdır ki bu az bilgi arasında onun bir vecizesine raslamak imkânsızdır.

Bu yanlışlıkları birer birer saymağa ne imkân, ne de lüzum var. Fakat bayraklar hakkından konuşmak yerinde olacaktır .

16 muhayyel Türk devletinin l6 bayrağı da tamamen hayalî, uydurma ve yakıştırmadır. Bir kere , eski Türkler`de bayrak yok, tuğ vardır. Bayrak, tuğun gelişmesiyle daha sonraki yüzyıllarda doğmuştur. Yine bilindiği gibi eski Türklerde bir tek millî bayrak değil, türlü türlü bayraklar vardır. Osmanlı Türkleri`nin bayraklarından çoğu bilinmektedir. Her askerî birliğin, her korsanın, her kumandanın ayrı bayrağı olduğu malûmdur. Tek millî bayrak fikri yavaş yavaş gelişmiş ve bizim bugünkü bayrağımız bu son şeklini Sultan Abdülmecid zamanında almıştır.

Uydurma bayraklar arasındaki Hun bayrağında ejder mi, semender mi, kertenkele veya dinozor mu olduğu belli olmayan acayip yaratık şeklinin yer alması Türk tarihi hakkında hiçbir bilgiye malik olmamak demektir. Ejder, Çinlilerin sembolüdür. Türkler”de ise kurt, doğan ve koyun kullanılmıştır.

Yine bu takvimde Batı Hunlarının (Orta Asya Hunları`nın son çağı demek istiyorlar) sapsarı, Harzemşahların kapkara bayraklarının hangi muhayyileden doğup uydurulduğu da cidden meraka değer.

Bir de Ötüken’in haritada şehir olarak gösterilmesi büyük bir yanlışlıktır. Bilindiği gibi Ötüken şehir değil, ormanlık bölgenin adıdır .

Kaş yaparken göz çıkarmak buna derler. TRT bunca masrafla cidden güzel bir takvim çıkarırken Türk tarihi profesörlerine danışsaydı böyle yanlışlarla dolu bir eser yerine kütüphanelerde saklanacak bir eser meydana getirir ve büyük bir millî hizmet yapmış olurdu. Bunu yapmadığı için bu takvim gülünç bir nevheveslikten ileri gidemeyecek, daha kötüsü birçokları burada verilen bilgileri ve bayrakları doğru sanarak kendi millî tarihleri üzerinde çok yanlış fikirlere sahip olacaklardır.

Ey Millî Eğitim Bakanlığı! Adının başındaki millî kelimesi doğru ise, bunun bizim anlamadığımız başka bir mânâsı yoksa önce sen Titre ve kendine dön de okullara bir millî tarih kitabı hazırlat ve Talim-Terbiye Dairesine Türk tarihinden anlayan bir iki seçkin üye bulup oturt. Türk çocuklarına Yunan, Roma, Bizans tarihleri yerine Türk tarihini öğret ve çamur gibi kâğıtlara basılıp eline alanda okuma zevki bırakmayan bugünkü müsabakalı (!) kitaplar yerine Türk ülküsüne uygun tek tarih kitabını yazdırarak yarınki nesillerin beynine millî tarih şuurunun çakılmasını sağla.

Yoksa nahiyelerde lise, her şehirde yüksek okul açmakla Türkiye kalkınmaz. Kalkınmanın kuvveti önce yürekte doğar. Yürekteki kuvvet millî ülküye bağlılıkla sağlanır. Millî ülküye bağlılık için yurt ve tarih sevgisinin gönüllerde yaşaması lâzımdır. Millî futbol takımlarının listesini ezbere bilip de millî kahramanlardan haberi olmayan nesiller üniversitede, bugün görüldüğü gibi Türk bayrağını indirip yerine kırmızı bez parçasını asan şuursuz serseriler haline gelir.

Türk milletinin kafası ve gönlü dinî (!), millî (!), sosyal (!) safsatalarla doldurulursa o artık Türk milleti olmaktan çıkar ve bu yakınlarda sık sık tekrarlandığı gibi Türkiye milleti veya Anadolu milleti haline gelir ki geçmişle ilgisi kesilmiş, mukaddesatsız, tekniği ileri olsa da kültürü ve ahlâkı olmayan bir Güney Amerika milletinden farkı kalmaz.

Nihal ATSIZ. Ötüken, 65. sayı, 1969Görüşler yazarına aittir.

Bülent Pakman. Ağustos 2014. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Facebook Widgets

IMG_2654Bülent Pakman kimdir?

 

4 Responses to 16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar

 1. ozgen dedi ki:

  http://turkcetarih.com/4-ayri-turk-sanat-eserinde-ejderha-ve-ejderhanin-kalbi-ikonografisi/
  hocam çinliler ejderhayı bizden almıs olmaz mı acaba? nuray hanımın arastırmalarını nası buluyorsunuz

  • bpakman dedi ki:

   İlginç

  • Mazhar dedi ki:

   Olamaz, hun devleti bayrağı hariç hiç bir şekilde eski türkler de ejdarha yoktur, hatta 12 hayvanlı takvim bile çin kültüründen alınmıştır, çin kültürü ve türk kültürü birbirine yakın kültürlerdir, hatta japon ve korelilerden daha yakındır.

