Anadolu Türk Tarihi

Türklerin Anadolu’ya geliş tarihi

İstanbul Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından “Şeref Payesi” verilen değerli bilim adamı Arkeolog-Profesör  Dr. Afif Erzen, 1967 yılında, İstanbul Üniversitesine bağlı “Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezini” kurmuştur. Bu merkezde tanınmış Türk Profesörlerin yanında, yabancı Profesörler de çalışmıştır. Bunlardan biri, Ermeni sorununa ışık tutmuş ve ekibiyle 1984 yılına kadar bu merkeze çalışan Profesör Erich Feigl’dir. Ortadoğu, Uzakdoğu, Orta Asya ve Amerika kültürlerini ve dinlerini inceleyerek bütün dünyada büyük yankılar uyandıran belgesellere imza atan Feigl’e başarılı çalışmaları nedeniyle Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından ‘Profesör’ unvanı verilmiştir.

Çatalhöyük

Profesör Erich Feigl  ne demiş:

Bu topraklar sizin. Siz Malazgirt Savaşı’ndan bu yana değil, tam 10 bin yıldır bu topraklardasınız. Unutmayın ki bu, Çatalhöyük’teki kazılarda elde edilen bulgularla kanıtlandı.

Feigl’in bahsettiği Çatalhöyük, Konya yakınlarında 9 bin yıl önce (M.Ö. 7 bin) 2 ila 8 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen, odalı konutlarla müteşekkil  Anadolu’nun en eski yerleşim yeri, bilinen ilk “şehri”.  Buluntulara göre halk buğday, arpa ve bezelye gibi bitkilerin tarımını yapmaya başlamış, yoğun biçimde avcılığa devam ederken sığırı evcilleştirmişler. Tuz üretmişler, üretim fazlasını civar yerleşimlere satmışlar. Akdeniz kıyılarından geldiği düşünülen ve takı olarak kullanılan deniz kabuklarının varlığı, bu ticaretin yayılımı hakkında bilgi vermektedir. Öte yandan ele geçen kumaş parçaları dokumacılığın en eski örnekleri olarak tanımlanmaktadır. Çanak çömlekçilik, ahşap işçiliği, sepetçilik, kemik alet üretimi gibi zanaatler de gelişkin durumda.

Çatalhöyük duvar resimlerinden bir örnek

Çatalhöyük duvar resimlerinden bir örnek

Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya’da bulunan Ön Türklere ait petroglifler gibi buradaki konut duvarlarında tasvirler av ve dans sahneleri, insan ve akbaba, leopar, çeşitli kuşlar, geyik ve aslan gibi hayvan resimleri yer almaktadır.

Ayrıca günümüz Anadolu kilim motivleriyle ilişkilendirilen 8800 yıl öncesine ait, kilim motifleri denilebilecek motifler de görülmektedir. 

Çatalhöyük kent planı olduğu anlaşılan bir harita da ortaya çıkarılmıştır. Günümüzden yaklaşık olarak 8200 yıl öncesine tarihlenen (radyokarbon tarihleme yöntemi ile saptanan yaşı MÖ 6200 ± 97) bu çizim, dünyanın bilinen ilk haritasıdır. Yaklaşık olarak 3 metre uzunluğa ve 90 cm. yüksekliğe sahiptir. Halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

Ölüleri toprağı kazıp gömme, kurgan, höyük 12 bin yıllık Türk kültürüdür.  Kurgan kelimesi Türkçedir ve başka bir yabancı dilde karşılığı yoktur. Çatalhöyük’te de gömme mezarlar bulunmaktaydı. Bu da yerleşimin Türk kültürüne ait olduğunun bir başka göstergesidir. Çatayhöyük hakkındaki diğer bilgileri OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

İşin genetik tarafı

Türk’ün Genetik Tarihi‘ adlı araştırma kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk’a göre: Çatalhöyük’ten alınan 800 adet insan kemiklerinin Y-DNA (erkek tarafı) analizleri yapılmış sonuçlar Amerika’nın Stanford Üniversitesi’nde genetik bilimci Profesör Luigi Luca Cavalli-Sforza tarafından 1994 yılında makaleyle yayınlanmış.  Analiz edilen kemiklerin % 40’ının Türk ve Orta Asya ırkına ait olduğu görülmektedir.  % 40 Y-DNA kromozom haplogruplarının dağılımı şu şekilde: %24 R1b, %14 R1a, %1 J, %1 O.

