Etrüskler Türk müydü?

Etrüsk medeniyeti haritası

Etrüsk medeniyeti haritası

Bulunabilen izleri M.Ö. 1200 den başlayan ve M.Ö. 396 da Romalıların Veii şehrini ele geçirmesi sürecinde yıkılan Etrüskler, Orta İtalya’da bugünkü Toskana bölgesindeki nüfusun kökeni ve sonrasında Etrüsk’ün küllerinden kurulan Roma İmparatorluğu’nun asal öğesini teşkil eden halk. İtalyanlar  Türklere Turki diyorlar. Latinler Etrüskler’e Tuski (Tusci) derlerdi… Sonra Tusci Tosca olmuş, Toskana adı da Etrüskler’in yaşadığı yer için kullanılmıştır. Günümüze kadar gelen ve son yıllarda genetik bilimsel araştırmalarla da doğrulanan  geniş kabule göre Etrüskler Anadolu’dan İtalya’ya göç etmişler.

Etrüskler’in İtalya’ya göçüyle ilgili varsayımlar ve yorumlarımız

1- Herodot’a göre Lidya’dan kıtlık nedeniyle göçmüşler. Lidya Anadolu’da Tunç Çağı’nın sonlarından başlayarak M.Ö. 6. yüzyıla kadar hüküm sürmüş bir uygarlık. Kral Atys yeterli beslenemeyen halkı ikiye ayırmış. Yarısının başına oğlu Tiranus’u geçirerek Batıya göç ettirmiş. Göç etmeyenlerin başında kendisi kalmış. Tiranus bugünkü Tiran denizine adını veren devlet adamı. Kimilerine göre göçün Truva (Troy) ile ilgisi var, göç nedeni Yunanlıların Truva’lılara ve Lidya’lılara yaptığı saldırılardır. Homeros’a göre Truvanın düşüşü M.Ö. 1250 – 1200 arasında olmuştur. Bu varsayıma göre göçün kaynağı sadece Ege’dir.
2- Etrüsk dilinin Lidya dili ile benzerliği yoktur. Tanrıları, kurumları ve yasaları farklıdır. Etrüskler Lidya kökenli değildir. Bunu iddia edenlerin başında Halikarnaslı (günümüz Bodrumu) tarihçi Diyonizos gelmektedir. Her ne kadar Diyonizos bu görüşlerini Roma’nın, medeniyetini  yabancılardan aldığı fikrini çürütmek için öne sürmüşse de bu teori tesadüfen son zamanlarda yapılan genetik araştırmalara oldukça uymaktadır. Genetik izler Batı Anadolu’dan çok Orta Anadolu ve Kafkasları göstermektedir.
3- Bazı Batılı bilim adamlarına göre göçün kaynağı Ege-Anadolu’dur. Göç Anadolu üzerinden olmuşsa da, kaynak Batı Anadolu değildir; Etrüskler’in ataları Ege, Anadolu ve Kafkasya civarında yaşıyordu. Bu teori son zamanlarda yapılan genetik araştırmalara oldukça uymaktadır. Buna göre Etrüskler Kafkasya’dan Orta Anadolu’ya ve Orta Doğuya, Orta Anadolu’dan Ege’ye oradan Limni’ye, oradan da günümüz İtalya’sına göç etmiş olabilirler.
4- Bazı Macar araştırmacılara göre, göçün kaynağı Orta Asya’dır. Bunda doğruluk payı olabilir. Etrüskler Kafkasya’ya Orta Asya’dan gelmiş olabilirler.
5- Yeni genetik araştırmaların teyit ettiği gibi göç ya Alpler üzerinden (günümüz Bavyerası/Güney Almanya) olmuştur, ya da Etrüsklerin bazıları ilk göç sırasında veya  Romalılarla savaşları sırası/sonrasında Alplere göç etmişlerdir. İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi Etrüsklerin haplogrup (DNA’ları) yoğunlukları İsviçre Alplerine kadar uzanmakta sonrasında sönümlenmektedir.
7-  Son genetik araştırmalara göre Etrüsklerin ataları Anadolu’dan  M.Ö. 7000-3000 arası ayrılmışlardır. Bu konudaki yorumlarımızı yazımız sonunda.

Etrüsk dili

Etrüsk dilinin o zamanlar İtalya’da Hint-Avrupa dilini konuşan komşularının ve özellikle Kuzey Batı komşuları Keltlerin dilleriyle ilgisi yoktur, hece eklemeli bir dildir. Bilindiği gibi dünyada yalnızca Ural-Altay dilleri eklemeli yapıya sahiptir. Türk dilleri de Ural-Altay grubuna aittir.

