Pakman’ın anlamı

Soyadımdan dolayı Yahudi kökenli olup olmadığımı  özel mesajla soranlar oluyor.  Reenkarnasyona inandığım için böyle şeyleri yani insanların  ırklarını, kökenlerini dolayısıyla kendiminkini de kesinlikle önemsememiştim ama yine de ilginç bir konu. Gelin şöyle bir bakalım neyin nesi olabilir.

Orta Asya’dan gelip Konya’ya yerleşenler Anadolu’nun en az karışmış toplulukları olarak bilinmektedir. Göçler sonrasında Moğol istilasından başka hiçbir yabancı güç Konya’ya gelmemiştir. Sadece 1861 den itibaren Kırım ve Sibirya Tatarları Konya’da iskan edilmeye başlanmış, Cihanbeyli, Kulu ve civar köylere Güneydoğu Anadolu’dan gelen Kürtler yerleşmiştir.

Yakın zamana kadar etnik kökenimizi büyüklerime sormak aklıma gelmemişti. Zira ihtiyaç duymamıştım. Soruların artması üzerine araştırmalarım sonucu, Oğuz-Türkmen soylu olduğumuz anlaşılmıştır.  Bilindiği gibi Türkmen, Müslüman olan Oğuzlara verilen ad. Yani Oğuz-Türkmen etnik olarak aynı.

Soyağacım ayrı bir sayfada açıklanmaktadır. OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Kaşıkçıların soyadları

Soyadı kanunu çıktığında Hüseyin Ruşen Efendi tarafından olanlardan Kaşıkçıoğlu  soyadlarını alanlar olmuş. Babam, 25 yaşında ve o yıllarda üniversite mezunu ender insanlardan biri, Ziraat Bankasının Cumhuriyet dönemi ilk müfettişlerinden.  Kaşıkçıyı (Konya ağzı ile Gaşşıkcı) tercih etmemiş olacak ki  “temiz  kimse, temiz adam” anlamına taşıdığına inandığı  Pakman soyadını seçmiş. Ben ona çekmişim, benim kişiliğimde de farklı olmak var. Geleneksel olarak adım Bülent Kaşıkçı olabilirdi. Öyle olmadığından gayet mutluyum. Rahmetli babam, soyadına uygun çok temizdi, hayatımda bir daha onun kadar temiz birini görmedim.

Babam Kazım Pakman 1926

Nitekim TDK Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre, Pak farsça kökenli “temiz”,  Pakman Farsça-Türkçe kökenli olup “Temiz, dürüst, soylu kimse” anlamına gelmektedir. “

Efendiler, bizim çehremiz her zaman temiz ve pak idi ve daima temiz ve pak kalacaktır.” Atatürk.

Tahminim geç kalmış olacaklar ki amcam İhsan ve babaannem Ayşe de Kaşıkçı yerine Erdöl soyadını almışlar. O zamanlar dünya küçük. Önce davranıp bir soyadını alanın müktesep hakkı oluyor, kayıtlara bakılıp farkedildiğinde o sayadı başkası alamıyormuş.

Google’da araştırma yaparsanız Dünya’da ve Türkiye’de az da olsa Pakman soyadlılar olduğunu görürsünüz. Benim onların hiçbiriyle akrabalığım yok. Onların kökenlerini bilemem, zaten beni ilgilendirmiyor da. Bizim “Pakman” soyadımız babamla başlamış olup şu anda sadece bende ve evliliğimizden dolayı eşimde var.

Pakman ne anlama geliyor?

Dedem Hüseyin Ruşen Efendinin kızı, oğlu, torunu ve gelini

Bilindiği gibi Pakistan diye koca bir ülke var. “…istan” Türkçede bir yapım ekidir ve sonuna eklendiği kelimeye o kelimedeki şeyin yaşadığı, bulunduğu yer anlamını verir. Mesela gülistan kelimesi gülün yaşadığı, çok olduğu yer anlamına gelir. Pakistan da temiz insanların yaşadığı, temizliğin çok olduğu yer anlamında. Pratikte öyle mi değil mi o konumuz dışında.

