Azerbaycan Türkçesinde fiiller

Azerice öğrenme dizimiz

Azerbaycan Türkçesinde (Azerice’de) fiillerin Türkiye Türkçe’sine göre  farklılıkları

Ayrıca:

diğer gramer farklılıkları için bakınız: http://wp.me/PAexV-1vW

Türkiye Türkçe’sine göre farklı kelimeler için bakınız: http://wp.me/PAexV-1lX

Lehçe farklılıkları için bakınız: http://wp.me/PAexV-1pI

Cümleler için bakınız:  http://wp.me/PAexV-2Gx

Kiril harfleri ve okunuşları için bakınız: http://wp.me/PAexV-2FN

1. MASTAR EKLERİ

Türkiye Türkçesindeki -mak soneki Azerbaycan Türkçesinde -maq, -mek soneki -mək olur.

2. SORULARDA

 • Sorularda halk arasında genelde “mı”, “mi”, “mu”, “mü” ekleri kullanılmaz, son hece uzatılır.

Örnek sahip olma fiili (İngilizce’deki “to have”):

Qazlı su (yapay sodalı su) vaar? Pivə (bira) vaar? Qırmızı şərab vaar? Banan (muz) vaar?

Yanıtlar Türkiye Türkçe’sindeki gibidir. “Var” veya “vardır”, “yox” (yoh okunur) veya “yoxdur” gibi.

Ancak Azerilerin “Gerçek Bakülü” dediği Bakü yerlilerini dilinde ve “resmi dilde” soruların sonuna “mı, mu” ekleri gelebilir. Örneğin halk dilinde “danışırsın?” (yani konuşur musun?) sorusu resmi dilde “danışırsınmı?” olur. Türkiye Türkçe’sinin tersine yazılırken “mı” kelimeye bitişik yazılır. 

Azerbaycan Türkçesi: Sən tələbəsənmi   Türkiye Türkçesi: Sen öğrenci misin?

3. FİİL ÇEKİMLERİ

Azerbaycan dil bilgisinde fiillerin üç zamanı vardır: geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Geçmiş zaman kendi içinde ikiye ayrılır: şühüdi keçmiş (görülen dili geçmiş zaman), nəqli keçmiş zaman (duyulan [deklare edilen] mişli geçmiş zaman). Gelecek zaman da aynı şekilde kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır: qəti gələcək zaman (kati/kesin gelecek zaman) ve  qeyriqəti gələcək zaman (belirsiz [gayrı-kati kesin olmayan] gelecek zaman)

 • GENEL

Azerice’de genel bir lehçe farkı olarak 1. çoğul şahısta (Biz) Türkiye Türkçesi çekimlerde yer alan sondaki z yerine yumuşak uyumda (i,e,ü varsa) “k”, kalın uyumda (ı, a,u varsa) “q” gelir. Örneğin “geleceğiz” yerine  “gələcəğik“, “geliriz” yerinegəlirikveya “çatırıq“, gelmişiz” yerine “gəlmişik“. 

 • Şimdiki (indiki) zaman. Yapılan iş ile onunla ilgili haber verilen işin aynı zamanda yapıldığını belirtir. Yani, önce bir işin yapılmasına başlanılır ve bitmeden onunla ilgili bilgi verilir.

  Türkiye Türkçesinde yer alan “yo” hepsinde kalkar. Artı bazı lehçe farklılıkları vardır. Olumsuzlukta araya “m” girer.

mən gəlirəm  (T.Türkçesi ben geliyorum)     1 tekil (Ben) şahısda T.Türkçesi son hecedeki “u” yerine ə  gelir. Olumsuzu  gəlmirəm.