İlk Türkçülerden ve Ankara Hukuk Fakültesinin kurucu hocalarından Çarlık Rusya’sının Duma üyesi Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi eski milletvekili Kazan Türklerinden Sadri Maksudi Arsal’ın kızı St. Petersburg doğumlu (1912-1992) ilk Türk kadın diplomatı, akademisyen yazar Adile Ayda, İtalya’da çok uzun zaman Türkiye elçisi-müsteşarı olarak bulunmuş ve orada topladığı malzemelerine dayanan  “Etrüskler Türk mü idiler? Ankara 1974” kitabında Türkçe ve Etrüskçe arasındaki söz benzetmelerini göstermiştir. Ayda’ya yazımız sonunda döneceğiz.

Şehirleri yıkılmış sonra da mezarları soyguncular tarafından talan edilmiş Etrüskler’e ait ilk yazılı belgeler 1780’de bulundu. 1962’den beri Ön Türkler’le ilgili araştırmalar yapan Haluk Tarcan’a göre  Etrüsk yazıları Ön Türklerde görülen sağdan sola tamga/damgalarla sembollendirilmiş ve her damganın ayrı bir kavramı ifade etmiştir. Tarcan, Etrüskler’le ilgili olarak Etrüsk yazıtları okuyan Doğu Türkistan doğumlu Kazak araştırmacı Kazım Mirşan’ın eserlerinden de faydalandı. Mirşan’ın 42 eserini okuyan ve yazılanlarla arkeolojik kazılarda ortaya çıkanları karşılaştıran, Tarcan, “Eğer Orta Asya’da konuşulan Türkçe’yi bilmezseniz Etrüsk dilini çözemezsiniz. Orada tam 39 farklı lehçe var. Avrupalı araştırmacılar bu nedenle yıllarca Etrüsk yazılarını okuyamadılar. Çünkü Latin harfleri gibi okumaya kalktılar. Biz bulunan yazılı eserleri çözümledik. Türkçe karşılıklarını bulduk” diyor.

Türklerler benzerlikleri

Haluk Tarcan’a göre,  Roma Vulci mezarlığında bulunan Etrüsk resimlerinde  Türkler’deki meclis ve karar verme organlarının benzeri görülüyor. Mecliste reisin yanında karısının olmasını da önemli bir işaret. Demek ki toplumda kadına değer verilir ve hükümdar ülkeyi eşi ile birlikte yönetirdi.

Etrüsk kadın ve erkekleri Eski Türklerde rastladığımız giyim kuşam ve saç şekline sahiptiler. Kadın heykellerine bakılırsa, genç kız ve kadınların saçlarını, Türkmen kızlar gibi, incecik örgüler halinde omuzlarına bıraktıkları anlaşılıyor. Erkekler de Yunan modasının tesirinden önceki devirde, Eski Türkler gibi uzun saç bırakırlardı. Bu uzun saç üzerine, yine Eski Türkler gibi tepesi sivri bir başlık “tutul”(us) yani bir nevi külah giyerlerdi.

Etrüskler cesur, savaşçı, binicilikte usta bir kavim olarak bilinir. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi?

Sanat eserlerinde hayvan motiflerinden ilham almışlardır. Etrüsklerde soylarını kurda dayandıran bir düşünce mevcuttu.  Türkler Ergenekon’dan çıkarken yolu gösteren Ergenekon destanındaki bozkurt, Türklerin Doğuş/Türeyiş efsanelerindeki dişi kurt Asena gibi Etrüsklerin de Roma’nın kurucuları Romus ve Romulus’u dişi bir kurt emzirdiği inancı vardır.3572827

Etrüskler de Türkler gibi inşaatçı bir toplumdur. Agra, İsfahan, Şam, Lahor Türklerin bu yeteneğine tanıklık etmiş kentlerden yalnızca birkaçıdır. 12 siteden kurulu siyasi bir birlikleri, senelik siyasi ve dini kurultayları vardı.

Herodot’un yanı sıra pek çok tarihçi de Etrüskler ile özellikle Truva başta olmak üzere Anadolu uygarlıklarının adetleri arasında bağ kurmaktadır.

