Hint-Avrupa dillerinin kaynağı Türkiye

Üç milyar insanın konuşmakta olduğu Hint-Avrupa dil ailesinin coğrafi  kökenleri hakkındaki  tartışmalar  200 yıldır sürmekte ve Türkleri de yakından ilgilendirmektedir.  Zira söz konusu dil ailesinin köken coğrafyası Türklerin binlerce yıldır yaşadığı ve yaşamakta olduğu toprakları kapsadığından bu konudaki yeni araştırmalar aynı zamanda Türklerin genetik bağları ve tarihi hakkında önemli bilgiler de sağlamaktadır.

Dil aileleri

Diller

Proto (ön) – dil olarak bilinen ortak bir kökten doğmuş dil grupları yani dil aileleri dil bilimcilerin modern diller içerisinde İngilizce “water“, “brother“, Almanca “wasser“, “Bruder“, Farsça “barâdar” gibi  aynı şeyleri tanımlayan benzer sese sahip kelimeleri yakalamalarıyla oluşturulmuştur.  Etnoloji veritabanına göre böyle paylaşımlı kelimelerle dil mirasına sahip olan 100 den fazla dil ailesi mevcut.

Hint-Avrupa Dilleri

Günümüz Türklerinin, Türk soyluların dilleri şemadaki Ural-Altay grubuna dahil. Ancak iş bununla bitmiyor. Dünyanın dört bir yanında İngilizce’nin de aralarında bulunduğu, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, Almanca,  Rusça gibi Avrupa dilleri, Farsça, Hintçe gibi  en az 60 ülkede konuşulan 450 kadar dil ve diyalekti içine alan Modern Hint-Avrupa diller ailesinin kökenleri de Türklerle yakından ilgili .

Dil_Hint-Avrupa

Çalışmalar sonucu bu dil ailesinin nereden geldiği, kökenlerinin neresi olduğu hakkında ortaya çıkan iki teoride söz konusu olan topraklar, Anadolu ve Kıpçak bozkırları,  Türklerin tarihte yurt edindikleri yerler.

1- Kurgan (Step) Teorisi (Hipotezi)

Litvanya asıllı Amerikalı arkeolog Marija Gimbutas’ın ortaya attığı geleneksel görüşe göre Hint-Avrupa dilleri 6 bin yıl önce Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Pontik steplerinde (günümüz Rusya topraklarının Güney-Batısında) doğdu ve 4 bin yıl önce bu dilleri konuşan ata binen, söz konusu coğrafyada Kurgan denilen yığma tepeden oluşan mezarlarıyla özellik arzeden, yarı göçebe topluluklar aracılığıyla Avrupa’ya, Hindistan’a ve Yakın Doğu’ya yayıldı.

2- Anadolu Teorisi (Hipotezi)

İngiliz arkeolog Colin Renfrew’ın (Lord Renfrew) 1980’lerin sonlarında ortaya koyduğu teze göre Hint Avrupa dili konuşanların ataları Anadolu’da yaşayan çiftçi topluluklardı. Bu dil Kurgan teorisinde öne sürülenden 3 bin yıl, günümüzden 7 bin yıl önce tarımın genişlemesiyle birlikte Türkiye’den/Anadolu topraklarından yayıldı.

Hint-Avrupa dil ailesinin kökeninin Anadolu olduğu Hititçe’ye dayanarak da savunulmuştur. Hititçe’nin, bilinen ve yazıya geçirilmiş en eski Hint-Avrupa dili olduğu Hititçe yanında, bazı diğer Anadolu dillerinin de Hint-Avrupa dili olduğu ve özellikle Luvice’nin M.Ö. 3000’lü yıllara kadar gittiği varsayılıyor.  Hititçe ve Luvice Anadolu kökenli olduğu için Hint-Avrupa dilleri’nin kökeninin Anadolu olduğu yıllardır geniş bir çevre tarafından kabul görmüştür.

Hangisi doğru?

Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nden Remco Bouckaert, Philippe Lemey, Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Alexander V. Alekseyenko, Alexei J. Drummond, Russell D. Gray, Marc A. Suchard, Quentin D. Atkinson adlı uzmanlardan oluşan ekibin, sonuçlarını Science bilim dergisinin 24 Ağustos 2012 tarihli sayısında yayımladıkları araştırmasında bu iki teori evrim biyolojisindekine benzer bir yöntemle incelenmiş, dil ailesinin genişlemesini açık bir şekilde modellemek ve iki teoriyi test etmek için, Hint-Avrupa dilinin 103 eski ve çağdaş temel kelime hazinesi ile birlikte, Bayes faktörlü filocoğrafik yaklaşımlar kullanılmış ve hangisinin doğru olduğu konusundaki tartışmalara son verecek bir sonuca varılmıştır.