n gəlirsən  (T. Türkçesi sen geliyorsun)      2. (Sen) tekil şahısda T. Türkçesi son hecedeki “u” yerine ə  gelir.      Olumsuzu gəlmirsən

o gəlir          (T. Türkçesi o geliyor).   Olumsuzu gəlmir

biz gəlirik     (T. Türkçesi biz geliyoruz)        1. çoğul  (Biz) şahısta T. Türkçesi son harf z yerine k veya q gelir (yukarıda açıklandığı gibi)

siz gəlirsiniz – halk-konuşma dilinde siz gəlirsiz   (T. Türkçesi siz geliyorsunuz)   2. çoğul (Siz) şahısta  halk-konuşma dilinde T. Türkçesi son hecedeki “ni”, “nı”, “nu”, “nü” kalkar

onlar gəlirler    (T. Türkçesi onlar geliyorlar)

gəlirəm, gəlirsən, gəlir, gəlirik, gəlirsi(ni)z, gəlirler

yeyirəm, yeyirsən, yeyir, yeyirik, yeyirsi(ni)z, yeyirler

sürürəm, sürürsən, sürür, sürürük, sürürsü(nü)z, sürürler

alıram, alırsan, alır, alırıq, alırsı(nı)z, alırlar

almıram, almırsan, almır, almırıq, almırsı(nı)z, almırlar

tanıyıram, tanıyırsan

çalıram, çalırsan, çalır, çalırıq, çalırsı(nı)z, çalırlar

Mən kamançanı səndən az çalıram.

Sən kamançanı məndən çox çalırsan.

O kamançanı məndən yaxşı çalır.

istəyir                              istiyor

istəyirsiniz(?) {isteyirsinizmi?}          istiyor(mu)sunuz

istəyirsinizsə      istiyorsanız

Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -maqda/-mekde ile şimdiki zaman ifade edilebilir:
gəlməktəyəm (gelmekteyim), almaqdayam (almaktayım)

 • Geniş zaman (Belirsiz {qeyri-qəti}
  gelecek zaman)
  . Hareketin olacağı kesin değil ihtimaldir. İşin gelecekte yapılmasını şimdi belirsiz bir şekilde haber veren zamandır.
  Azerice şimdiki zamandaki ve Türkiye Türkçe’sindeki ikinci (dar) ünlü/sessiz “i“, “ı”, “ü”, “u” harfleri geniş ünlü “ə” veya “a” olur, diğer harfler şimdiki zaman gibidir;  Türkiye Türkçesinde  olumlu-olumsuz yapısında form değişir (alırım-almam), Azericede bu sadece “m”   ile yapılır (alaram-almaram) şimdiki zamanda olduğu gibi. Bu zaman halk dilinde pek tercih edilmez.

alaram, alarsan, alar, alarıq, alarsı(nı)z, alarlar “Geniş (Belirsiz gelecek) zaman”   Olumsuz: almaram, almarsan, almaz, almarıq, almarsı(nı)z, almarlar

alıram,   alırsan, alır,  alırıq, alırsı(nı)z,  alırlar  “Şimdiki zaman” Olumsuz: almıram,  almırsan, almır,  almırıq, almırsı(nı)z,  almırlar

gələrəm, gələrsən, gələr, gələrik, gələrsə(ni)z, gələrləGeniş (Belirsiz gelecek) zaman (Men gelerem- T.Türkçesi: Ben gelirim- zamanı belli değil, bir gün belki…)

gəlirəm, gəlirsən, gəlir, gəlirik, gəlirsi(ni)z, gəlirler      Şimdiki zaman   (Mən gəlirəm – T. Türkçesi: Ben geliyorum – şimdi, belli) Mesela anne çocuğunu çağırdı çocuk cevap verdi: gəlirəm

yeyərəm, yeyersən, yeyər, yeyərik, yeyərsi(ni)z, yeyərler      Geniş (Belirsiz gelecek) zaman

yeyirəm, yeyirsən, yeyir, yeyirik, yeyirsi(ni)z, yeyirler     Şimdiki zaman

sürərəm, sürərsən, sürər, sürərük, sürərsü(nü)z, sürərler   Geniş (Belirsiz gelecek) zaman

sürürəm, sürürsən, sürür, sürürük, sürürsü(nü)z, sürürler      Şimdiki zaman

Olmak (İng. “to be”) fiiliyle: müəlliməm (öğretmenim), müəllimsən, müəllimdir, müəllimik, müəllimsiniz, müəllimdirler

 • Miş-li (nəqli) öğrenilen geçmiş zaman, hepsinde T. Türkçesine göre lehçe farklılıkları var;