Heredot’a göre Etrüsklerin batıya göç ederlerken başlarında bulunan Tiranius ve adını verdiği Tiran denizi ile “Turan” arasında bir bağlantı olabilir mi? Turan Türkistan topraklarının eski adı, Etrüsk mitolojisinde ise güç tanrıçası.

Türklerle İtalyanların gerek fiziksel, gerekse karakter özellikleriyle birbirlerine çok benzedikleri hep konuşulur. Hatta Akdenizli bu iki ülkenin insanları hiç tanışmasalar da 40 yıllık dost gibidir. Bunlar, şimdiye kadar nakletmeye çalıştığımız iddialar ve benzerleriyle doğrulanmaya çalışılırdı, ancak bütün bunlar yetersiz kalır ve sonuçta denirdi ki: “…ne de olsa her iki millet de Akdenizli, sıcak kanlı.” Ancak artık bunun yerini gelişmiş olan genetik bilimi aldı.

Artık genetik bilimi konuşuyor

Çok sayıda İtalyan genetik bilimciler son yıllarda Etrüsklerin soylarını yoğun biçimde araştırdılar ve İtalyan-Türk yakınlığı genetik bilimiyle de artık gün yüzüne çıkarıldı.

Not: Haplogrup gibi burada konu edilen bazı genetik terimleri ayrı bir yazımızda oldukça basit bir dille açıklanmaya çalışılmıştır. OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

İtalya Ferrara Üniversitesinden genetik bilimci Guido Barbujani’nin yürüttüğü Cristiano Vernesi, David Caramelli, Isabelle Dupanloup, Giorgio Bertorelle, Martina Lari, Enrico Cappellini, Jacopo Moggi-Cecchi, Brunetto Chiarelli, Loredana Castrı, Antonella Casoli, Francesco Mallegni, Carles Lalueza-Fox tarafından yapılan araştırmalarda 10 farklı Etrüsk nekropollerindeki (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) M.Ö. 7. ve 3. yüzyıllarda yaşamış 80 adet iyi korunmuş Etrüsk iskeletlerinden alınan mitokondriyal DNA’lar  günümüze ait çeşitli toplulukların  genetik veri tabanları ile karşılaştırılmış, Etrüsk ve Türk gen havuzlarındaki benzerlik müşahede edilmiş,  özellikle Etrüsklerin gen havuzundaki Türk unsuru diğer halklara göre üç kat fazla çıkmıştır. Etrüsklerin günümüzde İtalya’da yaşayan toplumlarınkiyle uyuşmadığı Türklerle genetik bağlantılı oldukları sonucuna varılmış, Etrüsklerin bugünkü Türkiye topraklarından İtalya’ya göç ettiklerini doğrulanmıştır.

etrüsk

Kimilerince alınan örneklerin kontamineli olduğu öne sürüldü. Ancak kontamine olabilecekler araştırma dışında bırakıldığında kalan 30 örnekte de sonuç değişmedi. Araştırma raporunun tamamı aşağıda Kaynaklar (1)’de bilgileri verilen Amerikan İnsan Genetiği Dergisinde yayınlanmıştır. Rapor literatürde “Vernesi ve diğerleri” diye geçmektedir.

Bundan sonra Torino Üniversitesi’nden genetik bilimci Alberto Piazza liderliğinde  4 yıl süresince yapılan  Y-kromozomlar üzerinde çok yönlü araştırmaların sonucunda  Etrüsk’lerin Anadolu’daki aşırı kıtlık nedeni ile toplu halde Lidya’dan önce Limni Adası’na ve buradan da  deniz yoluyla Orta İtalya’da ki Toskana bölgesine  göç ettikleri ortaya çıkarılmıştır.

