Azerbaycan’da diğer oturma şartları

Bu yazı önceki “Azerbaycan için Vize, Çalışma, Oturma İzin Prosedürleri” yazısının devamıdır. Önceki yazıyı okumak için lütfen tıklayın: http://wp.me/PAexV-2IK

Burada yazılan herşeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir. Uygulamalarda değişiklikler yapılmakta, farklılıklar olabilmektedir.    http://az.e.migration.gov.az/ sayfasından güncel durumu araştırılmalıdır.

Azerbaycan’da geçici oturma izni süresi

–    Azerbaycan’da geçici oturma izni, Azerbaycan ekonomisine en az 500.000 AZN miktarında yatırım yapmanlar istisna olmakla, başvuru dilekçesinde belirtilen, fakat 1 yıldan çok olmayan süre için verilir ve ilgili gerekçe olduğunda, her defasında 2 yıldan çok olmayan süre için uzatılabilir.
–    Azerbaycan ekonomisine en az 500.000 AZN miktarında yatırım yapan yabancılara geçici oturma izni başvuru dilekçesinde belirtilen, fakat 3 yıldan çok olmayan süre için verilir ve ilgili gerekçe olduğunda, her defasında 3 yıldan çok olmayan süre için uzatılabilir.
Azerbaycan’da geçici oturma izni verilmediği (sürenin uzatılmadığı) / daha önce verilmiş iznin iptali durumlar

–    Azerbaycan ulusal güvenliğine veya toplumsal düzene zarar verilebileceği durumlarda;
–    İzin almak için sahte belge ve yalan bilgi ibraz edildiğinde;
–    Pasaport bitiş süresi 3 aydan az olduğunda;
–    Belirlenmiş bulaşıcı hastalık listesindeki hastalık virüsü taşıyıcısı olduğunda (Azerbaycan vatandaşı ile evli olanlar istisna olmakla);
–    Daha önce Azerbaycan’dan deport edilmekle, giriş yasağı olduğunda;
–    180 gün içinde 90 günden çok Azerbaycan dışında olduğunda;
–    Yurtdışında daimi yaşamak için Azerbaycan’dan ayrıldığında;
–    Azerbaycan’da bulunması istenmeyen kişi olarak görüldüğünde;
–    Deport kararı verildiğinde;
–    Azerbaycan’da oturduğu sürede, belirttiği geliş amacını ihlal ettiğinde.
Azerbaycan’da daimi oturma izni

–    Azerbaycan’da 2 yıl geçici oturan yabancılar, geçici oturum izni süresinin bitimine 3 ay kala daimi oturum izni başvurusunda bulunabilirler.
–    İlgili yürütme kurumu başvuruda bulunmuş yabancılar hakkında 1 ay içinde araştırma yapar ve görüş bildirir. İlgili yürütme kurumu 1 ay içinde görüş bildirilmediğinde, bu, iznin verilmesine itirazın olunmadığı şeklinde kabul edilir. Başvuru 2 ay içinde sonuçlandırılır.
–    Azerbaycan’da daimi oturma izni 5 yıllık verilir. Bu sürenin bitimine en az 3 ay kala yabancının başvurusu doğrultusunda daimi oturma izni yeniden her defa 5 yıl uzatılabilir.

Azerbaycan’da daimi oturma izni verilmediği (sürenin uzatılmadığı) / daha önce verilmiş iznin iptali durumlar

–    Azerbaycan ulusal güvenliğine veya toplumsal düzene zarar verilebileceği durumlarda;
–    İzin almak için sahte belge ve yalan bilgi ibraz edildiğinde;
–    Pasaport bitiş süresi 3 aydan az olduğunda;
–    Belirlenmiş bulaşıcı hastalık listesindeki hastalık virüsü taşıyıcısı olduğunda (Azerbaycan vatandaşı ile evli olanlar istisna olmakla);
–    Ağır suç işlediğinde;
–    Daha önce Azerbaycan’dan deport edilmekle, giriş yasağı olduğunda;
–    1 yıl içinde toplam 180 gün Azerbaycan dışında olduğunda;
–    Yurtdışında daimi yaşamak için Azerbaycan’dan ayrıldığında;
–    Azerbaycan kanunları ile belirlenmiş hak ve görevlerini, aynı zamanda resmi dili bilmediğinde;
–    Azerbaycan’da bulunması istenmeyen kişi olarak görüldüğünde;
–    Deport kararı verildiğinde;
–    Azerbaycan’da oturduğu sürede, belirttiği geliş amacını ihlal ettiğinde.

İŞGÜCÜ GÖÇÜ

–    Tüzel kişiler, gerçek kişi müteşebbisler ve yabancı tüzel kişinin şube ve temsilciliği yabancıları çalışma izni alarak istihdam edebilirler. İşverenler çalışma izni aldıkları yabancıları yalnız kendi işyerlerinde istihdam etmeli, çalışma izni süresine uygun ve izin alındıktan sonra iş sözleşmesi yapmalar.
–    İstihdam edilen yabancıların pasaportları vb. belgeleri işveren tarafından alıkonulamaz.