Araştırmayı yürüten Auckland Üniversitesi bilim adamlarının uyguladıkları metodoloji, normalde virüs salgınlarının izlerini takip ederek virüslerin aile ağaçlarını biraraya getirmekte  kullanılanmakta.

Filogenetik analiz, DNA’da depolanan bilginin ne kadarının organizmalar arasında paylaşıldığını tayin ederek, DNA’larındaki ortak noktaları değerlendirerek benzerliği ortaya çıkarır. Filogeni, basitçe, evrimsel şecere ilişkisi olarak tanımlanabilir. Şempanzeler ve insanlar ortak bir ataya sahiptirler ve DNA’larında yaklaşık % 98 oranında benzerlik bulunmaktadır. Bu benzerlikli soy nedeniyle, filogeni – ya da aile – ağaçlarında bir araya gelirler. DNA gibi, dil de bir kuşaktan diğerine miras kalır. Her ne kadar dil değişmekte ve evrimleşmekteyse de bazı dilbilimcilere göre – yakınlık (ana, baba), vücut kısımları (göz, el), doğa (ateş, su) ve temel fiiler (yürümek, koşmak) – gibi hayatın esaslarını tanımlayan ortak kökenli kelimeler değişime direnç gösterirler. Bu korunmuş ortak kökenli kelimeler eski proto-dile (ön/kök-dile) güçlü bağlantılar sağlamaktadırlar.

Araştırmayı yürüten Quentin Atkinson ve arkadaşları aynen virüs DNA’larının kıyaslanması gibi, örneklemeye aldıkları Latince ve Antik Yunanca  gibi  artık konuşulmayan 20 dili de içeren 103 farklı Hint-Avrupa dillerindeki orijini aynı, kökeni ortak 207 temel sözcükten oluşan bir veritabanı oluşturdular. Örnek olarak, İngilizce’de anne anlamına gelen “mother” kelimesi İspanyol dilinde  “madre“, Almanca’da ‘mutter’, Rusça’da ‘mat’, Farsça’da ‘matar’, Lehçe’de ‘matka’, Latince’de ‘mater’ olmakta. Oysa ki bu kelimelerin tümünün kökeninde Anadolu’da o dönemde anne anlamında kullanılan ‘mehter’ kelimesi vardı. Bu yol izlenerek 103 eski ve çağdaş dilde anne sözcüğünün aynı kökten geldiği belirlendi.

Hitit dili gibi nesli çoktan tükenmiş olan dillerin de araştırmaya dahil edilmesine “zaman bazında yaklaşım” gerekçesi gösterildi. Araştırmacı ekip, ayrıca tarihi gelişmeler ve Roma İmparatorluğu’nun dili olan Latince’nin “romans” dillerine bölünmesini dikkate aldı. Ardından da, toplanan veriler istatistiki bir yöntemle dil aile ağacına odaklanmada kullanıldı. Bu ortak sözcüklerden, aşağıda gösterilen dil soyağaçları, günümüze göreceli zamanlarıyla birlikte, çıkarıldı.

Capture 1

Böylece  Anadolu’da doğmuş Hint-Avrupa dil ailesinin şekilde gösterilen yayılımı ortaya konulmuş, Hint-Avrupa dil ağaçlarının hem çıkan zamanlamaları hem de kök lokasyonları 9500 ila 8000 yıl önce Anadolu’dan başlayan tarımsal yayılma ile uyum göstermiştir.

Tablo – Anadolu ve Step teorilerinin Bayes faktörü ile karşılaştırması
1 den büyük Bayes Faktörleri Anadolu orijinine yatkınlığı gösterir. 5-20 arasındaki Bayes Faktörleri önemli derecede destekleyici, 20 den büyükleri güçlü desteği, 100 den fazlaları ise kararlılığı ifade eder.