Not: DNA haplogrupları ile ilgili açıklamalar ayrı bir yazımızda oldukça basit bir dille verilmeye çalışılmıştır OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. Türklerdeki dağılımlarına ilerde tekrar döneceğiz.

Kafkasyalı

Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde dış görünüşüne göre insanlar tanımlanırken şöyle ifade edilir:

– Kafkasyalı (Caucasian): Beyaz ırk, yani sarışın ve kumrallar. Avrupalılar ve Kuzey Amerikalılar.

– Hispanik (Hispanic): Orta-Latin Amerika, eski İspanya kolonileri halkları.

– Asyalı (Asian): Uzak Doğulular,  Güney Asyalılar.

– Afrikalı (African): Siyahiler, Afrika asıllılar.

Beyaz Kafkasyalı (White Caucasian) olarak adlandırılan grup, coğrafi anlamda sadece Çerkez, Gürcü, Çeçen gibi Kafkas halklarıyla sınırlandırılmaz. Rusya, Amerika veya başka bir yerde doğan bütün beyazlar Kafkasyalı olarak tanımlanır. Bunun sebebi Alman bilim adamı Johann F. Blumenbach’ın 18. Yüzyılda ortaya atmış olduğu teoridir. Blumenbach’a göre: Avrupalı beyaz ırklar Kafkasya’dan çıkmıştır. Avrupa’ya yerleşen ilk insanların da bu beyaz Kafkasyalılar olduğu teorisinden dolayı zaman içinde bütün beyazlara Kafkasyalı denmiştir.

R1a ve R1b

R1a Haplogrubu

R1a Haplogrubu

Moğollar, Türkler de dahil olmakla, beyazların büyük bölümünü oluşturan Y-DNA haplogrupları R1a ve R1b’dir. R1a ve R1b binlerce yıldır Orta Asya’da yaşamakta. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar gibi Türk boylarında R1b ve R1a’nın toplamı, nüfusun neredeyse yarısını (%40-50) oluşturur.

Haplogroup-R1a-Z93-Asia

Haplogroup-R1a

Yao ve arkadaşları tarafından İpek Yolunda yapılan araştırmada Avrasya’ya özgü kabul edilen R1a, R1b ve J haplogroup sıklıklarının en çok Uygurlarda (%43), Özbeklerde (%41.4), Kazaklarda (%30.2) ve az miktarda da Moğollar (%14.3) ile Huilerde (%6.7) bulunduğu belirtilmiştir. Uygur Türkleri üzerinde yapılan başka bir araştırmada   %26 J, %23 R1a ve %20 R1b Y-DNA haplogroup oranlarına sahip oldukları görülmüştür.  2015 yılında Wolfgang Haak ve arkadaşları tarafından Yamna (Kafkasya’nın Kuzeyindeki Pontik Stepleri) kültüründeki  eski erkek DNA’lar üzerinde yapılan yoğun araştırmalarda M.Ö. 3000’lere uzanan R1a ve R1b tesbit edilmiştir.

Yaklaşık 2000 yıl öncesine ait Asya Hunlarının mezarlarında yapılan araştırmalarda  da R1a yüksek oranda bulunnuştur. R1a Doğu Avrupa’da, Balkanlarda özellikle Slav’larda (%41.4) da bulunmaktadır. Sebebi Anadolu’dan göçlerdir.

2-3 bin yıl önceki Orta Asya’yı düşünürsek, kuzeyde Sibirya’dan güneyde Hindu Kuş dağlarına, batıda Hazar Denizinden doğuda Tarım Havzasına kadar uzanan geniş coğrafyada R1a, R1b, P, Q, N, C3 ve O haplogruplarının yaşadığını görüyoruz. İşte bütün bu genetik grupların oluşturduğu toplumlar Orta Asyalı ilk Türk devletlerini kurdular.

Balkanlar’da görülen R1a çeşitliliğinin nedeni 5.000 yıldır Avrasya steplerinden gelen göçler olabilir.  R1a’nın ilk doğum yeri için en uygun alternatif, Güney Sibirya veya Orta Asya’dır.

R1a, Doğu Avrupa ve Asya’da Hint-Avrupa dili konuşanlar arasındaki en yaygın haplogruptur. Türklerle ilişkisini analiz ederken sadece oranlara bakmak yanıltıcı olabilir. Tatar, Başkırt, Altay, Özbek, Kırgız gibi halkların toplamındaki R1a nüfusu 10-12 milyon civarındayken Slav halklarında (Rus, Ukrayna vs.) 100 milyondan fazladır. Yani her on R1a insanından sadece biri Ural-Altay, geriye kalan dokuzu ise Hint-Avrupa dillerini konuşmaktadır.