Araştırmayı yürüten genetik uzmanı Prof Dr. Alberto Piazza Fransa’nın Nice kentinde ki  Avrupa Toplumları Kongresinde: Orta İtalya’da Toskana bölgesinde Etrüsklerin  odaklandığı üç kasaba  Volterra,  Murlo, ve Casentino’da toplam 263  kişinden alınan kanın DNA testlerinin daha sonra  Türkiye, Kuzey İtalya, Güney  Balkanlar,  Sicilya Adası, Sardunya Adası, Limni Adası, Orta Doğu,  Avrupa, Güney İtalya topraklarında yaşayanların  toplam  1264 DNA sı ile karşılaştırıldığını ve en yakın olarak  Türkiye’de yaşayanlarla eş değerde  bulunduğunu, özellikle Murlo’daki bir değişik genetik biçiminin sadece Türkiye insanlarıyla paylaşılmış olduğunu, testlerde  5 kişinin  DNA’sının Lidya bölgesindekilerle tıpa tıp, aynen  uyduğunu anlattı. Piazza gönüllü olarak bu kasabalarda kan veren ve en az üç nesildir  Toskana topraklarında oturanların DNA’larının  İtalya’daki  ve Balkanlar’daki diğer bölgelere oranla Lidya bölgesindekilere çok daha yakın olduğu bulgusuna ulaştıklarını  ve  Bodrum doğumlu ünlü tarihçi Heredot’un varsayımının doğru olabileceğini ifade etti. Piazza daha önce Ferrara Üniversitesinde 30 Etrüsk mezarından alınan DNA’ların  araştırıldığı ve buna  benzer bir sonuçla bu uygarlığın köklerinin Anadolu’da  filizlendiğin ortaya çıktığını hatırlatarak (bkz yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz araştırma) “Özellikle  Etrüsklerin  yoğun  yapılandığı ve yaşadığı Siena’ya bağlı Murlo kasabasında yaşayanların  DNA  testlerinin sonuçlarına göre  kanlarında normal bir İtalyan’dan çok Türk kökenlilerinkine benzer  kanların bulunduğuna rastladık. Bu bakımdan  tezimizin  yüzde yüz olmasa bile buna yakın doğru olduğuna inanmaktayız.” dedi. Araştırmada Limni ile genetik bağ tesbit edilememiştir.

Piazza’nın yürüttüğü bu araştırmalara katılmış olan Pavia Üniversitesinden genetik bilimci Antonio Torroni ve arkadaşları,  Toskana’daki  kadınların  mitokondriyal DNA’larının (mtDNA – anneden gelen) Türkiye’deki kadınların mtDNA’ları ile yakın bağlarını ortaya çıkarmışlardır. Araştırma raporunun tamamı aşağıda Kaynaklar (3) bölümünde verilen Amerikan İnsan Genetiği Dergisinde yayınlanmıştır. Rapor, literatürde “Achilli A, Olivieri A, Pala M ve diğerleri” diye geçmektedir.

Toskana'da bulunan haplotipler Orta Anadolu, Orta Doğu ve Kafkas halklarıyla örtüşmüştür

Toskana’da bulunan haplotipler Orta Anadolu, Orta Doğu ve Kafkas halklarıyla örtüşmüştür

Piancenza Üniversitesinden genetik bilimciler Marco Pellecchia and Paolo Ajmone-Marsan’ın araştırmaları 6 İtalyan sığır türü mtaDNA’larının İtalya’daki başka yerlerde ve Avrupa’dakilerden farklı olduğunu, genetik olarak Balkanlar, Anadolu ve Orta Doğu sığırlarına benzediğini ortaya koymuştur. Bu sığırlardan 4 türü (Chianina, Calvana, Maremmana and Cabannina) Toskana ve Doğu Ligurya bölgelerine aittir. Cinisara ve Rendena türleri Türk ve Güney Anadolu türlerine benzemektedir. Araştırma, hayvanların Etrüsklerle birlikte Türkiye’den getirildiğini ortaya koymuştur. Araştırma raporunun tamamı aşağıda Kaynaklar (8)’ de verilen süreli yayında yayınlanmıştır.

Günümüzde İtalya ve Türkiye genetik haritaları

Not: Haplogrup gibi burada konu edilen bazı genetik terimleri ayrı bir yazımızda oldukça basit bir dille açıklanmaya çalışılmıştır. OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Y-DNA_J2

Y-DNA _ J2 _ M 172 Haplogrubu

J2 – M172 haplogrubu

Yoğunluk olarak İtalya, Türkiye, Kafkasya, Azerbaycan, Orta Doğu, Mezopotamya’ya aittir.

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

Y-DNA_ J2a4b-M67 haplogrubu

J2a4b – M67 haplogrubu

Yoğunluk olarak İtalya, Kafkasya, Hazar  ve Marmara  kıyıları, Anadolu’ya aittir.

J2’nin yoğun bulunduğu yerler: Kafkasya’da, İnguş %88, Çeçen %56, Azeri %30, Gürcü %27, Kumuk %25, Ermeniler %22, Kıbrıs %37, Girit %34, Kuzey Irak %28, Lübnan %26, Türkiye %24 (Daha çok Marmara ve İç Anadolu bölgesinde), Yunanistan %24, İtalya %23, Arnavutluk %20, Yahudiler %20-25.