Türkçe’de …man  …men  soneklerinin kullanımı

1)  …man ve …men  ekleri  eklendiği kelimelere “…kimse”, “…adam” anlamını verir. Örneğin tok kimse-adam Tokman, demir adam (ses uyumundan dolayı demirman yerine) Demirmen gibi. Tercüman, çevirmen, dragoman, bunların hepsi bir metni, konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren “kimse” demek. Alp Türkçede yiğit anlamında, aynı zamanda Avrupanın en önemli ve en yüksek dağ silsilesinin adı, aynı zamanda brakisefal insanları orijini. Ön Türklerin ilk kez Alplerde ortaya çıktıkları iddia ediliyor. Şimdi parçaları birleştirelim: Alpman öz Türkçe bir kelimeolup yiğitadam demek, aynı zamanda yabancı dillerde de Alpadamı anlamına geliyor. Sonuç olarak, “man” yani insan kelimesi yabancı dillere Türkçeden mi geçmiş, Alpman soyadlılar Türk mü dönme mi?

4) …man ve …men ekleri tarih ve dil konularında önemli çalışmalar yapmış yazar Amasyalı Hüseyin Hüsameddin’e göre büyüklük ekidir. Mesela Hüseyin Hüsameddin Türkmen’in anlamının  “büyük Türk” olduğunu ifade eder.

5) Sabetayistfob Yalçın Küçük’e göre sonu …man ile biten soyadlarının büyük kısmı dönmedir.  Buna göre Türkiye’nin önemli bir bölümü Yahudi, Yahudi asıllı, Dönme, Sabetayist. Yalçın Küçük’ün yaptığı hata, yukarıdaki 4 gramer kullanımını gözardı edip konuya sadece etnik açıdan bakmasıdır.

Peki yukarıdaki ilk 4 gramer kullanımını 5. etnik ihtimalden nasıl ayıracağız? Gayet kolay. …man ve …men önündeki tanımın Türk kökenli olup olmadığına ya da Türkçe’de anlamı olup olmadığına bakmak yeter. Mesela:

 • Gutman, Borman, Kuzman, Berman...

 • Akman, Kocaman, Karaman, Gökmen, Ataman,

  Soleyman, Berman…

Bunlardan gutman, borman Türkçe değil. Ak, kara, koca, gök, ata tamamen Türkçedir. Soleyman Farsça kökenlidir ancak Latince de var, güneş anlamında. Kuzman soyadına Balkanlarda, Macaristan ve Malta’da bolca rastlanır ama bunlardan biri Arap kavminden ve İslam tarihinde müslüman cihette Uhud Savaşı kahramanlarındandır (bkz: http://asri-saadetten-manzaralar.blogspot.com/2007/08/kuzmann-hikyesi.html).

Soleyman/Süleyman – Solomon, Davut – David, İshak – İzak, İbrahim – Abraham, Yakup – Jakob/Yakob bunlara bakıp Süleyman Demirel, Ahmet Davutoğlu’na ne diyeceğiz? Bir başka örnek: “Berman”. “Ber” Türkçe midir? Pek kimse bilmez ama evet, Berman TDK sözlüğüne göre Türk lehçelerinde “koyunları sıra halinde sağan kimse” anlamındadır ama yabancı kökenli de olabilir. Berman soyadlı dünya kadar yabancı insan var. Ayrıca “Bierman” ve “Biermann” da Berman’ı çağrıştırıyor. Buna göre eski milli futbolcularımızdan Kambur Ahmet lakaplı Ahmet Berman gibi Berman soyadlıları hangi kategoriye koyacağız?

Bir diğer örnek: Berkman. Öztürkçe kelime olan “berk” TDK sözlüğüne göre  sert, sağlam, katı, kuvvetli “Berkman” güçlü, sağlam kişilikli kimse demek. Bergman ise Alman-İsveç orijinli bir soyadı olup “dağ adamı”, “madenci” demektir (Bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Bergmann). Bergmann soyadı İsveç’de Bergman haline gelmiştir. Örnekler; meşhur İsveçli oyun yazarı film yönetmeni İngmar Bergman, İsveç’li film artisti İngrid Bergman. Buna göre Türkiye’de Berkman soyadlı birisi öz be öz Türk kökenli de olabilir, belki Yahudi kökenli de. Kağıt üzerinde bunu anlayamayız.