                                                          Filocoğrafik analiz

Bayes faktörü Anadolu/Step I  Bayes faktörü  Anadolu/Step  II (teorinin daha sonraki 2. versiyonu)
RRW: Tüm diller  175.0   159.3
RRW: Sadece eski diller 1404.2 1582.6
RRW: Sadece modern diller     12.0      11.4
Peyzaj bazlı Analiz: Yayınım  298.2    141.9
Peyzaj bazlı Analiz: Karadan suya göç           10luk katsayıyla karadan karaya göçe kıyasla daha az olası   197.7     92.3
Peyzaj bazlı Analiz: Karadan suya göç 100lük katsayıyla karadan karaya göçe kıyasla daha az olası  337.3     161.0
Peyzaj bazlı Analiz: Denizci  236.0     111.7

F1.largeYeni Zelanda Auckland Üniversitesi uzmanları tarafından Anadolu hipotezi ile Kurgan hipotezinin karşılaştırmalı değerlendirilmesinin yapıldığı bu araştırmada, yukarıdaki tablodan ve haritadan görülebileceği gibi Anadolu Tezinin Kurgan Tezine olan üstünlüğü konusunda kesin sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçlar, filocoğrafik çıkarımların insanlığın tarih öncesine ait tartışmaların çözümünde kritik rol oynadığını göstermiştir. Araştırma Hint-Avrupa dillerinin kaynağının, merkezi başta Konya, Karaman, Burdur,  Isparta, Akşehir, Niğde, Kayseri ve civarları olmak üzere, Anadolu topraklarının tamamı olduğu tezini istatistiki olarak ispatladı. İngilizce, Almanca, Farsça, Rusça, Urduca, Latince, Antik Yunan dili, Lehçe gibi birçok farklı lisanı himayesinde barındıran Hint-Avrupa dillerinin kökeninin tek bir dil olduğunu, bu dilin de Anadolu topraklarında dünyada ilk kez yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başlayan halk tarafından kullanılan dil olduğunu ortaya koydu. Dillerin bölgeleri ve yaş sonuçlarına göre, avcı-toplayıcı nesiller, toprağa ve tarıma bağlı yeni nesillere dönüşürken yeni tarım alanlarına ihtiyaç duydukları için başka bölgelere yayıldıkları anlaşıldı. Tarımın yayılmasıyla birlikte tarımla uğraşan çiftçiler dillerini de gittikleri bölgelere taşıdılar. Buralarda diller zaman içinde değişime uğradıysa da benzerlikler varlıklarını korudular.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi Kraliyet Topluluğu Üyesi, daha önceki yayımlanmış filogenetik çalışmalara katılmış Profesör Mark Pagel bu konuda şunları ifade etti: “Bu çalışma bir kültürel evrim sorunu olan Hint-Avrupa  dillerinin orijini ve genişlemesini anlamak için evrimsel biyolojiden alınmış metodların mükemmel bir uygulamasıdır. Bu tebliğ, sonuç olarak Hint-Avrupa Dillerinin en azından 8 000 – 9 500 yaşında olduğunu, uzun zamandır tahmin edildiği gibi, çağımız-günümüz Türkiyesinin Anadolu bölgesinde doğduğunu ve oradan dışarıya doğru yayıldığını göstermektedir.”  Pagel, eski dillerin analize dahil edilmesi hakkında görüşlerini de şöyle ekledi: “Birçok fosil dilden gelen bilinen birçok ayar noktalarından yararlanılması sonuçları takviye etmiştir.

Helsinki Üniversitesinden Prof Petri Kallio’ya göre tekerleğin icadı gibi teknolojik keşifleri tanımlayan birçok ortak kökenli kelimeler farklı dillerde kendilerini belli ederler. Yaklaşık 5 000 yıl önce tekerleğin icadından sonra Hint-Avrupa proto-dili çeşitlenmiştir. Prof. Kallio proto-dilleri tarihlendirme ile ilgili olarak kullanılan filogenetik yöntemler hakkında şunları ekliyor: “Niye hala kuşkulu olmayı sürdüreyim. Karbon 14 izotopunun sabit çürüme hızının esas alındığı arkeolojik radyokarbon tarihleme yönteminin aksine soysal proto-dilleri tarihlendirmemize imkan verecek olan temel kelime hazinesinin basitçe çürüme hızı yoktur. Eğitimli Hint-Avrupacılar kelimelerin miktarı yerine kalitesine yoğunlaşmalılar.”

Bu karşı görüşle ikna olmayan Prof Bagel ise “Kurgan hipotezi ile karşılaştırıldığında bu yeni analiz Anadolu hipotezinin kesin galip olduğunu göstermektedir” görüşünde ısrar etmiştir.