J2 ve J2a’nın İtalya’da yüksek oranda bulunmasının nedeni Anadolu’dan gelen Etrüsklerdir.

G2 – P287 Haplogrubu

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia)

Haplogrup G2a (Kaynak: Eupedia)

P287 mutasyonu ile tanımlanır. Menşei Anadolu-günümüz Türkiye’sidir. Ancak tarihi bilinmemektedir.

Günümüzde G2 sıklığı Avrupa’da, Kafkasya’da, Azerbaycan’da ve Anadolu’da görülmektedir. Merkezi İtalya’da yoğunlaşmakta İsviçre Alplerine yayılmaktadır. Bu grup muhtemelen Etrüsklerle akrabadır.

Etrüsklerin atalarının göçü

Etrüsk taş babaları İtalya

Etrüsk taş babaları İtalya

2013 de yayınlanan Silvia Ghirotto, Francesca Tassi, Erica Fumagalli, Vincenza Colonna, Anna Sandionigi, Martina Lari, Stefania Vai, Emmanuele Petiti, Giorgio Corti, Ermanno Rizzi, Gianluca De Bellis, David Caramelli, Guido Barbujani adındaki genetik bilimcilerin araştırdıkları iki Etrüsk nekropolindeki 14 mezardaki kalıntıların mtDNA’ları Etrüsklerin atalarının Anadolu’dan  (M.Ö. 7000-3000 arası) ayrıldığını göstermiştir. Bu, Neolitik çağda Avrupa’da avcı-toplayıcı topluluklar yaşarken Anadolu’dan ve Orta Doğu’dan gelenlerin tarımı başlattıkları varsayımına da uymakta olup, genetik araştırma raporunda da belirtilmiştir. Söz konusu varsayım Avrupa’ya tarımın Anadolu ve Yakın Doğu’dan gittiğine ilişkin yazımızda açıklanmıştı: OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.

Kuman - Kıpçak Taşneneleri

Kuman – Kıpçak Taşneneleri

Araştırmanın detayları Kaynak (14)’de görülebilir. Anadolu’dan ayrılma sonucu Anadolu ile genetik bağın olmadığı, daha çok Alpler bölgesiyle olduğu ifade edilmektedir. Ancak, şekilde Kafkasya, Ege, Doğu Akdeniz ve Orta Asya ile genetik bağ olduğu görülmektedir yani Ön Türkler – Etrüskler akrabalığı bir şekilde devam etmiştir.etruscans-annotated

O halde Etrüskler neyin nesidir?

Daha önce bahsettiğimiz diplomat, akademisyen yazar Adile Ayda Etrüskler (Tursakalar) Türk idiler, 1992, Ankara” kitabında birçok tarihçi yazara atfen Etrüsklerin Pelasg adlı bir kavme mensup olduklarını açıklamıştır:

 1. Pelasglar kuzeyden gelmiş bir kavimdir. Bu ya Yunanistan’ın, ya da Karadeniz’in kuzeyinden geldikleri manasına gelir.

 2. Bu kavim durmadan yer değiştirirdi, yani göçebe idi.

 3. Pelasglar oturdukları bölgelerin veya kendilerini yöneten başbuğun adına göre kolayca ad değiştirirlerdi.

 4. Pelasglar inşaatçı ve imarcı bir millet idiler. Atina’ya hakim oldukları sırada, orada öyle bir duvar meydana getirmişlerdi ki, bunun bir parçası asırlara meydan okumuştur.

 5. Pelasgların komşu milletler açısından pek hoş olmayan bir adetleri vardı: o da kız kaçırma şeklinde başka milletlerin kadınları ile evlenmeleri idi.

 6. Yukarıdaki beş noktaya Yunanlı tarihçiler tarafından işaret edilmeyen, fakat Limni Yazıtlarının teyit ettiği ve binlerce Etrüsk lisanı ile Pelasg lisanının birbirine benzetilmesinden çıkarabileceğimiz şu noktayı da ilave edebiliriz: Pelasglar, Hint-Avrupa dil ailesine mensup olmayan, agglutinatif ve ses uyumuna tabi bir dil konuşurlardı. Bu da bize Türkleri, Finleri ve Moğolları işaret ediyor”

  Alpinler

  Bilinen ilk brakisefal (yuvarlak başlı) insanlar  M.Ö. 9 bin yıllarında Fransa-Kuzey İtalya hattında yaygın olan Güney Avrupalı brakisefallerdir. Onlara Alpinler  (Alp Irkı veya Alpin Adamı) adı verilmektedir.

