Türkler Kılıçla Müslüman oldu

Prof. Dr. Emre Kongar “Tarihimizle Yüzleşmek” adlı çalışmasında, “resmi tarih” ile “gayri resmi tarih”in birbirine zıt anlattığı tarihi olayları yorumluyor. Türklerin Müslüman olmasından cumhuriyet dönemine uzanan bir kesiti en çarpıcı özellikleriyle işliyor. Emre Kongar, kitabın önsözünde kitabı yazma sebebini şöyle açıklıyor :

Ben bir tarihçi değilim, bir toplumbilim öğrencisiyim. Bu kitapta yazdıklarımı, bulduğum yeni belgeler veya kimsenin bilmediği özgün metinler üzerine de dayandırmadım. Tam tersine, yazdıklarımı, başta İslam Ansiklopedisi ve Türk Ansiklopedisi olmak kaydıyla, herkesin bildiği, herkesin her an ulaşabileceği, güvenilir kaynaklara dayandırdım. Çalışmamda özgün olan taraf bilgiler değil, bu bilgilerin birbiriyle ilişkilerinin kurulması ve belli bir sistematik içinde yorumlanmasıdır. Pek çok bölümde, yararlandığım kaynakları da belirttim.”

Remzi Kitabevi’nin 2006 Nisan ortasında yayımladığı kitap 30 günde 30 baskı yaptı. Kitaptan bazı bölümler:

Türkler Müslümanlığı kılıç zoruyla kabul etti

Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi, “resmi tarih”in taraflı olarak ele aldığı konulardan biridir. Din ve milliyet çizgisinde oluşturulan “resmi tarih”, genellikle “Türklük” ile “Müslümanlığı” neredeyse eşanlamlı kavramlar olarak kullanır ve bu konularda hem “Türklüğü” hem de “Müslümanlığı” sakınan bir tutum izler.

Bu nedenle de Müslümanlık öncesi Türk tarihi ile, Türklerin Müslümanlaşma süreci, ya üzerinde fazla durulmayan veya saptırılmış biçimde ele alınan konular arasındadır.

Çünkü ne yazık ki  Batıya doğru göç eden Türkler ile kuzeye doğru çıkan Arapların karşılaşmaları çok kanlı geçmiştir. “Resmi tarih”e bakarsanız 751 yılındaki Talas Savaşı’nda Türkler, Çinlilere karşı Araplara yardım etmişlerdir, Araplar bu sayede savaşı kazanmışlar, sonra da Türkler zaten eski inançları olan Şamanizm e çok yakın ilkeler içeren Müslümanlığı Gönüllü olarak kabul etmişlerdir.” Oysa Türklerle Araplar, Talas savaşı’ndan çok daha önce karşılaşmışlardır. Bu karşılaşma ne yazık ki çok kanlı sayfalarla yazılmıştır. Bu durum Ne Türklerin ne de Arapların suçudur; O dönemin tarihsel gerçekleri böyledir.
Talas savaşını Çinliler kazansaydı tarih bu seferde büyük bir olasılıkla ” Çinliler, Türklerin yardımı sayesinde savaşı kazandılar ” diye yazacaktı.
Çünkü savaş sırasında hem Çin tarafında hem Arap tarafında çeşitli Türk boyları vardı.

Aslında Türkler ile Araplar arasındaki temas 600′lü yılların sonunda , Dört Halife Dönemi’nin sonunda başlamıştır .
Türklerle Araplar Maveraünnehir’de yani bugünkü Kazakistan , Özbekistan , Türkmenistan ve İran ‘a kadar yayılan bölgede karşılaşmışlardır.
Çatışmalar Horasan’da, Semerkand, Buhara gibi kentlerde odaklanmıştı.
Kuteybe Bin Müslim, Yezid Bin Mühelleb , Said Bin Haraşi, Eşres Bin Abdullah , Nasr Bin Seyyar gibi Horasan valileri, binlerce Türk’ü öldürmüş Arap komutanlardı.
700′lü yıllarda Horasan, çok şiddetli savaşlara ve aldatılarak teslim alınan Türklerin acımasızca kılıçtan geçirilmelerine tanık oldu. Fakat bu savaşlara ve kanlı olaylara karşın, “resmi tarih”, Türklerin kendi özgür iradeleriyle, gönüllü olarak Müslümanlığa geçtikleri konusunda ısrarlıdır.  Oysa bütün dinlerin gelişmesinde olduğu gibi Türklerin de büyük ölçüde yenilgiler sonunda Müslümanlığı kabul ettikleri tarihsel bir gerçektir. Bu gerçek ne Türkleri ne de İslamı küçültür.

Türklerin Müslümanlaşması VII. yüzyılda başlayıp X. yüzyıla kadar süren uzun bir süreci kapsar.