Türklerle ilgisi var mı?

Herşeyden önce bu tip araştırmaları yürüten bütün yabancılar orijin belirtirken “Anatolia/Anadolu” yanında “Turkey/Türkiye” kelimelerini de kullanarak sanki bizlere bir mesaj veriyorlar. O zaman bizim de araştırmamız gerekir, Hint-Avrupa dil ailesinin ister Anadolu’dan isterse Pontik Steplerinden (Deşt-i Kıpçak’tan) çıkmış olmasının, Proto (Ön) Türklerle ne ilgisi olduğunu.  Bunun için epey geriye, Türklerin başlangıcına kadar gitmek gerekiyor.

Büyük Uygur İmparatorluğu (James Churchward'a göre)

Büyük Uygur İmparatorluğu (James Churchward’a göre)

* İngiliz albay ve gezgin  James Churchward‘a göre: Tahminen binlerce yıl önce Pasifikteki Mu kıtası batmadan kaçabilenler, koloniler oluşturmuşlar. Bunların en büyüğü Orta Asya’da, Türkistan’da Sibirya’da, Moğolistan’da, Kıpçak steplerinde yani Türklerin anayurdunda Churchward’ın “Büyük Uygur İmparatorluğu” olarak adlandırdığı koloni. Göçkünler ayrıca  Mısır, Maya-Aztek, Hint-Tibet gibi 3 büyük kültürlerin de ecdadları. Kimlerin inşa ettiği sır olan Çin’deki Türk piramitleri de muhtemelen onların ya da soylarının eseri.  AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. En ilginci Churchward’ın: Keltleri, Baskları ve İskitleri Uygurlar’ın torunları olan kavimlerden bazıları olarak sayması ve bunun Chuchward’dan bir asırdan fazla zaman sonra, yazılarımızda açıklanan genetik araştırmalarla doğrulanması.

* National Geographic Genografi (Genom) Projesi kapsamında genetik bilimci Dr. Spencer Wells ve arkadaşlarının  araştırmalara göre “Avrupalılar”, “Ruslar”, Kızılderililer ve Kuzey Hintliler dahil, 1 milyardan fazla insanların ataları  40 bin yıl önce Orta Asya’da yaşamış olan “İlk” Türkler. AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. ABD’nin İnsan Genetiği dergisinde yayımlanan Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji bölümü Doçenti Theodore Schurr‘un araştırmasına göre Kuzey Amerika kıtasının ilk sakinleri Altaylardan 20 bin ila 25 bin yıl önce oralara gelen Öncü Türkler.  AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. Bu da Genom Projesi sonuçlarını doğruluyor.

* Amerikalı araştırmacı Gene D. Maltlock‘a göre: İlk insanların yaşadığı cennet bahçesi Sibirya bozkırlarıdır. Buradaki ilk insan olan Adem (İngilizce yazılışıyla “Adam”) Türk dilinde ‘insanoğlu’ anlamında kullanılır. Nitekim Sibirya bozkırlarındaki yüksek zeka ve uygarlığa sahip ari ırk (aryan) Türk’tür. İlk insanlar Türklerle başlayıp daha sonra dünyaya dağılmışlardır, ilk konuşulan dil Türkçedir. Bilim, felsefe ve din yine Türklerden doğmuştur. Nuh’un Gemisi efsanesi, Büyük Tufan… hepsinin kökeni Türkiye ve Türklere dayanıyor.  AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN .

* Mustafa Kemal Atatürk‘e göre: “Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh’un oğlu Yafesin oğlu olan kişi“.   AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. Bu görüş Matlock’un varsayımıyla “oldukça” örtüşüyor. İnsanlığın kökeninin, en azından evrimlerin tamamlandığı dönemden sonra, büyük ölçüde Nuh’un oğullarına dayandığı teorisi, büyük bir doğal felaketi de içerdiği için, MU varsayımı ile örtüşüyor. O arada Nuh’un diğer oğulları Sam ve Ham’ın soyundan gelen başkalarının da olması gerekiyor. Nitekim Türk ırkının Sam ve Ham’ın topraklarında Afrika kıtasının tamamında, günümüz Arap Coğrafyasında genetik bağları pek görünmüyor. Asya-Avrupa-Amerika kıtalarında oluşunu James Churchward doğruluyor.