  Türklerin de  ilk kez o zamanlarda, günümüz Güney İsviçre ve Kuzey İtalya sınırları içinde olan Alp dağları eteklerindeki göller bölgesinde ortaya çıktıkları kabul ediliyor.

  Kestane renk saçlı, düz yeşil gözlü,  brakisefal Alpinler Alplere Urallardan geldiler. M.Ö. 9000’le 7000 arasında, Cilalı Taş (Neolitik) Çağının bitişiyle tunç devrinin başladığı sıralarda, Alpinlerin bir kolu güney doğuya (Hazar-Aral Göllerine) doğru göç ettiler. Orada yaşamakta olan ve ilerde bazıları Amerika’ya göç edecek olan Doğu Asya Kızılderilileri ile kaynaştılar. Bu konuda daha geniş açıklamaları okumak için lütfen tıklayın.

Svastika (Swastika)

Çorum Alacahöyük'te buluna Svastikalı Güneş Kursu

Çorum Alacahöyük’te buluna Svastikalı Güneş Kursu

Svastika kelimesi Sanskritçe’deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak” anlamlarına gelir. Naziler tarafından kullanılmasıyla Gamalı Haç olarak da bilinir.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla, svastikanın kökeninin Ön Türk kültürüne dayandığını ve onlar vasıtası ile dünyanın değişik yörelerine yayıldığı yönünde önemli bilgi ve belgeler ortaya koyulmuştur. Türk kültüründeki ismi oz damgasıdır. Bu damga Ön Türklerde ozlaşarak Tanrı’ya erişmeyi temsil etmektedir. Ön Türkler 4 adet ÖG damgasını (Ters L harfi) uçlarından bir haç şekli oluşturacak şekilde birleştirmişlerdir. 4 sayısı, 4 cihanda Tanrıya erişme düşüncesine sahip olma demektir.

Harappa'da bulunan düğmedeki Swastika tamgası

Harappa’da bulunan düğmedeki Svastika tamgası

Bulgular İndus Vadisi Medeniyeti’ne kadar uzanmaktadır. İndus Vadisi -Pakistan Hint Uygarlığını M.Ö. 2500 de Mohenjo-Dara’ya yerleşen Alpin soylu göçerler kurmuşlardır.

Özellikle Harappa’da yapılan kazılarda bulunan mühürlerdeki kabartmalarda svastikaya oldukça sık rastlanmıştır. Harappa yerleşmesi de M.Ö. 2200 dolaylarında Alpin soylular tarafından oluşturulmuştur.

Svastikayı Mayalar da kullanmıştır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait halı ile kilim motiflerinde, süsleme resimlerinde ve hat sanatında görülmektedir.  Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Ahmet Yesevi (1093-1156) Türbesi, ana kapının sağ tarafında değişik tasvir edilmiş bir svastika, ana kapının sol tarafında ise yaygın olarak bilinen haliyle bir svastika bulunmaktadır. Amasya Hatuniye camii’nde, Milas’ta Kurşunlu Camii olarak bilinen Firuz Bey Camii’nin giriş kapısı üzerinde bir svastika işareti bulunur, ayrıca Milas Müzesi’nin bahçesinde bulunan bir taşın üzerinde 4 adet svastikadan oluşan bir dikdörtgen rölyef vardır.

Svastikali Etrüsk penezi Bolsena İtalya MÖ 700- MÖ 650

Svastikali Etrüsk penezi. Bolsena İtalya MÖ 700- MÖ 650

Svastikanın  Etrüskler tarafından da kullanılmış olması bir taraflarının Alpinlere kadar uzandığının kanıtını teşkil eder.

Sonuç

Türkler ve İtalyanlar nasıl ortak genlere sahip olmuşlar?

Türklerin atalarının Ön Türkler olduğu kabul ediliyor. Buna diğer sayfalarımızda  ayrıntılı olarak değindik. OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN. Ya İtalyanların ataları?