R1a’nın %99’u R1a1a1 (M-417) alt grubundandır. Onun da alt grupları şöyledir:
R1a – Z284   İskandinav (Norveç merkezli), Viking
R1a – M458   Balto-Slav, Polonya, Litvanya, Çek, Slovenya
R1a – Z280   Doğu Avrupa, Rusya, Polonya, Belarus, Ukrayna
R1a – Z283   Alman, Hollanda
R1a – Z93     Güney ve Orta Asya, Aşkenazi, Pers, Mitanni, Tatar

R1b haplogrubu

R1b haplogrubu

R1b Başkortistan ve Ural bölgesinde %50, Türkmenistan’da %35 gibi önemli oranlarda, Nepal Newa halkında %11, Afganistan’daki Türk soylu Hazara halkında %35 oranında bulunmaktadır. Kıpçak bozkırlarında, İdil-Ural Tatarlarında,  Uygurlarda, Anadolu’da yoğundur. Amerika yerlilerinde de bulunmuştur.

Y-DNA_R1b-L23R1b Batı Avrupa’da en yüksek orana sahip olan haplogruptur. İrlanda ve Bask bölgesinin %80’den fazlasını R1b oluşturur. Batı ve Kuzey Avrupa’da yoğundur. Hepsinin sebebi  Anadolu’dan göçlerdir. Batı Avrupa nüfusunun büyük bölümünü oluşturması nedeniyle eskiden R1b’nin Avrupa’nın yerlisi olduğu düşünülürdü. Oysa bugün artık bu teorinin doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü Anadolu ve Kafkasya’da R1b çeşitliği daha fazladır. R1b’nin bulunan en eski formları Kafkasya ve yakın doğuda, Hindistan ve Avrupa’da görülmektedir.

J-M172

J2 haplogrubu. Etrüsklerin Anadolu ile gen bağları

J2 haplogrubu. Etrüsklerin Anadolu ile gen bağları

J2 haplogrubu Avrasya haritası

J2 haplogrubu Avrasya haritası

Yoğunluk olarak İtalya, Türkiye, Kafkasya, Azerbaycan, Orta Doğu, Mezopotamya, Batı Türkistan’a (Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine), Doğu Türkistan’a (Uygurlar) aittir.

Stanford Üniversitesi’nden Cengiz Cinnioğlu ve ekibinin 2003 yılında yaptığı 2004’de yayınladığı çalışmaya göre Türkiye insanının % 24’ü  J-M172. Bölgesel sıklıklar % 13 – % 40 arasında J-M267 ile birleştiğinde Türk insanının yarısı  J-P209 Haplogrupuna ait oluyor.

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

J-M172 Uygurlarda % 34, Özbeklerde % 30.4, Türkmenlerde, Taciklerde, Kazaklarda, Doğu Türkistan’da, Portekiz, İspanya, Arnavutluk’ta yoğun. İtalya: Sicilya’da % 22.6, Anakarada % 20, Orta Marşe’de %35.6, Batı Calabria’da % 35.1

 

G2 haplogrubu

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia) Alp insanlarının Anadolu ve İtalya insanlarıyla gen ortaklığı

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia) Alp insanlarının Anadolu ve İtalya insanlarıyla gen ortaklığı

G2 haplogrubu Kafkasyalı Türklerin karakteristiğidir. Alplerde, İtalya’da ve Anadolu’da,  Sardunya’da, Sicilya’da, Portekiz’de yoğundur. Alpin ve Etrüsklerin köklerini açıklar.

Hatice Mergen, Reyhan Öner ve Cihan Öner tarafından yapılan genetik bir araştırmada, Anadolu’nun farklı bölgelerinden rastgele 75 birey seçilmiş, Genomik DNA D-loop bölgelerinin dizilimleri analiz edilerek Anadolu Türklerinin, mtDNA genetik yapısı bakımından en çok Orta Asya Türk topluluklarına ve İngilizlere benzediği ortaya çıkarılmıştır.