T. Türkçesindeki ben gelmişim – men gəlmişəm olur.  1 tekil şahısda T. Türkçesinde son hecedeki “i” yerine “ə” gelir, başka değişiklik yoktur.

sen gelmiş(s)in – sən gəlmişsən olur.     2. (Sen) tekil şahısda T. Türkçesinde son hecedeki “i” yerine “ə” gelir, ya da “sən gəlibsən” de denir, yani “miş” yerine “ib” gelir.

o gelmiş – o gəlib        3. tekil (o) şahısta T. Türkçesinde son hecedeki “miş”, “mış”, “muş”, “müş” daki “m” kalkar, son harf “b” olur,     

biz gelmişiz – biz gəlmişiolur

siz gelmişsiniz – siz gəlmisiz        2. çoğul şahısta (Siz) T. Türkçesi son hecedeki “ni”, “nı”, “nu”, “nü” halk-konuşma dilinde kalkar;

onlar gelmişler – onlar gəlibler  olur

gəlmişəm, gəlmişsən, gəlib, gəlmişik, gəlmisiz, gəliblər

almışam, almışan, alıb, almışıq, almısız, alıblar

yemişəm, yemişsən, yeyib, yemişik, yemisiz, yeyiblər

sürmüşəm, sürmüşsən, sürüb, sürmüşük, sürmüsüz, sürüblər

Mən xəstə olmuşəm.
Sən xəstə olmu(ş)sən.
O xəstə olmuşdur.
Biz xəstə olmuşuq.
Siz xəstə olmu(ş)sunuz.
Onlar xəstə olmuşdular.

Bu zaman İngilizce’deki Past Perfect Tense karşılığıdır.

Olmak fiili ile öğrenilen geçmiş zaman çekimi 1. çoğul şahıs bitimi dışında Türkiye Türkçesinin aynısıdır: müəllim imişəm (T. Türkçesi: öğretmenmişim), müəllim imişsən, müəllim imiş, müəllim imişik, müəllim imişsiniz, müəllim imişlər

 • Di-li (şühüdi, görülen) bilinen geçmiş zaman, resmi dil ve nazik konuşmalar T. Türkçe’sindeki gibidir, sadece samimi ve halk arasındaki konuşmalarda Türkiye Türkçesine göre 2. çoğul şahıs (Siz) farklı olup son hecedeki “ni”, “nı”, “nu”, “nü” kalkar.

Siz aldız? (samimi; T. Türkçesi “siz aldınız mı?” anlamında). Resmi dil ve nazik konuşmalarda T. Türkçesindeki gibi ” siz aldınız”, “siz aldınız?” hatta “siz aldınız mı?” da denir.

Siz yediz (T. Türkçesi: siz yediniz)

siz yediz? (T. Türkçesi: siz yediniz mi?)

siz sürdüz?

siz gəldiz?

gəldim, gəldin, gəldi, gəldik, gəldiz (resmi dil, nazik hitaplarda “gəldiniz” Türkçedeki gibi), gəldilər

Olmak fiiline göre çekimler Türkiye Türkçesi ile aynı: müəllim idim (öğretmendim), müəllim idin, müəllim idi, müəllim idik, müəllim idiniz, müəllim idilər.

 • Geçmişte devam eden bir eylem (İngilizcede Past Continuous Tense). Şimdiki zaman gibi Türkiye Türkçesinde olan -yo kalkar artı bazı lehçe farklılıkları vardır. Türkiye Türkçesindeki “-yor” a uyan “-dum” eki  Azerbaycan Türkçesinde -yo kalktığı için fiil ses uyumu tam uyar. 3. Çoğul şahısta -ler -lar eki en sona gelir.