1) Avrupa’ya göç eden, avcılıkla-toplayıcılıkla karınlarını doyurmakta olan Taş Devri insanlarına tarımı öğreten Ön Türkler, Etrüsklerin ataları, M.Ö. 7000-3000 arasında (daha kesin zaman şimdilik belirlenememiştir) Balkanlara oradan Alplere göç etmişler. Göç edenlerin İstanbul’daki Marmaray kazıları sırasında deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre altında bulunan ve  MÖ 6300’lere tarihlenen yerleşim ile ya da Çanakkale Boğazı’nda Erenköy beldesinin hemen altında Karanlık Liman bölgesi kıyısında bulunan MÖ 5000’lere tarihlenen yerleşim ile ilgileri de olabilir. Alpinler M.Ö. 1200’lerde ya da daha önce İtalya’ya inerek Etrüsk devletini kurmuşlar. Genetik izlere bakılırsa Orta Asya kökenli olup Kafkaslar-Azerbaycan’dan kalkıp, Anadolu ve Trakya üzerinden veya Karadenizin Kuzeyinden geçmiş olan İskitler/Sakalar olmaları mümkün.

2) M.Ö. 1200’lerde ya da daha önce Anadolu’dan İtalya’ya deniz yoluyla gidip Etrüsk devletini kuranlar Ön Türkler. Bunlar Ege’nin karşı tarafından Akalardan gelen saldırı ve işgallerden kaçan Turşalar’da denilen Truvalılar ve/veya Lidyalılar. Genetik izlere bakılırsa takip ettikleri rota Limni, Kuzey Afrika, Tiran denizi üzerinden Sardunya, Korsika  ve Batı İtalya.

3) Kuzeyden inenler ve deniz yoluyla gelenler, ortak genler taşıyordu ve muhtemelen akraba dilleri konuşuyorlardı. Ya müştereken Etrüsk devletini kurdular ya da bir kavim diğerini asimile etti.

Son söz

Türklerin Anadolu’ya gelişinin 1071 olmadığını birçok yazılarımızda açıkladık. Bu da bir başkasını teşkil etti. Türk dünyası muhteşem bir alem. İçine girdikçe insan hayretler içerisinde bırakacak derecede.

Kaynaklar:

(1) The Etruscans: A Population-Genetic Study. The American Journal of Human Genetics. April 2004. No. 74. Cristiano Vernesi, David Caramelli, Isabelle Dupanloup, Giorgio Bertorelle, Martina Lari, Enrico Cappellini, Jacopo Moggi-Cecchi, Brunetto Chiarelli, Loredana Castrı, Antonella Casoli, Francesco Mallegni, Carles Lalueza-Fox, Guido Barbujani.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1181945/.

(2) Origin of the Etruscans: novel clues from the Y chromosome lineages, European Journal of Human Genetics, vol. 15, Supplement 1 (June 2007), p.19 (Abstract of paper read at the 39th European Human Genetics Conference in June 2007); Alberto Piazza ve diğerleri.

(3) Mitochondrial DNA Variation of Modern Tuscans Supports the Near Eastern Origin of Etruscans. The American Journal of Human Genetics. April 2007. No. 80. Alessandro Achilli, Anna Olivieri, Maria Pala, Ene Metspalu, Simona Fornarino, Vincenza Battaglia, Matteo Accetturo, Ildus Kutuev, Elsa Khusnutdinova, Erwan Pennarun, Nicoletta Cerutti,Cornelia Di Gaetano, Francesca Crobu, Domenico Palli, Giuseppe Matullo,A. Silvana Santachiara-Benerecetti, L. Luca Cavalli-Sforza, Ornella Semino, Richard Villems,Hans-Jurgen Bandelt, Alberto Piazza, and Antonio Torroni. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852723/

(4) The enigma of Italy’s ancient Etruscans is finally unravelled. DNA tests on their Italian descendants show the ‘tuscii’ came from Turkey. John Hooper. The Guardian, 18.6.2007 http://www.theguardian.com/world/2007/jun/18/italy.johnhooper

(5) Genetic tests: Italians were from Turkey.  Thomas H. Maugh II.  Times yazarı. Los Angeles Times. 18.6.2007. http://articles.latimes.com/2007/jun/18/science/sci-etruscans18).

(6) DNA testleri Etrüskler’in Türk kökenli olduklarını söylüyor. Reha Erus. Hürriyet. 23 Ekim 2007. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/7544610.asp

(7) Ancient Etruscans were immigrants from Anatolia, or what is now Turkey. European Society of Human Genetics. 16.6.2007. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-06/esoh-aew061307.php

(8) The mystery of Etruscan origins: novel clues from Bos taurus mitochondrial DNA. Proceedings of the Royal Society. 13.2.2007. Marco Pellecchia, Riccardo Negrini, Licia Colli, Massimiliano Patrini, Elisabetta Milanesi, Alessandro Achilli, Giorgio Bertorelle, Luigi L. Cavalli-Sforza, Alberto Piazza, Antonio Torroni, Paolo Ajmone-Marsan http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/274/1614/1175.full.pdf+html

(9) The Etruscan timeline: a recent Anatolian connection, European Journal of Human Genetics (2008). F. Brisighelli ve diğerleri.