Görüldüğü gibi Orta Asya Türk halklarının Y-Haplogroup DNA’sında sıklıkla bulunan R1a, R1b ve J kromozomları benzer oranlarda Anadolu Türklerindeki ve Avrupa’daki oranlarla örtüşmektedir.

türk haploAvrupalılara benzemiyoruz

Bazı İtalyanlar ve istisnalar dışında genelde Anadolu Türkleri neden Avrupalılara benzemez? Batı Avrupa nüfusunun %70’i R1b olmasına rağmen oldukça farklı dış görünüşlere sahiptir. Bunun nedeni, atlı arabalarla ve süvari birlikleriyle düşmanlarına üstünlük sağlayan savaşçıların kendilerinden çok daha kalabalık toplumları yenerek bölge halkına üstünlük kurmalarıdır. Çok eşliliğin yaşandığı eski çağlarda galip gelen taraf savaş esiri cariyeler de edindiği için, bir erkeğin nesli pek çok kadından devam etmiştir. Bu sebeple, Türklerin oradaki genetik soyları R1b grubundan olmalarına rağmen, anne tarafına ait genlerin baskın çıkmasından dolayı gittikçe farklı dış görünüşlere sahip olmuşlar.

TÜRKİYE, Y-DNA dağılımları

TÜRKİYE, Y-DNA dağılımları

Öncü-İlk-Proto Türklerin Tarihi ve genetik bağlantıları ile ilgili kronoloji ve ayrıntıları OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

SONUÇ

20 yıllık çalışmanın sonucunda ulaşılan gerçekler;

 • Türkler M.Ö.  13 000 yılında Anadolu’ya göç etmişlerdir. Yani Türkler, 15 000 yıldan beri Anadolu’nun sahibi.

 • Türkler, GÖÇEBE değil, GÖÇMEN olarak, Anadolu’yu yurt edinmek için gelmişlerdir.

 • Türkler, o tarihlerde “Yazı” sahibidirler.

 • M.Ö. 14 000 tarihli ORAL dağlarındaki Şölgen taş mağarasında, Rus ve Fransız araştırmacılar tarafından bulunan yazıtlarda, Türklerin Tanrının Birliğine inandıkları yazmaktadır.

 • Kırgızistan Saymalıtaş Vadisinde bulunan eserlerde;  Türklerin tekerleği icat ettikleri, tekerlekli sabanla çift sürdükleri, geyik, at, köpek gibi hayvanları evcilleştirdikleri kanıtlanmıştır.

 • Türkler, ileri seviyede bilgi ve düşünce sahibi olarak Anadolu’ya göç ettiler ve Anadolu’nun “Dip Kültürünü” oluşturdular.

Bu gerçeklere;

 • Van Bölgesi esas alınarak, mağara ve kaya altı- kaya üstü resimlerin M.Ö 13 000 – 6 000 tarihleri arasında olmaları,

 • Bu resimlerin eşleri ya da benzerlerinin Orta Asya’dan itibaren mevcut olmaları,

 • Kâzım Mirşan’ın okuduğu 40 kadar yazıtları,

 • Servet Somuncuoğlu’nun, Çin’den İzmir’e kadar çekilen bir hattın kuzey ve güneyindeki, milyon’a erişen sayıdaki resim ve kaya yazıtlarından,

 • Ankara yöresinde bulunan 5 000 kaya resminden, ulaşılmış ve kanıtlanmıştır.

Gelelim hala okutulan Batı merkezli tarihe;

 • Batı merkezli tarih, Emperyalistlerin gereğinde  çıkarlarına uygun bir “yapay devlet” kurabilmeleri için, Doğu Anadolu’yu bilerek tarihsiz bırakmıştır.

 • Bunlara göre Türkler, Anadolu’ya  M.S. 1071 yılında gelmiştir.

 • Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde kültürsüz, bilgisiz çoban sürüsünden oluşan göçebelerdir!

 • Anadolu’nun Türkleşmesi M.S. 1071 tarihinden sonra başlamıştır.

Resmî, yani Batının istediği Türk Tarihi ve okullarımızda maalesef hala okutulan tarih, Batı merkezli tarihtir. Bilinmesi gereken bu tarihin, maksatlı yazılmış bir tarih olduğudur.

Kanıtlanmış bilimsel gerçeklere göre, Türkler Anadolu’nun 15 000 yıllık sahipleri

 • Bu tarihten sonra Anadolu’ya gelenler sahiplik iddiasında bulunamazlar.

 • Anadolu’nun Hıristiyanlaştırılması çalışmaları, Hazreti İsa’nın havarilerinden Saint Paul’un M.S.  7. Yüzyılda Anadolu’ya gelmesiyle başlamıştır.