Çalırdım, çalırdın, çalırdı, çalırdıq, çalırdınız, çalırlar

Uşaqların hamısı zala toplaşırdı.
Emin tarda, Aygün kamançada çalırdı.
Dünən axşam futbola baxırdım.
Aynur anasından təəccüblə soruşurdu.
Heç kim bu barədə danışmırdı.
Bu gün uşaqlarım çox yaxşı işləyirdilər.
Biz bu məktəbin üçüncü sinifində oxuyurduq.
Gülləri tez-tez yığmağa başlayırdılar.
Biz yarışa Məmmədlə birlikdə gedirdik.
Avtobus muzeyin önündən keçirdi.
Pişik stolun altında yatırdı.
Müəllim məndən soruşurdu.
Bu gün həm atama, həm də anama kömək edirdim.
Yeni aldığım kitabı maraqla oxuyurdum.
Mən yayda Zaqatalada istirahət edirdim.

 • Gelecek (Belirli gelecek) zaman. T. Türkçesi ile lehçe farkları vardır, kesin gelecek zamandır, hareketin mutlaka olacağını gösterir.

alacam (T. Türkçesi: alacağım) 1.tekil şahısda T. Türkçesinde halk dilinde söylendiği (geleceğim-gelecem) gibidir “ğı”, “ği” düşer,

alacağıq  1. çoğul şahısta (Biz) T. Türkçesinde sondaki z yerine k veya q gelir, bazı durumlarda T. Türkçesindeki “k” – “q” okunur.

2. tekil (sen), 2. çoğul (siz) ve 3. çoğul (onlar) da son hece diğer zaman çekimlerindeki son  hece gibidir.

alıram,  alırsan,  alır,   alırıq, alırsı(nı)z,   alırlar      Şimdiki zaman

alaram, alarsan, alar, alarıq, alarsı(nı)z, alarlar      Geniş (Belirsiz gelecek) zaman

alacam, alacaqsan, alacaq, alacağıq, alacaqsı(nı)z, alacaqlar      Gelecek (Belirli gelecek) zaman

gəlirəm, gəlirsən, gəlir, gəlirik, gəlirsi(ni)z, gəlirler      Şimdiki zaman

gələrəm, gələrsən, gələr, gələrik, gələrsə(ni)z, gələrləGeniş (Belirsiz gelecek) zaman

gələcəm, gələcəksən, gələcək, gələcəğik, gələcəksi(ni)z, gələcəklər Gelecek (Belirli gelecek) zaman

yeyirəm, yeyirsən, yeyir, yeyirik, yeyirsi(ni)z, yeyirler     Şimdiki zaman

yerəm, yeyersən, yeyər, yeyərik, yeyərsi(ni)z, yeyərler      Geniş (Belirsiz gelecek) zaman

yecəm, yeyeceksən, yeyəcek, yeyəceğik, yeyəceksi(ni)z, yeyəcekler Gelecek (Belirli gelecek) zaman

sürürəm, sürürsən, sürür, sürürük, sürürsü(nü)z, sürürler      Şimdiki zaman

sürərəm, sürərsən, sürər, sürək, sürərsü(nü)z, sürərler   Geniş (Belirsiz gelecek) zaman

sürəcəm, sürəceksən, sürəcek, sürəceyik, sürəceksi(ni)z, sürəcekler Gelecek (belirli gelecek) zaman

Azerice –    İngilizce     – Türkçe karşılaştırmalar:

gəlirəm – I am coming  – geliyorum          Şimdiki zaman

gələrəm – I come   – gelirim             Geniş (Belirsiz gelecek) zaman (belki)

gələcəm – I shall come – geleceğim          Gelecek (Belirli gelecek) zaman

gəlir – he is coming –  geliyor                     Şimdiki zaman

gələr- he comes –  gelir                          Geniş (Belirsiz gelecek) zaman (belki)

gələcək- he shall come – gelecek            Gelecek (Belirli gelecek) zaman

gəlirsiz (?)  – geliyorsunuz  – geliyormusunuz?          Şimdiki zaman

veya: gəlirsizmi?   – geliyormusunuz?          Şimdiki zaman

gələrsəz (?) – gelirsiniz – gelirmisiniz?                               Belirsiz gelecek zaman

veya: gələrsəzmi?                     Belirsiz gelecek zaman

gələcəksiz (?) – geleceksiniz – gelecekmisiniz?                Belirli gelecek zaman

veya: gələcəksizmi?                        Belirli gelecek zaman     

gəlirsən    – geliyorsun – geliyormusun?               Şimdiki zaman

gələrsən – gelirsin – gelirmisin?                               Belirsiz gelecek zaman

gələcəksən – geleceksin – gelecekmisin?                Belirli gelecek zaman

 • Olmak fiili (İngilizce’deki “to be”) çekimlerinde (olmak kelimesi kullanılmadan)  1. ve 2. şahıslarda lehçe farkı vardır. Ayrıca yukarıdaki örneklere de bakınız.