* Reha Oğuz Türkkan’a göre Öncü Türkler ilk kez M.Ö. 9000 yıllarında günümüz Güney İsviçre ve Kuzey İtalya sınırları içinde olan Alp dağları eteklerindeki göller bölgesinde, Alpinler adı verilen Proto-Türk topluluğu olarak ortaya çıkmışlardır.  AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

J2 haplogrubu. Etrüsklerin Anadolu ile gen bağları

J2 haplogrubu. Etrüsklerin Anadolu ile gen bağları

* Genetik bilimci Guido Barbujani ve arkadaşlarının  2013 de yayınlanan araştırması Etrüsklerin atalarının Anadolu’dan  (M.Ö. 7000-3000 arası) ayrıldığını göstermiştir. Türksoylu Etrüsklerin soyağacında da yer alan Alpinler de Etrüsk Devletinin kurucularındandı. Etrüsk dili hece eklemeli bir dildir. Bilindiği gibi dünyada yalnızca Türk dillerinin ait olduğu Ural-Altay dilleri eklemeli yapıya sahiptir.  AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

* Reha Oğuz Türkkan’a göre Alpinler M.Ö. 9000 – 7000 yılları arasında, Hazar-Aral Göllerine doğru, M.Ö. 6000 – 4000 yılları arasında Mezopotamya’ya göç etmişler, ağırlıklı olarak Anadolu’dan  Hindistan’a, Orta Asya’ya yayılmışlar.

* Yrd. Doç. Dr. Osman Çataloluk’a göre:Konya yakınlarındaki Çatalhöyük kazılarında çıkan insan kemikleri üzerinde yapılan genetik araştırmalardan elde edilen sonuç: Buranın halkı M.Ö. 7000 yıllarında Anadolu’da tam yerleşik düzende yaşamışlar.  Türk genlerine sahiptiler ve başta Bask ve İrlandalılar olmak üzere Avrupalılarla genetik bağları vardı. Ölülerini toprağa gömme adetleri ve diğer buluntular  ile  Atkinson ekibinin araştırma sonucu oluşturdukları harita da onların Sayan-Altay kökenli Proto (Ön) – Türkler oldukları varsayımını kuvvetlendirmektedir. AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

R1b haplogrubu

R1b haplogrubunun Avrupa-Türk genetik bağları

R1a Haplogrubu

R1a Haplogrubu _ Avrupa ve Anadolu dağılımı. Kaynak Eupedia

 

* Leicester Üniversitesi bilim adamlarından  Patricia Balaresque ve Mark Jobling’e göre, başta İrlandalılar olmak üzere İngiliz ve Avrupalı erkeklerin büyük bir bölümünün soyları 10 ila 6 bin yıl önce Anadolu’dan gelenlere dayanıyor. AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

* Adelaide Üniversitesinden Wolfgang Haak ve ekibinin araştırmasına ve Kumtepe’de yapılan Arkeogenetik araştırmalara göre Avrupa’ya tarımı Yakın Doğu ve Anadolu’dan 10 ila 8 bin yıl önce gelen toplumlar öğretmiştir. AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

* Orta Avrupa Kelt sanatının Avrasya coğrafyasıyla bağlantısı var. AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

R1a'nın dağılımı

R1a haplogrubunun dağılımı – Kaynak Sharma 2009.

*  Afanasevo kültürü  (M.Ö. 3500 – 2500) ya da Andronovo Kültürü döneminde (M.Ö. 2000 – 900) yaşadıkları sanılan Tokaryanların Hint-Avrupa dili konuştukları kabul edilmektedir. Aynı dönemlerde (M.Ö. 1800 lerde) günümüz Uygur topraklarında Tarım havzasında yaşamış tenleri beyaz, saçları sarı insanlara ait mumyaların 7’sinde R1a yani Avrupa-Türk haplogrubu bulundu. Tarih ve gen uyumuna bakılırsa bu insanlar M.Ö. 6000-4000 döneminde Hindistan’a gelmiş olan Alpinlerin daha sonra Hint yarımadasından ayrılmış bir kolu olabilirler.

mtdan sibirya

M.Ö. 1800– M.S. 400 arasında yaşamış Güney Sibirya Türkleri ile aynı maternal genetik bağları taşıyan günümüz insanlarının lokasyonları. Haç işareti: farklı sonuç veren eski örnek. Kaynak Keyser ve ark.