Çalışma izninin talep edilmediği kişiler

–    Azerbaycan’da daimi oturma izni olanlar;
–    Azerbaycan’da müteşebbislik faaliyeti gösterenler;
–    Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışanlar;
–    Uluslararası kuruluşlarda çalışanlar;
–    Uluslararası anlaşmalar kapsamında kurulmuş kuruluşların yöneticileri ve yardımcıları;
–    İlgili yürütme kurumu tarafından istihdam edilenler;
–    Basın kuruluşlarının Azerbaycan’da akredite edilmiş personeline;
–    İlgili yürütme kurumunun belirlediği faaliyet alanlarında yıl içinde 90 günden çok olmayan süre için Azerbaycan’da geçici görevlendirilenler;
–    Denizciler;
–    Yüksek öğrenim kurumlarında okutmanlık yapmak için davet edilen profesör-öğretmen heyeti ve okutmanlar;
–    Kültür işçileri, kayıttan geçmiş spor kulüplerinde çalışmaya davet edilen antrenör ve sporcular;
–    Kayıttan geçmiş dini kurumlarda profesyonel dini faaliyette bulunanlar;
–    Yabancı tüzel kişinin Azerbaycan’daki temsilcilik ve şubesinin yöneticisi ve yardımcısı görevinde bulunanlar;
–    Azerbaycan’da ikamet kaydı olan Azerbaycan vatandaşı ile evli olanlar;
–    Göçmen statüsü almak için başvuran, göçmen statüsü almış veya siyasi sığınma verilmiş kişiler;
–    Bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük veya I derece malul Azerbaycan vatandaşı olanlar;
–    İlgili yürütme kurumu tarafından belirlenen durumlarda istihdam edilenler.
Çalışma izni verilmemesi kararlarının gerekçeleri

–    Gerekli belgeler ibraz edilmediğinde;
–    İbraz edilen belgeler sahte olduğunda, sözkonusu belgelerde net olamayan veya çarpıtılmış bilgiler olduğunda;
–    İşverenin işgücüne olan ihtiyacının yerel işgücü kaynağından karşılaması mümkün olduğunda;
–    Yabancı 18 yaşından küçük olduğunda;
–    İşgücü göçü kotası dolduğunda;
–    Yabancı belirlenmiş bulaşıcı hastalık listesindeki hastalık virüsü taşıyıcısı olduğunda;
–    Yabancı istihdam edildiği işin yerine getirilmesi için talep edilen ihtisasa veya iş tecrübesine sahip olmadığında.

Çalışma izni başvurularının incelenmesi

–    Başvurular yazılı veya elektron yapılabilir.
–    Başvurudaki eksik belgelere ilişkin Devlet Migrasiya Hizmeti işverene yazılı bilgi verir.
–    Başvurular 20 işgününde sonuçlandırılır.
–    Belgelere hakkında bilgiler görüş bildirilmesi için ilgili yürütme kurumuna (Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı) gönderilir..
–    İlgili yürütme kurumu (Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı) bilgileri 5 iş günü içinde inceleyerek, işverenin işgücü ihtiyacını yerel işgücünden karşılamasının mümkün olup-olmamasına ilişkin Devlet Migrasiya Hizmetine görüş bildirir.
–    İlgili yürütme kurumu 5 iş günü içinde görüş bildirilmediğinde, bu, iznin verilmesine itiraz olunmadığı şeklinde kabul edilir.
–    Ret kararı ilgili yürütme kurumu tarafından  gerekçelendirilmeli ve kararın bir nüshası işverene verilmelidir.
–    İşveren, sözkonusu ret kararının gerekçesi ortadan katlığında, tekrar başvuru yapabilir.
–    Çalışma izni, harcın ödendiğine ilişkin belge ibraz edildikten sonra işverene verilir.

Çalışma izni süresi ve sürenin uzatılması

–    Çalışma izni 1 yıllığına verilir, iş sözleşmesi 1 yıldan az süre için öngörüldüğünde ise sözkonusu süre kadar verilir. Çalışma izninin süresi her defa 1 yıldan çok olmamak kaydıyla uzatılabilir.
–    Çalışma izninin süresinin uzatılması için işveren, sürenin bitimine 30 gün kala başvuruda bulunmalıdır. Uzatma izin çıkarsa, harç ödendikten sonra işverene verilir.

İşverenin yabancı işçiyi başka işe geçirmesi

–    Yabancı aynı işverenin yanında başka işe geçirildiğinde onun için yeni çalışma izni alınmalıdır. Tüzel kişinin yeniden yapılanması halinde de yabancı için yeni çalışma izni alınmalıdır.
–    Yabancıya  aynı işverenin yanında başka işe geçirilmesine ilişkin yeni çalışma izni verildiğinde, sözkonusu çalışma izninin süresi önceki çalışma izni süresinin yürürlükte kalan kısmından çok olmamalıdır. Bu durumda herhangi harç ödenmez.