1. tekil (ben/men), 2. tekil (sen/sən): T. Türkçesindeki son sesli ı, i, u, ü harfi   a, e olur.

1. tekil T. Türkçesi: ben -(y)im, -(y)ım, -(y)um, -(y)üm, -(ğ)ım, Azerice: men  -(y)am, -(y)em, -(ğ)am

Mən kitabxanaçiyəm, Mən müəlliməm, Men balığam

2. tekil T. Türkçesi: sen -sin, -sım, -sun, -sün, Azerice: sen  -san, -sen

Sən axmaqsan?, Sen Türksen

2. tekil (Biz): T. Türkçesinde sondaki “z” ince ses uyumuna göre “k” veya kalın ses uyumuna göre “q” olur. Yukarıda geniş açıklaması var.

Biz müəllimikBiz tələbəyik

Konuşma dilinde 2. çoğul (siz): T. Türkçe’sindeki -siniz, -sız, -sunuz, -süz eklerindeki “nu“, ““, “ni“, “”  düşebilir, ancak literal-resmi dilde T. Türkçesi gibidir.

Siz yaxşısız veya T. Türkçe’sindeki gibi Siz yaxşısınız. Siz müəllimsiniz

3. çoğul şahıs (onlar) için farklılıklar

T. Türkçe’sinde kaldırılabilen -dır -dir eki Azerice’de kaldırılmaz. Örnek: T. Türkçe’sinde onlar talebe(dir) denebilir ama Azerice’de Onlar tələbədirlər denir.

T. Türkçe’sinde her durumda kaldırılabilen  -ler -lar eki Azerice’de sadece cansız nesneler ve hayvanlar için  kaldırılabilir. Örnek: T. Türkçe’sinde Onlar masa(dırlar) Azerice’de Onlar stoldur.

Konuşma dilinde   dır(lar) → dı(lar) a dönüşür, “r” kalkar.

“Olmak” fiilinin  meydana gelmek, gerçekleşmek anlamında çekimleri ise daha önce belirtildiği gibidir: Örnek: T. Türkçesi “olur”. Azerice  “olar”

Onu demək olar.-  Onu (bunu) söyleyebilirsin. O (bu) söylenebilir
Burada gözləmək olar.  – Burada beklenebilir. Burada bekleyebilirsin.
Bunu etmək olar.  – Bu yapılabilir.
Əgər olarsa. – Eğer mümkünse (olursa)

Sonra nə oldu? – Sonra ne oldu?
Onlara nə olub? – Onlara ne oldu?

Olanda – Olduğunda
Xəstə olanda, mən çox yoruldum.

 • T. Türkçe’sinde erklilik yani birşeyi yapabilmek   eylemi (örneğin: işitebilirim), İngilizce “can” fiili karşılığı (örneğin: I can hear), Azerbaycan gramerinde de  “bilmək” ekiyle ifade edilir ancak T. Türkçe’sinden farklı olarak bu ek önündeki kelimeden ayrı yazılır (örneğin eşide bilerem)

Diğer örnekler: Mən bunu bişirə bilərəm (İng: I can cook it).  Mən bunu gətirə bilərəm. Mən onu tikə bilərəm (inşa edebilirim). Kişilər gözəl bir qadının qabağında tab gətirə bilmirlər. Mən müqayisə edə bilərəm ki, …

T. Türkçe’sinde söz konusu erklilik fiillerinin olumsuz halinde “bil” kalkar ses uyumuna göre “me” veya “ma” girer ve form değişir,  Pişirebilirim – pişiremem, bulabilir -bulamaz, oturabiliriz – oturamayız gibi. Azerice’de ise olumsuzda “bil” kalkmaz, “bil” in ardına yine “m” veya “me” girer, başka form değişikliği olmaz.   bişirə bilərəm   –  bişirə bilmərəm, tapa bildi – tapa bilmedi, otura bildi – otura bilmedi.  Not: bilemərəm,  bilemədi vb. denmez

Azericede “yapabilmek” fiili yerine kullanılan fiil “bacarmaq” tır. Yani Azerice’de “yapa bilərəm” değil “bacara bilərəm” denir.