* 2010 yılında, Kuzeydoğu Moğolistan’da Duurlig Nars’da yürütülen arkeolojik çalışmada  bulunan yaklaşık 2000 yıl öncesine ait Asya Hunlarının kemikleri üzerinde Kim ve arkadaşları tarafından yapılan Y-DNA genetik testlerinde yüksek oranda paternal R1a1 Y-kromozomu bulunmuştur. R1a1, R1a’nın koludur.

* Güney Merkezi Sibiryanın Krasnoyarsk gölgesinde bulunan  Andronovo, Karasuk, Tagar, Taştık   Kültürlerine (M.Ö. 1800 – 400) ait 32 adet iskelet üzerinde  Christine Keyser ve arkadaşları tarafından 2004 yılında yapılan genetik analizlerin sonuçları Orta ve Doğu Avrupa, Anadolu, Kafkasya, Kıpçak Stepleri, Urallar, Orta Asya, Altaylar ve Güney-Orta Sibirya arasındaki genetik bağları ortaya çıkarmıştır.

ystr sibirya

M.Ö. 1800– M.S. 400 arasında yaşamış Güney Sibirya Türkleri ile aynı paternal genetik bağları taşıyan günümüz insanlarının lokasyonları. Kaynak Keyser ve ark.

Bunların hepsi Auckland Üniversitesinin Hint-Avrupa diller ailesinin köken araştırmasının tesbit ettiği lokasyonlar ve  9500 ila 8000 yıl öncesi (M.Ö. 7500 ila 6000 yılları) zamanlamaları ile bire-bir örtüşmektedir.  Proto-Türklerle ilgisini de ortaya koymaktadır.

Ancak Türkler açısından konu bitmedi. Ural-Altay dil kökenli Türklerin Hint-Avrupa dil kökenli insanlarla, bu iki dil ailesi kökenlerinin birbirleriyle ne ilişkileri vardı?

Bunu açıklayan elimizde hazır bir teori var.

türk haploGüneş Dil Teorisi

Güneş Dil Teorisi, Türkçe’nin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu, bütün dillerin kaynağının “Türk kökenli” olduğunu savunan dilbilim teorisidir.  Güneş Dil Teorisinin miladını 1906’da Almanlar tarafından Hattuşa’da (Boğazköy) başlatılan Hitit kazıları teşkil etmektedir. Anadolu’da bulunan/keşfedilen bu yeni uygarlıkla ilgili  merak edilen konuların başında Anadolu bozkırında kurulan Hititlerin (Etilerin) dili geliyordu.

Hitit “anadili” hangi Avrupa dillerini yavrulamıştı?

Bu soru, “Güneş Dil Teorisi”nin doğuşuna da neden oldu. Çünkü Hitit dilindeki bazı sözcükler Türkçede de vardı: Milid – Malatya, Marqasi  -Maraş, Adanawani – Adana demekti v.b.

Sümer diliyle Türkçenin benzerliği keşfedildi; ikisi de eklemeli dillerdendi. Sümerceye benzeyen Türkçe kelime sayısı da hayli fazlaydı Kia-Kıyı; Temen-Temel; Ghir-Kırmak; Kouch-Kuşak gibi. Tarih bilgini Sir Canon George Rawlinson’a göre  Sümerler Asya’dan gelmiş Türk kavmiydi. Ağabeyi, Asurolojinin babası sayılan General Sir Henry Creswicke Rawlinson’a göre de Sümerlerin “ataları” Türktü.

Güneş Dil Teorisi 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklendi ve onun öncülüğünde yerli ve yabancı araştırmacıların bilimsel çalışmalarıyla geliştirildi. Teorinin düşünsel kaynaklarını, Kvergic, Pekarski, Barenton, Vaux, Diniker, Quatrefages de Breaud, Topinard, Villenoisy gibi bilim adamlarının çalışmaları teşkil etti. Yani yukarıda anlatılan Hint-Avrupa dil ailesiyle ilgili kökendil araştırması zamanın çok kısıtlı imkanlarıyla Türkiye’de de ve Türk araştırmacılarının yurt dışındaki incelemeleriyle de sürdürülmüştü. Batık Mu Kıtası ile ilgilenen Atatürk, bunun için Tahsin Bey’i Meksika’ya göndererek ecdadlarının Mu kıtası göçmenleri oldukları tahmin edilen Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmakla görevlendirmişti.

Kesişme noktasının Anadolu oluşu Güneş Dil Teorisi’ni kanıtlıyor mu?