Almanların soyadlarında böyle bolca “…mann” eki görürsünüz. Hirschmann, Bergmann gibi. Alpmann soyadlılar da var. Alp Türkçe kökenli. Söz konusu …mann soyadlıların arasında başta Amerika olmak üzere başka ülkelere göçmüş Yahudiler de var. Bunlar sonradan  “n” harflerinden birini atmışlar.  Örneğin Lieberman, Haldeman, Hoffman, Weissman, Altman olmuşlar.  Amerika’da .. man ekli soyadlarına sahip olanların Aşkenazi kökenli Yahudi olma ihtimali var. Ama yine de hepsi değil. Yoksa bir zamanların ağır siklet dünya şampiyonu zenci Foreman’ı da mı Yahudi sınıfına koyacağız?  Valla olmaz olmaz dememek lazım, Yalçın Küçük bu. Sağı solu belli olmaz Foreman’ı bile Yahudi yapar çıkar. 🙂 Yalçın Küçük iyi ki Almanya’da değil yoksa bunlara bakıp Almanya’da doğup, büyümüş, orada yaşamakta olan …man, …mann ekli soyadlı herkesi de Yahudi, dönme, sabetayist yapmış çıkmıştı.

Amerika’da yaşayan Alpman soyadlıların adlarına bakarsak çoğu Türkiye kökenli ama adlarına göre Türkiye kökenli olmayanlar da var. Hem Türk hem de Avrupa kökenli bir önek olarak Alp işi iyice karıştırıyor.

Uçakta Yahudi kaptan Goldberg yardımcısına soruyor:
– Siz Çinliler Pearl Harbour’u bombalamışsınız?
– Pearl Harbour’u bombalayanlar Japonlar, ayrıca ben Çinli değil Koreliyim.
– Koreli, Çinli, Japon ne farkeder?
– Siz Yahudiler de Titanik’i batırmışsınız.
– Titanik’i batıran iceberg.
– Goldberg, iceberg, Rosenberg ne farkeder?

Yalçın Küçük’ün teorisinin kafadan atma olduğuna bir başka örnek. Bilindiği gibi Sabetayist’lerin hepsinin ataları İspanya Engizisyonundan kaçıp Selaniğe yerleşmişlerdir. Hepsi Sefarad’dırlar. Onlardan  -man ekli soyadı alan olmuşsa nedenini Sefarad kökenleri dışında aramak gerekir. Mesela ailesinin Sabetayist olduğunu açıklayan sanayi devi Halil Bezmen’in yaptığı iş bez üzerineydi. Bez öztürkçe bir kelime. Bezmen de “bez yapan, bezci, büyük bezci” anlamında. Şimdi onun soyadında -men soneki var diye bütün -men soneklileri özellikle de Türkmenleri Sabetayist yapıp çıkabilir miyiz?

Acaba işi bu kadar karıştıran Yahudilerin Türk soylu olması mı? Olmaz demeyin bu konudaki araştırmamızı OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.
Dünyada en çok yayılan ve gittikleri bölgelerdeki yerli halklarla en çok karışan millet Türkler’dir. Günümüzde Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk; Türk diliyle konuşandır; İnsanlık tarihinde baştan beri var olan bu millet; kendine özgü yasaları, ayırt edici özellikleri olan canlı bir organizma, çok çeşitli ögelerden oluşmuş; ancak matematiksel bir bütün oluşturmuş ve kesin ve net tanımla Türk adını almış, aynı kültürden olan, aynı dili konuşan insan topluluğudur.

Sonuç

Yalçın Küçük’ün men-man sonek soyadlı “herkes” ya Yahudi ya da Sabetayist kökenlidir teorisi keenlemyekundur yani yok sayılması gerekir.

Soyağacımızdan  görülebileceği gibi ailem Konyalı, Konyanın yerlisi ve aralarında dünya kadar hacı-hoca var. Hoca deyince bugünkü sözde, ıvır zıvır hocalar anlaşılmasın, ecdadım müderrisdi, medrese yani günümüz üniversite hocalarıydı.

Evet. Benden bu kadar. İzmir’de işgalci Yunan’a ilk kurşunu atarken şehit edilen Hasan Tahsin’in de dönme olduğunu hatırda tutarak, Küçük’ün Türkiye’de sabetayistlerin, çoğu zaman, isim ve özellikle soyadlarına  -ar, -er ekleri (Türker gibi) koyduğu iddiasını da otursun bir başkası araştırsın.

Bülent Pakman. Şubat 2011. Son düzenleme Şubat 2018. Bu yazı “aktif link verilerek” İZİNSİZ alıntılanabilir.