İş sözleşmesi feshedildiğinde çalışma izninin geçersiz olması

–    İş sözleşmesi feshedildiğinde, işveren bununla ilgili Devlet Migrasiya Hizmetine 5 iş günü içinde bilgi vermelidir. İş sözleşmesi feshedildiğinde, şahsa verilmiş çalışma izni geçerliliğini kaybeder.
–    İş sözleşmesi feshedildiğinde ve işçi göçmenin Azerbaycan’da kalmasına başka neden bulunmadığında, 10 iş günü içinde Azerbaycan’dan çıkmalıdır.

İşçi göçmenlerin hakları

–    Azerbaycan İş Kanununda belirtilmiş hususlar istisna olmakla, yabancı çalışanların çalışma koşulları ile ilgili Azerbaycan vatandaşları için yasalarla belirlenmiş aynı şartlar uygulanır ve onların haklarının temini yasalarla Azerbaycan vatandaşları için belirlenmiş şekilde hayata geçirilir.

–    Yabancı çalışanların emek faaliyetleri ile ilgili Migrasiya Kanununda öngörülmeyen diğer hususlar İş Kanunu ile düzenlenir.

–    Yabancı çalışan vefat ettiğinde, işveren işçinin cenazesinin daimi oturduğu ülkeye gönderilmesini sağlamalıdır.

http://bit.ly/1cRdRPv dan alıntıdır.

Bu yazı önceki “Azerbaycan için Vize, Çalışma, Oturma İzin Prosedürleri” yazısının devamıdır. Önceki yazıyı okumak için lütfen tıklayın: http://wp.me/PAexV-2IK

Bülent Pakman. Temmuz 2013. İzin alınmadan, aktif link verilmeden yayımlamaz, alıntı yapılamaz.

Not: Burada yazılan herşeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir. Uygulamalarda değişiklikler yapılmış olabilir 

AZERBAYCAN GÜNLÜKLERİ:

Türk vatandaşlarına Bakü’ye gelmeden önce yardım için şahsi görüşler yanında bazı bölümleri kaynakları verilmiş yorumlu-yorumsuz alıntılarla derlenmiştir. Tenkidi (eleştirel) ya da başka hiç bir amacı yoktur. Burada yazılan herşeyin doğru ve aktüel olduğu düşünülmemelidir. Azerbaycan’ın yaşamakta olduğu hızlı gelişim sonucu çok şeyin değişmekte, güncelliğini yitirmekte olduğu da göz önüne alınmalıdır.  Kelimelerin çoklu anlamlarında ve ifadelerde tam bilgi sahibi olunmadan değerlendirmeler yapılması da yanlış anlamalara sebep olabilir.

Başka yerlerde bana ait olarak gösterilen yazılarla ilgim yoktur. Yazılarım sadece buradadır.

Azerbaycan’da Azeri diye bir halk, Azerice diye bir dil yoktur. Doğrusu Türkiye Türklerine göre “Azerbaycan Türkleri” ve “Azerbaycan Türkçesi” olup  Azerbaycan Türklerine göre ise  “Azerbaycan Halkı” ve “Azerbaycan’ca” veya “Azerbaycan Dili”dir. Azeri İran’da bulunan küçük bir etnik topluğulun adıdır. Günlüklerimizde arada Azerice ve Azeri kelimelerinin kullanılmasının nedeni arama motorlarına daha çok o şekilde girilmesindendir.

Twitter Widgets Facebook Widgets

Bakü Ofis 2011Bülent Pakman kimdir   https://bpakman.wordpress.com/pakman/

Reklamlar

6 Responses to Azerbaycan’da diğer oturma şartları

  1. Yıldıray Altaş dedi ki:

    Çok teşekürler iyi bir hizmet

  2. Pari Khudiyeva dedi ki:

    Merhaba, azeri diye bir halk yoktur’u çok doğru belirtmişsiniz)) Bir sorum olacaktı, benim türk bir arkadaşım baküye geldiğinde kayıt yaptırması gerekiyormuş ilk 3 gün içinde ama haberimiz olmadığı için geç kaldık be maalesef ya 300azn ceza ödemesi gerekiyordu ya da deport edilecekti azerbaycandan 7 ay önce,bizim de bütçemiz yetmediği için o zaman yaptıramadık ve deport oldu 2 yıllık. Şimdi bizim azerbaycana gitmemiz gerekiyor ama arkadaşım deport olduğu için o gelemiyor. Ne yapabiliriz peki bunun için? Kaldıramıyor muyuz deportu? Yapabileceğimiz hiç birşey yokmu şimdi?

  3. N dedi ki:

    Merhaba ben azerbaycana gittim 25 gün kaldım azeri vatandaşı ile evli olduğum halde beni depört etti 3 gün içinde kaldığım yeri beyan etmem gerekiyormuş

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s