(10) Wikipedia. Etruscan origins http://en.wikipedia.org/wiki/Etruscan_origins

(11) Hauri yDNA Project http://hauridna.com/haplogroups/haplogroup-g/ [Whit Athey’in Y Haplogroup G web sitesinden ve Spencer Wells’in The Journey of Man – A Genetic Odyssey kitabından (Random House, 2004) derlenmiş]

(12) Yavuz Rençberler. Sabah. 9.7.2006:
Yoksa İtalyanlar aslen Türk mü? http://arsiv.sabah.com.tr/2006/07/08/cp/yas108-20060708-101.html
İki toplum arasındaki kültürel benzerlikler. http://arsiv.sabah.com.tr/2006/07/08/cp/yas109-20060708-101.html
Alfabeleri Türkhttp://arsiv.sabah.com.tr/2006/07/13/cp/yas110-20060708-101.html
Roma hukuku Etrüskler’den.http://arsiv.sabah.com.tr/2006/07/13/cp/yas111-20060708-101.html

(13) Guiliano Bonfante ve Larissa Bonfante. The Etruscan Language. Google Books (2002) http://books.google.az/books?id=VWGN6e5Rzf8C&pg=PA49&dq=Etruscan+Lydia&redir_esc=y#v=onepage&q=Etruscan%20Lydia&f=false

(14) Origins and Evolution of the Etruscans’ mtDNA. Los One. 6 Şubat 2013. Silvia Ghirotto, Francesca Tassi, Erica Fumagalli, Vincenza Colonna, Anna Sandionigi, Martina Lari, Stefania Vai, Emmanuele Petiti, Giorgio Corti, Ermanno Rizzi, Gianluca De Bellis, David Caramelli, Guido Barbujani http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055519

(15) Etrüskler Türk mü idiler? Adile Ayda. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1974.

(16) Etrüskler (Tursakalar) Türk idiler. Adile Ayda. İlmî Deliller. Ankara: 1992.

(17) Pelagslar kim idiler? Adile Ayda. Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi. Sayı 183.  Temmuz 1982. https://docs.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfUlJEUkVaVGl3UUU/edit

(18) ETRÜSKLER 1- Günlük Hayat. Edebiyat Gazetesi 19 Kasım 2014  http://www.edebiyatgazetesi.com/2014/11/19/etruskler-1-gunluk-hayat-2/

(19) ETRÜSKLER 2 – Etrüsk Gizemi … Adile Ayda. Edebiyat Gazetesi 22 Kasım 2014 http://www.edebiyatgazetesi.com/2014/11/22/etruskler-2-etrusk-gizemi-adile-ayda/

(20) Etrüskler Vikipedi http://tr.wikipedia.org/wiki/Etr%C3%BCskler

(21) Y-DNA (Baba tarafından) Haplogruplar http://www.genomturkiye.com/y-kromozom-haplo-gruplari.html

(22) Etrüsk-Türk Bağı. Türkolog Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu  http://turkbilimi.com/?p=6743

(23) DNA, DNA bölgeleri nedir, DNA testlerinde nelere bakılır ve ne elde edilir? Bülent Pakman. Kasım 2014  https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turk-yurtlari-turk-topluluklari/on-turkler/dna-dna-bolgeleri-dna-testleri/

(24) Çanakkale Boğazı’nda Kayıp Kent Bulundu. arkeolojihaber. 26 Eylül 2011  http://arkeolojihaber.net/2011/09/26/canakkale-bogazinda-kayip-kent-bulundu/

(25)  Svastika. Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Svastika

Bülent Pakman. Kasım 2014.  Son güncelleme Ocak 2017. İzin alınmadan ve aktif link verilmeden alıntılanamaz.

Photo 08.07.2012 16 18 21

Bülent Pakman kimdir?

 

 

About bpakman

İnşaat Yüksek Mühendisi, evli.
Bu yazı Türk dünyası içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to Etrüskler Türk müydü?

 1. adem taşan dedi ki:

  Memnuniyetle okudum…Teşekürler Bülent hocam..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.