22072010407

 Bülent Pakman kimdir   https://bpakman.wordpress.com/pakman/

 


 

“İzmir’de Yunana ilk kurşunu atan” Hasan Tahsin

“İzmir’de Yunana ilk kurşunu atan” Hasan Tahsin

“İzmir’de Yunana ilk kurşunu atan” Hasan Tahsin


Reklamlar

39 Responses to Pakman’ın anlamı

 1. K. Cengiz YAPICI dedi ki:

  Hocam, Ben ODTU Mimarlik/1980 mezunuyum. Sitenizi dolayli yoldan ogrenip, ziyaret ettim. Harcadiginiz emek, dunya gorusunuz ve dunyanin bir suru yerini dolasip ta oralari ile ilgili bilgiler vermek, resimlerle tanitmak, okuyup arastirdiginiz kitap ve yazilari yazdiginiz yazilarla paylasmak icin uzun yillarin birikimini paylasmak icin yaratilmis bu site icin sizi tebrik ediyorum. Daldan dala atlayarak harcadigim saatlerime hic uzulmuyorum. Daha sonra tekrar tekrar aynisini yapacagimdan eminim. Elinize ve emeginize saglik.

 2. Boran dedi ki:

  Sitesinizi çok ilginç bir raslantı sonucu 2 saat önce keşfettim. Uykumu böldünüz ve yarın okula nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Ancak şundan eminimki 18 yaşında sizi keşfetmem benim için büyük bir onur.

  • bpakman dedi ki:

   Boşverin arada uykusuz kalınabilir 🙂 Ben de buranın saatiyle 4 de kalkıp Hido’yla Memo’nun maçlarını seyrettim.

 3. Ayşe dedi ki:

  Ulu Bilge Google’da birşeyler ararken tesadüfen buldum sitenizi, mesaimi burada geçirmemek için kendi kendimi şimdilik cebren ve hile ile uzaklaştırıyorum yazdıklarınızdan ancak mesai sonrası geri döneceğim =)
  Elinize emeğinize sağlık

  • bpakman dedi ki:

   Yine bekleriz 🙂 Ayrıca tesadüf diye birşey yoktur.

   • Ayşe dedi ki:

    🙂 tesadüf diye birşey yoktur, herşeyin bir sebebi-amacı vardır, biz farkında olalım veya olmayalım… İlk yorumumla çelişsem de, sizinkine paralel bir cümle oldu, güzel oldu, yakıştı.

   • bpakman dedi ki:

    Evet bu şekilde, aklımızın alamayacağı mükemmellikte bir ilahi/kozmik planlamada tesadüfün yeri olamaz.

 4. Osman Ebrişim dedi ki:

  Sayın Pakman,elinize dilinize saglık.
  Sitenizi Azerbaycan -Bakü araştırmalarım sonucu buldum.Çok beyendim. Kesinlikle takipçiniz olacagım.

 5. dilek ateş dedi ki:

  güzel memleketimiz de gece şu an… bir sürü ıvır zıvır okuduktan sonra şans eseri gördüm blogunuzu.. ne hoş dedim içimden okuyan, araştıran, diline,dinine sahip çıkan biri… içimde kalsın istemedim size de yazdım…hakkınızda hayırlısı olsun inş. iyi geceler …

 6. İrem dedi ki:

  sitenizi tesadüfen buldum. Bakü ile ilgili tüm paylaşımlarınızı okudum neredeyse. bende 4 yıl sonra Bakü yerleşmeyi düşünüyorum ama çok kararsızım bunun için çoğu paylaşımlarınızı okudum ama kararsızım sitenizdeki paylaşımlarınız ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim..

  • bpakman dedi ki:

   4 yıl sonra durum nasıl olur bilemem ama oturma izni almak çok zorlaşacak bundan eminim.

 7. Hakan dedi ki:

  Bulent Bey,bende 29 yasinda bir insaat muhendisiyim ve son 7 yildir yurtdisinda calisiyorum…
  Tecrubelerinizi ve bilgi birikimlerinizi paylastiginiz icin cok tesekkurler…

  • bpakman dedi ki:

   Sağolun, sizlerin yoğun ilgisi sayesinde daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorum.

 8. Mutlu dedi ki:

  Slm Bülent Bey, Bakü’deki bankalar hakkında bilgi verirmisiniz lütfen..Türk bankası varmı (Ziraat hariç). Ev almak isteyen türkler alabilirmi? Hangi bölgeler okul ve yaşam için daha “uygun”. 1+1 daireler nekadar?…Nakit mi satılıyor? AB pasaportunun avantajları varmı? (şimdilik yeter)

  • bpakman dedi ki:

   Bankalar hakkında bilgim Yapı Kredi’den ibaret. Çok sayıda Türk çalışıyor. Ev almak şimdilik mümkün değil diye biliyorum. 1+1 ler yerine göre ortalama 60 000 manata alınabilir. Yeni ise remonteyi yani içini de yaptırmak gerekebilir. Okula yakınlık okuluna göre olur elbette. Türk pasaportu yeterince avantajlı AB nin avantajını bilmiyorum.