 • Alt kimlik, Üst kimlik, Anayasal kimlik, 47 Etnik köken iddiaları, Anadolu’yu parçalamak ve Türkleri etkisiz hale getirme çabalarıdır.

 • Bunlar Sevr’i hortlatmak için ileri sürülmüş bahanelerdir.

Kaynaklar:

Doğan Görünümlü Şahin. Rıfat Serdaroğlu. 13 Haziran 2012. http://www.ilk-kursun.com/haber/108171/rifat-serdaroglu-dogan-gorunumlu-sahin/

Prof. Erich Feigl’ın çarpıcı gerçekleri. Tufan Türenç. Hürriyet. 21 Nisan 2005 http://www.hurriyet.com.tr/prof-erich-feigl-in-carpici-gercekleri-313596

Anadolu’nun İlk Sahibi Yine Türkler Çıktı. 9 Nisan 2013. http://www.amerikaliturk.com/news/yasam/42289-anadolunun-ilk-sahibi-yine-tuerkler-cikti/

Çatalhöyük. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Çatalhöyük

Mitochondrial DNA sequence variation in the Anatolian Peninsula (Turkey). Mergen H., Öner R. and Öner C. Indian Academy of Sciences. Journal of Genetics. 24.08.2005. http://www.ias.ac.in/article/fulltext/jgen/083/01/0039-0048a

Different matrilineal contributions to genetic structure of ethnic groups in the Silk Road region in China. Yong-Gang Yao & Qing-Peng Kong & Cheng-Ye Wang, Chun-LingZhu and Ya -Ping Zhang. MBE Advance Access published August 18, 2004 http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2004/08/18/molbev.msh238.full.pdf+html

Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage. Eupedia. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

Y-DNA (baba tarafından) Haplogruplar http://www.genomturkiye.com/y-kromozom-haplo-gruplari.html

Türklerin genetik tarihi. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Türklerin_genetik_tarihi

Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Wolfgang Haak, Iosif Lazaridis, Nick Patterson, Nadin Rohland, Swapan Mallick, Bastien Llamas, Guido Brandt, Susanne Nordenfelt, Eadaoin Harney, Kristin Stewardson, Qiaomei Fu, Alissa Mittnik, Eszter Bánffy, Christos Economou, Michael Francken, Susanne Friederich, Rafael Garrido Pena, Fredrik Hallgren, Valery Khartanovich, Aleksandr Khokhlov, Michael Kunst, Pavel Kuznetsov, Harald Meller, Oleg Mochalov, Vayacheslav Moiseyev et al. Cornell University Library. Quantitative Biology. Populations and Evolution. February 15, 2015. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.02783.pdf

Complete Mitochondrial DNA Analysis of Eastern Eurasian Haplogroups Rarely Found in Populations of Northern Asia and Eastern Europe. Derenko, Miroslava; Malyarchuk, Boris; Denisova, Galina; Perkova, Maria; Rogalla, Urszula; Grzybowski, Tomasz; Khusnutdinova, Elza; Dambueva, Irina; Zakharov, Ilia. February 21, 2012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3283723/

Neolithic Europe. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Europe

The Eurasian Heartland: A continental perspective on Y-chromosome diversity. National Center for Biotechnology Information. 28 Aug. 2001.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC56946/

Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia. Cinnioğlu C, King R, Kivisild T, Kalfoğlu E, Atasoy S, Cavalleri GL, Lillie AS, Roseman CC, Lin AA, Prince K, Oefner PJ, Shen P, Semino O, Cavalli-Sforza LL, Underhill PA (2004). “Human Genetics 114 (2): 127–48. http://documents.mx/documents/03b-excavating-y-chromosome-haplotype-strata-in-anatolia-cinnioglu-2004.html

Fatih Altaylı’nın Anadolu’nun gen haritası yazısı. Serdar Sabri. 26 Ağustos 2009 http://www.serdarsabri.com/2009/08/fatih-altaylnn-anadolunun-gen-haritas.html

DNA, DNA Bölgeleri, DNA testleri. Bülent Pakman. Kasım 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/dna-dna-bolgeleri-dna-testleri/

Bülent Pakman. Haziran 2012. Son güncelleme Mart 2016. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Konuyla ilgili yazılarımız:

Twitter Widgets

Photo 08.07.2012 16 16 29Bülent Pakman kimdir    https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s