 “bacarmaq” çekimleri

Türkçe             İngilizce              Azerice

yapabilirim     I can do      bacara bilərəm

yapamam      I can’t do     bacara bilrəm

T. Türkçe’sindeki ….yapmak  fiili Azerbaycan dilinde bazı durumlarda bundan farklı da ifade edilir. Örnekler. “Yemek yapmak”  denmez  “yemək bişirmeq” denir, “çay yapmak” denmez “çay dəmləmək” denir.

DİĞER ÖRNEKLER

Mən bunu geyinə bilərəm

Mən bunu danışa bilərəm – konuşabilirim

Mən ona qulaq asa bilərəm – onu dinleyebilirim

Mən bunu oraya qoya bilərəm

Mən səni izləyə bilərəm (veya) arxanca gələ bilərəm

Mən üzr istəyə bilərəm – literal anlamda af dileyebilirim ancak doğrusu affınızı rica edebilirmiyim?

Mən sabah gəlib çıxa bilərəm – gelebilirim

Mən bununla razılaşa bilərəm – kabul edebilirim

O, ondan soruşa bilər  – onu sorabilir (onun hakkında)

Mən bunu eşidə bilirəm

Mən bunu ona verə bilərəm

Mən bunu izah edə bilərəm

Mən indi qərar verə bilərəm

Yukarıdaki örnekler aynı zamanda halk dilinde vurgu ile soru halini de alabilir.

T. Türkçe’sindeki gibi Azerice’de de tek başına “bilmek” kelimesi  bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak anlamındadır.