 9. Alper dedi ki:

  Bulent bey,
  Dunya gorusunuz , hayata bakisiniz, zevkleriniz, meseleleri ele alisiniz cok hayranlik uyandirici. Boyle bir yazi dizisini gerceklestirebilecek gazetecileri, muhabirleri vb. tum profesyonellerden dahi bu kadar kaliteli ve tatmin edici yapilanini bulmak zor olacaktir. Tebriklerimi kabul buyurun lutfen.
  8 senedir yurtdisi olmakla beraber 14 senedir bilfiil santiye ve merkez ofislerde muhendislik hayatimi devam ettiriyorum. Goruslerinizin bir cogunu yasadim, gordum, tespit ettim ancak sizin kadar guzel dile getirip yaziya dokebilecegimi sanmiyorum. Emeginiz ve bizimle paylastiklariniz icin tesekkurler.

  Islerinizde basarilar dilerim.

  Alper SAHIN

 10. Alper dedi ki:

  duzletiyorum… sondan bir onceki paragrafta dogur ifade;
  ” ….yasadiklarinin bir kismini ben de yasadim,tecrube ettim…” olacak, “goruslerinizin bir cogunu” yanlis oldu. 🙂 Surc-i lisanimi affedin lutfen.
  A. SAHIN

 11. adem4207 dedi ki:

  Bülent bey selamlar…
  Antalya’da ses Işık otomasyon ve güvenlik sistemleri ağırlıklı çalışan bir firmayız.azeybaycan ile ilgili araştırmalarda bulunurken kısmet sizin yazılarınızla tanıştım. Müthiş bir şekilde Faydası oldu. elinize emeğinize sağlık.şahsım,Nisan ayında çalışma konumuzla ilgili bir veya iki haftalık bir ziyaret düşünüyorum.tavsiyede bulunabilirmisiniz.
  Saygılarımla
  Adem Karaçobanoğlu.

 12. kemalettin kalaycıklıoğlu dedi ki:

  selam.üniversite gibi bu site çok güzel emeğinize sağlık

 13. Hayri Gokalemin dedi ki:

  Sayın Pakman,
  Sitenizle Üzeyir Garih’i google’da araştırırken karşılaştım. Öyle şeyler öğrendimki bunları ancak çok fazla mesai harcayarak bulabilirdim. Ama siz bir yazıda öğrenmek istediğim herşeyi yazmışsınız. Hay Allah Sizlerden razı olsun. Bu arada öbür yazı ve sayfalarınıza da göz attım. Muhteşem yazılar, muhteşem araştırmalar yazmış ve yapmışsınız. size gerçekten teşekkür ediyorum. İlk bakışta göz aldatmacası gibi gözüken birşey var, Hatta ilk bakışta ”Acaba bu adam casus mu” diye de düşünmedim değil. 🙂 Ama yazılarınızı okudukça sizin gerçek bir Türk ve iyi bir Müslüman olduğunuza kanaat getirdim. Türkiye’ye yapmış olduğunuz araştırmalarınızla bayağı bir katkı sağlamışsınız. Keşke yöneticilerimiz de sizin sayfanızı okusalar ve araştırmalarınızdan yararlansalar. Ama yapamazlar… Çünkü bazı yazılarınızda siz onların hata ve açıklarını halkın önüne sermişsiniz. İşlerine gelmeyebilir. Sizin sitenizin devamlı bir takipçisi olacağımdan emin olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Çok memnun oldum.

 14. ramazan dedi ki:

  bülent bey acaba sizinle telefonla görüşmem mümkün mü acaba?

 15. BÜLENT bey merhaba ,öncelikle bloğunuz harika bilgilerele dolu ve aboneniz oldum. Elinize yüreğinize sağlık. Linkedin den de size bağlantı daveti gönderdim umarım kabul edersiniz.

  Size zahmet vereceğim biliyorum, Azerbaycan da bir Türkiye merkezli bir firmadan genel müdürlük pozisyonuna teklif aldım.

  Size özelden sormak istediğim bazı sorular için mailinizi alabilirmiyim? Mümkünse çok sevinirim.

  Selam ve saygılarımla

 16. openreel dedi ki:

  Soyadınızda “man” olsa ne olur “men” olsa ne olur?