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın (Türk Dil Kurumu eski Başkanı): “Hint-Avrupa dilleri iki önemli kolda birleşiyor. Biri Hintçe ve beraberindeki Sanskritçe. Diğeri ise Avrupa dil grupları dediğimiz İngilizce, Almanca ve Latin dillerini barındıran grup. Her iki noktanın da kesiştiği yer Anadolu toprakları. Yaklaşık 10 bin yıl önce avcılık, toplayıcılık dönemi kalıntısı olarak bu dillerin Anadolu’dan Avrupa’ya yayıldığı veya kesiştiği tahmin ediliyor. Türkçe 1071 tarihinden önce de Anadolu’da konuşuluyordu. Biz 1071’den önce de Anadolu topraklarında yaşıyorduk.

Doç. Dr. Recai Tekoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Çağ Tarihi):  “Avrupa dillerinin çıkış noktasının Anadolu olduğuna dair ilk tez 1984 yılında Londra Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayla gündeme geldi. Colin Renfrew 1988’de ‘Arkeoloji ve Dil: Hint-Avrupalıların Kökeni Bilmecesi’ başlıklı kitabını yayınladı. Avrupalılar’ın kökeni ve nüfus hareketlerini etkileyen en önemli unsurun tarım olduğunu ortaya koydu. Benzer bir tez de 1988 yılında Gürcü bilimadamları T. Gamkrelidze ve V. İvanov tarafından gündeme getirildi. Hint Avrupa Dillerinin Karşılaştırmalı Fonetiği Araştırması’nı yayınladılar. Araştırmaya göre Hint-Avrupa ses gruplarının temel dağılım tablosu Anadolu’yu gösteriyordu. Araştırmalar dil konusunu inceleyen bilim insanları tarafından kabul gördü. Yeni Zelandalılar’ın temel dayanağı ve çıkış noktası iki tezdir.”

Sonuç

En başta Avrasya’da belki de tek millet vardı. Günümüzde gruplaştırılan Ural-Altay dil ailesi ile Hint-Avrupa dil ailesi köken “insanları” arasında genetik bağlar vardı.  On binlerce yıl boyunca Avrasya’da farklı coğrafyalarda birbirlerinden uzak topluluklar değişik kök dilleriyle yaşadılar. Diller zamanla göçlerle yayıldı, baskın diller diğerlerini asimile/yok etti.

Avrupa’da yerleşik avcı-toplayıcılar, Anadolu’dan gelerek kendilerine tarımı öğretenlerle iyi geçindiler, karşı koymadılar, zira gelenler boş yerlere yerleşiyor, mükemmel iklimde bereketli topraklar herkesi doyurmaya yetiyordu. Göçlerden önce Avrupa’da yerleşiklerin dili eklemeliydi, bunu Etrüsklerden anlıyoruz. Ancak sonuca bakılırsa tarımcı göçmenlerin dili Neolitik periyodda artan nüfuslarıyla zamanla lokallere baskın geldi.  Genetik bağların mutasyona uğraması yeni etnisiteleri oluşturdu. Gelişen bilimsel araştırmalar sayesinde dil ve etnisite  akrabalıklarını anlamak bir ölçüde mümkün olmaktadır.

Sonsöz

Başlangıç ve Milat arasında kronolojik kilometre taşlarına baktığımızda görüyoruz ki başlangıçtaki tek millet günümüz Türklerinin, Türklerle genetik bağı olan bütün insanların ecdadıdır. Söz konusu kilometre taşları ile ilgili yazımızı: OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Kaynaklar:

Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family. Remco Bouckaert, Philippe Lemey, Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Alexander V. Alekseyenko, Alexei J. Drummond, Russell D. Gray, Marc A. Suchard,  Quentin D. Atkinson. Science. Volume 337. Issue 6097. pp. 957-960. Araştırmanın tamamı (üye olmak gerekiyor): http://science.sciencemag.org/content/337/6097/957.full Özeti: http://science.sciencemag.org/content/337/6097/957.abstract?sid=192102e8-a5bc-4744-ac5a-5500338ab381

English language ‘originated in Turkey’ i 25 August 2012  http://www.bbc.com/news/science-environment-19368988

Researchers identify present day Turkey as origin of Indo-European languages. The Washington Post. August 23, 2012. https://www.washingtonpost.com/national/health-science/researchers-identify-present-day-turkey-as-origin-of-indo-european-languages/2012/08/23/6133c564-ed3e-11e1-b09d-07d971dee30a_story.html