————————————–

4. İFADELER

Mən qəbul edə bilərəm ki,

O, bunu əlavə etdi

Biz bunu etiraf edirik

Onlar ona məsləhət verdilər – akıl verdiler

O, buna imkan verir – izin verir

Biz bunu elan edirik

O, bu gün gəlib çıxır – o görünür

Onlar bunu təşkil etdilər – düzenlediler

O, əlavə edir ki –o ….ekler

Biz onlara hücum edirik

Onlar ondan qaçınırlar

O da onun kimidir

Biz buna qalib gəlirik – yenebiliriz

onlar xoşbəxt oldu – mutlu

Mən bununla başlaya bilərəm ki,

Onlar hava ilə nəfəs alır – havayı teneffüs eder

O, ərzaq alır

Biz bunu hesablayırıq

Onlar bunu daşıyırlar

Onlar aldatmır

O, onu seçdi

Biz bunu bağlayırıq -kapatırız

O, buraya gəlir -geliyor

O, mənimlə rəqabət aparır -rekabet eder

Biz bu barədə şikayət edirik – onu şikayet ediyoruz

Onlar oxumağa davam etdilər

O, bununla bağlı ağladı –onun için ağladı

O, bunu mənə təsvir etdi –tarif etti

Biz bununla razılaşmırıq –mutabık değiliz

Onlar tez bir zamanda yoxa çıxdılar –kısa sürede gözden kayboldular

Mən aşkar etdim ki, -keşfettim

Bu, onun xoşuna gəlmir –hoşuna gitmiyor

Biz bunu edirik -yaparız

Onlar bunu arzu edirlər

onlar bunu yuxuda görürlər

Mən qazandım

O çox yeyir

Biz ondan həzz aldıq

Onlar buraya daxil oldular –buraya girdiler

O, bundan canını qurtardı

O, da bunu hiss edir

Biz oradan qaçdıq

Onlar sabah uçurlar

O məni unutdu

Biz onu bağışladıq

O, oraya gedir

Biz onları salamladıq

Mən buna nifrət edirəm

O, bunu təsəvvür edir –tahayyül ediyor

Biz onları dəvət etdik

Mən onu tanıyıram

O, bunu öyrəndi

Biz indi gedirik

Onlar onun haqqında yalan söylədilər

O, onu itirdi -yitirdi

Biz bunu dünən etdik –dün yaptık

Onlar onunla görüşdülər

onu qarşıladılar

Mən onu səhv yazıram –yanlış yazıyorum

Mən həmişə dua edirəm

O, buna üstünlük verir –tercih eder, üstün tutar

Biz onları müraciət etdik

Onları onu cəzalandıracaq

Siz onu oxuyacaqsınız

Biz onu aldıq

Onlar danışmaqdan imtina edir

Mən onu xatırlayıram

O, onu təkrar edir

Biz onu görürük

Onlar onu satır

Mən onu dünən göndərdim

O, saqqalını qırxdı – traş etti

O, tez büzüşdü

Biz bunu oxuyacağıq – (şarkıyı) söyleyeceğiz

Onlar orada oturmuşdular

O, pul xərcləyir – para harcıyor

Biz ondan əziyyət çəkdik

Mən onu təəcübləndirdim – ona sürpriz yaptım

O, onu götürdü

Biz bunu öyrədirik

Onlar bizə dedilər

O, ona təşəkkür etdi

Mən bu barədə düşünə bilərəm – bunun hakkında

O, onu atdı -attı

Biz bu barədə danışırıq –onun hakkında konuşuruz

Mən bu barədə danışacağam

Onlarda bu var

Mən ona baxdım – seyrettim

O, onu dünən aldı

Biz bunu tamamladıq

—————————————————————————–

Bülent Pakman. Ekim 2010. Son güncelleme Kasım 2012. İzinsiz ve aktif link verilmeden yayımlanamaz, alıntı yapılamaz.

Azerbaycan’da Kimlik ve Dil

Azeri diye bir millet var mı?

YANLIŞ: Türkiye’de Azerbaycan Türklerine “Azeri”, konuştukları dile “Azerice” denmektedir.  Azerbaycan resmi politikasında bu tanımlar  “Azerbaycan Halkı”, “Azerbaycanlı” ve “Azerbaycan’ca”, “Azerbaycan Dili” şeklindedir. Bunlar külliyen yanlıştır.

1. Azerbaycan bir coğrafya ismidir, millet değil, Ayrıca soyu bilinen, kendine has dili olan halklar coğrafi adlarla kimliklendirilemezler. 
2. Azeriler İran’da yaşayan küçük bir etnik topluluktur. Azeri sözcüğü, ilk defa olarak, tarihin en azılı Türk düşmanı Stalin, daha sonra ise hasta beyinli İran-Fars şovenistleri tarafından, Azerbaycanlıların Türklük şuurunu yok etmek, unutturmak için uydurulan sahte bir kimliktir. Eğer Ruslar, Çarlık ve Sovyet dönemlerinde Allah korusun Anadolu ya hakim olsalardı, orada da benzeri şekilde Egeli, Karadenizli ve İzmirli diye uyduruk milletler ve kimlikle yaratmaya çalışırlardı.

DOĞRU:  “Azerbaycan Türkleri” ve “Azerbaycan Türkçesi”.

Azerbaycanlılar Türk müdür?

Kurtlar olur çobanların koyunu
İtten öğrenirse, kendi soyunu
“Azerilik” komunizmin oyunu
Azeri değiliz, Türk oğlu Türk’üz!

Bahtiyar VAHAPZADE

Azerbaycanlılar Türktür dilleri Türkçedir

Arama motorlarında bulunabilmesini kolaylaştırmak için yazılarımızda arada Azerice ve Azeri kelimeleri kullanılmaktadır.

Azerbaycan’da Türk milleti vardır, dilleri Türk dilidir

Facebook Widgets

IMG_2654

 

Bülent Pakman kimdir? 

AZERBAYCAN GÜNLÜKLERİ

3 Responses to Azerbaycan Türkçesinde fiiller

 1. Geri bildirim: Azerbaycan’da damat adayına öğütler | Pakman World

 2. sude dedi ki:

  hocam ödev için kullanabilir miyiz?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.