  Tabii insanlar bu denli kaliteli ve teferruatlı hazırlanmış “yerli” bir blog görmeye alışmadıklarından, soruyorlar, çünki artniyet arar oldular herşeyde…

  Gene de bu vesile ile bizleri bilgilendirdiniz ve bizimle paylaştınız, her zaman yaptığınız gibi…

 17. Osman Kurşun dedi ki:

  Ne güzel insansınız.Geçte olsa sizinle bugün tanıştım sanal sitenizdeki bir çok yazınızı okuyarak.Hemen hemen bütün yazdıklarınıza katılıyorum.Okudukça paylaşmanın zevkine ve mutluluğuna eriştim.Uzun zamandır bu duyguyu unutmuştum.Teşekkürler.Sizin gibi insanların çoğalması dileği ile. Hoşçakalın.Osman KURŞUN

 18. Sevinç dedi ki:

  Bülent Bey,
  Merhaba. Çağımız insanı olmadığımdan dolayı facebook, twitter v.b. sitelerin kullanıcısı değilim ve sizinle irtibat kuramıyorum. Mail adresimden sizinle iletişime geçmemiz mümkün mü acaba 🙂

 19. Tarık Sami dedi ki:

  Bülent bey merhabalar,

  Öncelikle kaleminize-klavyenize gani-gani sağlık diledikten sonra emeğinize ayrıca müteşekkirim.
  Yazılarınızın Ortadoğu-Rusya-Azerbeycan ve s bölümlerini ilgiyle okudum, katıldığım yerlerin çoğunlukta olması (%80) hasebiyle fazla yorum yazmayan birisi olarak bu mesajı size göndermeyi bir borç bildim.Sizinle tanışmak isterdim, zira ben de fazla seyahat-çalışma ziyaretleri bol olan birisi olarak birgün yazmaya karar verirsem ilk örnek alacağım blogger-lardan birisi sizlersiniz, nasip ?!
  Yazılarınızın devamını da zamanımın elverdiği kadar takip edeceğim.2010-dan bu yana Suudi Arabistan konulu birşeyler ararken Google imparatorluğunda sitenize rastladım, ama yorum yazmak bugüne nasip oldu.

  Saygılarımla,
  Tarık Sami
  (İstanbul)

 20. cengiz dedi ki:

  selamlar
  bir süredir işsizim cezayirde çalışma imkanım var
  görüşmeler devam ediyor.
  orada yaşam herhalde kentten kente değişir.
  2000 usd ile nasıi bir hayatım olur?
  genel hatlarıyla sadece cevaop verirseniz sevinirim

 21. osertkaya dedi ki:

  GUT ve BOR sözleri de türkçe kökenli sayılır.
  Kut, eski türk dilinde şans, talih anlamına gelirmiş. Ancak kökeni tanrısal olmalıdır. kutlu, kutsal sözlerimizde bunu açıkça görüyoruz. Tanrının insana bağışladığı iyiliklerin bütünüdür. Bu yüzden, Bilge Kağan “ kutum bar içün, tenri kut berdik içün kağan olurdum “ der. Almancada gut, ingilizcede good şeklinde ve iyi anlamında yaşıyor. Ayrıca almancada (tanrının bağışladığı) mal varlığı = servet ( Habe und Gut) anlamını da gelir. Bilge Kağanın sözlerinde KUT yerine GÜÇ yazın hiçbir anlam sapması olmaz. Yani Tanrının insana bağışladığı iyilik güce de dönüşebilir. Ayrıca ses kaymaları ile KUT > KUÇ > KÜÇ > GÜÇ dönüşümü kolayca anlaşılır .
  BORU , nedir ? – Ortası boydan boya delik olan…. Sondaki u sesi , eylem adından , eylemin ürünü olduğu duygusunu veriyor. (sor >soru ,yaz > yazı gibi) Güncel dilimizde BORmak diye bir eylem adı yok, ama almancada var , hemde “delmek” anlamında :BOHRen . Boruya ne derler. ROHR= Ortası boydan boya delik olan .Aslında BOR kelimesi biraz ses, biraz anlam kayması ile bizde de yaşıyor. burmak, burkmak gibi eylem adlarımız var.Gençler bilmez, eskiden ağaç işlerinde delme aletine BURGU denirdi. Burmak , bu gün çevirmek, bükmek anlamında kullanılıyorsa da, kök türkçede delmek anlamına da geliyor. Bunu da “ Burgu “ sözünde görüyoruz. selamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s