Bu süreç içinde, 751 yılındaki Talas Savaşı’nın gerçekten de özel bir yeri vardır. Yenilen Çinliler’in batıya doğru ilerlemeleri durmuş, onun yerini Araplar ve Müslüman Türkler almıştır.

Ne yazık ki, bu savaş da “resmi tarih” tarafından saptırılarak aktarılan olaylardan biridir. “Resmi tarih”e göre Araplarla Çinliler arasındaki bu savaşta Türkler Arapların tarafını tutmuş ve böylece Araplar savaşı kazanmışlardır.

Oysa tarihsel gerçek farklıdır: Yukarıda da değindiğim gibi, Türkler her iki tarafın ordularında da vardır. Sonunda savaşı, tabii kendilerine destek veren Türklerin de yardımıyla Araplar kazanır ve aralarında Araplara karşı savaşan Türkler de bulunan Çinliler’in Batı’ya ilerlemeleri durdurulur.

“Resmi tarih” görüşü bu olaydan sonra Türklerle Arapların arasının düzeldiğini ve Türklerin gönüllü olarak Müslümanlığı kabul ettiğini iddia ederse de gerçek pek böyle değildir.

Türklerle Araplar arasındaki çatışmalar, çekişmeler, savaşlar daha sonra da devam etmiş, Araplar egemenliklerine aldıkları Türkleri, ordularında asker ve komutan olarak kullanmaya başlamış ve sonuç olarak Türkler Müslüman olmuşlardır. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Erdoğan Aydın’ın Cumhuriyet Kitapları arasında yayınlanan Nasıl Müslüman Olduk adlı eserine bakılabilir.)

Türk­ler, İs­lam’a kılıçla girmeye zorlandıklarında hepsi girmediler. Girsinler diye oluk gibi Türk kanı akıtıldı ama bu kavim, bu yolla İslam’a tam olarak sokulamadı. Türkler İslam’a daha sonra tasavvuf yo­luy­la gir­di­ler. Bu gi­riş­te, özel­lik­le maktûl Hallâc  el-Mansûr’un bü­yük ro­lü olmuş­tur. Bu  ko­nu, bü­yük bil­gin Lo­u­is Mas­sig­non’un ça­lış­ma­la­rıyla, Hallâc-ı Mansûr ad­lı iki ciltlik eserde ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.

Türk­le­rin, ken­di­le­ri­nin İs­lam­laş­ma­sı­na  se­bep olan der­viş sûfîlerin ki­şi­li­ğin­de es­ki din bü­yük­le­ri olan Şa­man ba­ba­la­rı­nın bir ben­ze­ri­ni gör­dük­le­ri ve­ya gör­mek  is­te­dik­le­ri, ge­nel ka­bul­ler ara­sın­da­dır. İşin bu yanı, Türk ede­bi­yat ta­rih­çi­si Prof. Dr. Fu­at Köprülü’nün eser­le­rin­de, özel­lik­le Türk Ede­bi­ya­tın­da İlk Mu­ta­sav­vıf­lar ad­lı çalışmasında ince­len­miş­tir. Es­ki Türk di­ni Şa­ma­niz­min, Türk­le­rin elin­de en ile­ri teş­ki­lat­la­rı­na ulaşan tarikatlar üze­rin­de­ki et­ki­le­ri el­le tu­tu­la­cak ka­dar açık­tır. Abbasîler dev­rin­de Arapçaya çev­ri­len es­ki Yu­nan me­tin­le­ri­nin et­ki­si, kro­no­lo­jik  ba­kım­dan son sı­ra­lar­da ol­mak­la bir­lik­te, ka­lı­cı­lık ve de­rin­lik ba­kı­mın­dan bel­ki de bi­rin­ci sı­ra­da­dır. Hat­ta, Mu­ham­med İk­bal gi­bi tar­tış­ma­sız bir dü­şün­ce oto­ri­te­si, bu  et­ki­nin ‘Müs­lü­man düşünürle­rin Kur’an­sal ufuk­la­rı­nı ka­rar­ta­cak ka­dar bü­yük’  ol­du­ğu­nu söy­le­miş­tir. (Bkz. İkbal,  Re­cons­truc­ti­on of Re­li­gi­o­us Tho­ught in Is­lam).

Türklerin bir bölümü de parayla müslüman olmuştur. Araplar Buhara’yı Müslümanlaştırmakta çok zorlanmış. Buhara Cuma Camii’ne gidenlere 2 dirhem dağıtarak halkı namaza alıştırmışlar.

Devamı: Türklerin Müslümanlaştırılmaları http://wp.me/PAexV-5jL

Kaynaklar:

Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006.