Mitochondrial DNA sequence variation in the Anatolian Peninsula (Turkey). Mergen H., Öner R. and Öner C. Indian Academy of Sciences. Journal of Genetics. 24.08.2005. http://www.ias.ac.in/article/fulltext/jgen/083/01/0039-0048aDistribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage. Eupedia. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

Kim, K.; et al. (Jul 2010). “A western Eurasian male is found in 2000-year-old elite Xiongnu cemetery in Northeast Mongolia”. Am J Phys Anthropol 142 (3): 429–40.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091844

Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan people Christine Keyser · Caroline Bouakaze ·Eric Crubézy · Valery G. Nikolaev · Daniel Montagnon ·Tatiana Reis · Bertrand Ludes. Hum Genet (2009) 126:395–410. 16 May 2009. Springer-Verlag 2009 http://hamagmongol.narod.ru/library/keyser_2009_e.pdf

DNA reveals origins of first European farmers. Dr Wolfgang Haak. The University of Adelaide. Australia. 10 November 2010. https://www.adelaide.edu.au/news/news42161.html

Study tracks gene changes during the introduction of farming in Europe. Phys org. November 23, 2015. http://phys.org/news/2015-11-tracks-gene-introduction-farming-europe.html

Haplogroup R1a. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

Haplogroup R1b. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b

Y-DNA (baba tarafından) Haplogruplar http://www.genomturkiye.com/y-kromozom-haplo-gruplari.html

Türklerin genetik tarihi. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Türklerin_genetik_tarihi

İngilizce’nin anavatanı Anadolu çıktı! Vatan Dış Haberler. 25 Ağustos 2012 http://www.gazetevatan.com/ingilizce-nin-anavatani-anadolu-cikti–476491-gundem/

İngilizce’nin anavatanı belli oldu! Samanyolu Haber. 24 Ağustos 2012 http://www.samanyoluhaber.com/dunya/ingilizcenin-anavatani-belli-oldu/824315/

Güneş Dil Teorisi gerçek mi safsata mı? Soner Yalçın. Hürriyet. 25 Aralık 2010 http://www.hurriyet.com.tr/gunes-dil-teorisi-gercek-mi-safsata-mi-16619603

Türklerin başlangıcı. Bülent Pakman. Mart 2016. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/022016-3/

Avrupalı – Kızılderili – Hintlilerin Kökeni Ön Türkler. Bülent Pakman. Ekim 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/

Ön Türkler. Bülent Pakman. Ağustos 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/

Anadolu Türk Tarihi. Bülent Pakman. Haziran 2012.  https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/anadolu-turk-tarihi/

Avrupa’ya tarım Anadolu ve Yakın Doğu’dan gitti. Bülent Pakman. Şubat 2011. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/avrupaya-tarim-anadolu-ve-yakin-dogudan-gitti/

İrlandalılar Türk çiftçilerin soyundan geliyor. Bülent Pakman. Ekim 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/irlandalilar-turk-ciftcilerin-soyundan-geliyor/

Tüm dünya aslında Türk. Bülent Pakman. Aralık 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/tum-dunya-aslinda-turk/

Kelt Sanatının Asya ile Bağlantısı Olabilir. Bülent Pakman. Ocak 2016. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/irlandalilar-turk-ciftcilerin-soyundan-geliyor/avrupaya-tarim-anadolu-ve-yakin-dogudan-gitti/kelt-sanatinin-asya-ile-baglantisi-olabilir/

Göbekli Tepe. Bülent Pakman. Haziran 2015. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/anadolu-turk-tarihi/21908-2/

Amerika’ya Altaylardan gidenler. Bülent Pakman. Mayıs 2014.  https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/amerikaya-ilk-gidenler-turkler/

Batık Mu kıtası. Bülent Pakman. Kasım 2009. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/mu/

Etrüskler. Bülent Pakman. Kasım 2014. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/etruskler-turk-mu/

Amerika’ya giden Norveçli Ön Türkler. Bülent Pakman. Eylül 2011. https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/on-turkler/avrupali-kizilderili-hintlilerin-kokeni-on-turkler/amerikaya-ilk-gidenler-turkler/amerikaya-giden-norvecli-on-turkler/

Bülent Pakman. Şubat 2016. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntı yapılamaz.

Viyana Parlamento Binası

Viyana Parlamento Binası

Reklamlar