 2. N.Ramazan DEMİR dedi ki:

  16’LAR

  Neden 16’lar? Neden 16 Kişi ? Tarihte bilinen, kudretli 16 Türk İmparatorluğu bu sayıyı temsil eder. Her ne kadar Türkler , tarih sahnesinde 100’ün üzerinde irili ufaklı devlet kurmuşsa da, burada en büyük 16 İmparatorluk sembolize edilir. Her bir devleti 1 kişi temsil eder. Cumhurbaşkanlığı forsunu hatırlayınız.

  Cumhurbaşkanlığı Forsunun bilinmeyen felsefesi:
  Güneş ve 16 Yıldız. Yıldızlar Güneş’ten ışığını alır. 16 Yıldız, 16 Türk Temsil eder. Bu temsil semboliktir.
  Şimdi bu yapıyı inceleyelim.: Her yıldızı 1 kişi temsil eder. Ana beyin bu “onaltı” kişiden oluşur. Bunların tek gayesi Büyük Türk Hakimiyeti ve Türk Devlet Bekasıdır. Kainat durdukça Türk Devletinin var olması yeminli sebepleridir. Amaç Türk Devlet Beka’sı ve Türk’ün ADİL Hakimiyetidir.
  16 Kişinin 16’sı da aynı Hiyerarşik yapıda değildir. Bu Yapının ve Bu kişilerin basit bir istişare heyeti gibi olduğu zannedilmemelidir. Kendi aralarında, zahirde bağımlılık söz konusudur. Batında ise bağımsızlık vardır. Bu dikkat çekici ibarenin üzerinde düşünülmelidir.. Zahiri bağımlılıktan, yapının birbirine olan kayıtsız bağlılığı anlaşılırken, batini anlamda bağımsızlıklarını sadece bu amaç için kullandıkları anlaşılır.
  16 Kişi deşifre olup 15’i ölse, bir kişi kalsa, o bir kişi diğer 15 kişinin tüm bilgilerini taşıyabilecek bilgiye sahiptir. Yapı tekrar tesis edilir .Bu yapının devamlılığı esastır.
  Ya o bir kişide bulunup öldürülürse yada 16 Kişi de deşifre olsa ne olur, diye sorulabilir. Bu mümkün değildir, nedeni ise o kalan bir kişinin RİCAL den olmasıdır. Bu şu anlama gelmez; diğer kalan 15 kişi ricaldendir veya onlardan olmadığından ölmüştür. Çünkü Allah ın Muradı devrededir.
  “ HER MİLLETİN BİR KADERİ VARDIR “ ayetini hatırlayınız. Milletin Kaderi bitmeden muradullah dairesine dışına çıkamaz. Bu ,yüce yaradan ın teminatıdır. O kalan bir kişi tohumdur. Yapı, bu tohumla yeşerir ve meyve verir, tekrar tohum olur. Akla bazı soruların takılmaması için bunları izah etmeye çalışıyoruz. Yoksa ,bu 16 Kişilik Yapıya ulaşmak mümkün değildir.
  16 Kişinin birbirleri ile bağlantısını kabaca anlattıktan sonra, bunların işlevini de yüzeysel olarak anlatalım.:
  Kimdir bunlar, ne iş yaparlar, vasıfları nelerdir ?
  Mühendis midirler, Elektronik beyin midirler, dahi midirler, büyük ilim sahipleri midirler? Bu sorulara verilecek tek cevap vardır: Her meslek ve bilim grubundan olabilirler. Büyük İlim sahibi oldukları kesindir. Daha önce de söylediğimiz gibi çekirdekten yetiştirilirler. Dünya sistemini, dünya tarihini çok iyi bilirler. Zaten böyle olmasa bu satrancı oynayamazlar.
  Bunlar saraylarda mı otururlar, yoksa korumalı , kimsenin göremeyeceği ulaşamayacağı yerlerde mi? Cevap : İkisine de hayır. Belki gözümüzün önündedirler, belki de apartmandaki komşularımızdan biri. Belki her gün gördüğümüz bir simadır. Ancak bunları söylerken bir uyarıda bulunalım ve bu işe paranoyakça yaklaşmayalım. Bu , işin yalnızca kamuflesi dir. Bu , öyle kurulmuş bir sistemdir ki, mükemmeldir ve asla hata kaldırmaz.
  Bu kadar basit bir anlatımla onları izah edemeyiz. Biz size flu bir camın arkasından görünenleri anlatıyoruz.
  Yüzyıllardan beri gelen bu yapı için şöyle söylenebilir: 15 Türk Devleti varken de 16 Kişiydiler.
  16 kişinin her birine bağlı her kesimden en az 50 kişi mevcuttur.
  Tüm bunları anlaman için işin ruhunu bilmen gerek. Çünkü düşman, Hakikatın Ruhuna saldırır. Surette Yapılan hücumların asıl amacı budur. Bir an devleti bir insan gibi gör: Kolları, bacakları, ve diğer azaları tam olan bir insan gibi…

  Bunlardan biri kesilse insan ölmez ama beyine , ruha yapılan saldırılar, işi bitirir. Bir İnsanın beyin ölümü gerçekleşmedikçe, ölü sayılmaz. Kollar, bacaklar sueretin yani ZAHİRİ DEVLET in Kurumlarıdır. Bunlar yerine gelir ama beyine bir şey olursa…. “ dedi ve sustu Bektaş Baba.
  Dayanamayarak sordum: “Bu işin ruhu nedir, öğrenmek isterim Bektaş baba?” Bektaş baba yüzüme bakarak devam ett..

  OKTAN KELEŞ
  DERUNİ DEVLET KUTSAL HALI.
  SYF.137-138

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.