Prof. Yaşar Nuri Öztürk makale. Yurt Gazetesi 29 Kasım 2012. http://www.yurtgazetesi.com.tr/paganist-kulturlerin-islama-tasallutu-makale,2685.html

Bülent Pakman Ocak 2011. Son güncelleme Haziran 2014. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

DEVAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN Facebook Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

7 Responses to Türkler Kılıçla Müslüman oldu

 1. Turk dedi ki:

  Hic bir zaman Allah dusmani olmadik. Bu karmasik tarih icersinde dogru, ve ne Turk’lugu dusurur ne de Islami. Eski tarih kitaplarinda okumustum, yanliz Allah’tan baska hic bir kimseye boyun egmiyen Turkler ancak Allah’a boyun egdiler, isteseydik simdiye kadar Ispanyanin yaptigi gibi Islami birtaraf edip Muslumanliktan siyrilirdik, Cengiz Han Islama karsi savasti herzaman, nefret etmiyorum, Turklerin bildigi birsey varsa oda Turkluklen Diyni karistirmamak, Islam Arap/Arab degil Allah’ca -da Arapca degil, yani simdi burda Turkler zamaninda Hiristiyanda oldular ve baska dinlerde bulundular zorlan yahut isteklerinlen, Aryanliga kadar, Halk kan icip isyan etti bu ne diye, ehh Allahin takdiri biz halan batili ayir edebilecek kapesitedeyiz ABD’nin Evengelis denen Ilgiltere kilisesi, Monarşi/Anarşi’sinin bunlardan haberi varmi, ne olmayi istememiz Milletin isteyine bagli bastakiler ne derse desin, ben Milletimi iyi bilirim, bir seyi illa istemzsek er veya gec ondan siyiriliriz, eyer kabul ettiysek kimse siyiramaz, yeter artik somurucu oyunlari.

 2. Ali Türkoğlu dedi ki:

  o kadar eskiye gitmesek te son 100 yılımızı bir değerlendirsek. resmi tarihle gerçekler arasında fark var mı yok mu? bir görsek. Mesela neden Erzurum Kongresinin resmi kayıtları orjinal haliyle yayınlanmaz. Veya onlar üzerinde çalışma yapmak isteyen araştırmacılarımıza neden orjinal belgeler gösterilmez? İstanbulu işgal eden – Çanakkale de biz 250 00 civarında, TSK ya göre 180 bin şehit verdik. en az bizim kadar itilaf devletlerinde de ölenler vardı.- İstanbulu almak için bir çok insanını kaybeden ingilizler ne oldu da kurşun atmadan İstanbulu terketti. benim aklım almıyor. Saygılarımla…

 3. safa dedi ki:

  Talkan ve Curcan da araplar Türkleri ………….(ANLAMI ANLAŞILAMADIĞI İÇİN EDİTLENDİ) zaten degil mi?

 4. Ossan dedi ki:

  Merhaba, öncelikle yazınız için teşekkürler. Yazının başlığı “Türkler kılıçla müslüman oldu” ve yazı içinde vurgulu bir biçimde Türkler kılıçla müslüman oldu ifadesi her alıyor. Fakat yazı içinde bir bölümde Türklerin kılıç ile müslümanlığa zorlandığı ama kılıç zoruyla bunun gerçekleşmediği tasavvuf yoluyla gerçekleştiği yazılmış. Burada bir çelişki görüyorum açıkcası okur olarak. “Kılıç ile müslüman oldu” ifadesi Türkler istekleri dışı zorla müslüman oldular anlamı verirken “tasavvuf ile müslüman oldular” ifadesi ise kendi iradeleriyle isteyerek sorgulayarak müslümanlığı seçtiler anlamı veriyor. Eğer tasavvufla oldu kısmı ise gerçek olan başlık belki de “Türk kılıçla müslüman olmaya zorlandı” olmalı.

  • bpakman dedi ki:

   Türklerin “ilk müslümanlığa geçişlerinin” resmi tarihte verildiği gibi değil de kılıç zoruyla olduğu ve 670-740 yılları arasında bir süreçte gerçekleştiği iddia edilmektedir. Bu iddialar Arap kaynaklarına dayandırılmakta olduğundan oldukça ciddidir. Türkler çok geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Toplu halde Müslüman olan ilk Türk Devletleri İtil-Ural Bulgarları ile Karahanlılardır. Coğrafi olarak aralarında muazzam mesafe vardır. Birbirlerinden etkilenmemişlerdir. Onların geçiş yılı ise 922 civarıdır. Tartışmalı olan kimine göre zorlanma dönemi olan dönemden 180 yıl sonra. Aradaki bu 180 yıl içerisinde de sonrasında da bir çok Türk boyu müslüman olmuştur. Çoğu da tasavvuf yoluyla olmuştur, hatta para ile olanlar da vardır. Bunda tartışma yoktur. 180 – 250 yıl öncesi dönemle de çelişmez.

 5. bpakman dedi ki:

  Sanalmarket diye biri bu yazımı kaynak ve link vermeden kendi sayfasına 15 Kasım 2017 tarihinde kopyalayıp yapıştırmış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s